Công văn 14/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Công văn 14/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc Nghị định số 99/2007/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- S : 14/BXD-KTXD Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 V/v: Ngh ñ nh s 99/2007/Nð-CP Kính g i: S Xây d ng t nh B c Giang Tr l i văn b n s 968/SXD-KTXD ngày 30/12/2007 c a S Xây d ng t nh B c Giang ñ ngh hư ng d n th c hi n qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình theo Ngh ñ nh s 99/2007/Nð-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph , B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo văn b n s 968/SXD-KTXD, thì d án ch ng s t l b sông L c Ng n ñư c Ch t ch U ban Nhân dân t nh B c Giang phê duy t ngày 18/10/2007, vào th i ñi m này Ngh ñ nh s 99/2007/Nð-CP ñã có hi u l c thi hành. Vì v y, vi c qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình ph i th c hi n theo các qui ñ nh t i Ngh ñ nh s 99/2007/Nð-CP; vi c ñi u ch nh giá h p ñ ng xây d ng th c hi n theo n i dung h p ñ ng ñã ký. .vn S Xây d ng t nh B c Giang căn c ý ki n trên ñ t ch c th c hi n theo quy ñ nh. Ni nh n: Như trên; tnam TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG ie Lưu: VP, V KTXD. T08. uatV Ph m Văn Khánh .L www
Đồng bộ tài khoản