intTypePromotion=1

Công văn 1401/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
3
download

Công văn 1401/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1401/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán đối với hợp đồng trọn gói

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1401/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 1401/BXD-KTXD --------------------- V/v: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 đối với hợp đồng trọn gói Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1264/SXD-KTKT ngày 15/6/2009 c ủa S ở Xây d ựng tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn thanh quyết toán đối với công trình t ổ ch ức đ ấu th ầu r ộng rãi và hợp đồng thi công theo hình thức hợp đồng trọn gói. Sau khi xem xét, B ộ Xây d ựng có ý kiến như sau: Đối với hợp đồng thi công theo hình thức giá hợp đ ồng trọn gói nh ư đã nêu trong văn bản số 1264/SXD-KTKT, Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ vào k ết quả đấu th ầu đ ược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ trúng thầu và các điều khoản đã ký k ết trong h ợp đ ồng đ ể thanh toán, quyết toán theo qui định (không phải chi ết tính l ại khối l ượng chi ti ết trong quá trình thanh toán, quyết toán). Việc Sở Lao động Thương binh và Xã h ội t ỉnh Bình d ương thanh toán cho đ ơn vị thi công bằng đúng giá trị đã được ký kết trong h ợp đ ồng, sau khi đ ơn v ị thi công hoàn thành công trình theo đúng quy định trong hợp đồng, là phù h ợp với quy định c ủa Nhà n ước. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương căn cứ ý kiến trên, hướng dẫn tổ ch ức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2