intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 14049/TC/QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

106
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14049/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 83/2004/TT-BTC ngày 17/8/2004 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14049/TC/QLCS của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 4 0 4 9   T C / Q L C S   n g µ y   3 0   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2004 vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t sè 83/2004/TT­ BTC  ngµy 17/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ; ­   C¬   quan   Trung  ¬ng   cña   c¸c   tæ   chøc   ®oµn   thÓ; ­ Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc Trung ¬ng C¨n cø C«ng v¨n sè  422/VPCP­KTTH ngµy 30/1/2004 cña   V¨n phßng ChÝnh phñ, ngµy 17/8/2004 Bé  Tµi chÝnh  ®∙ ban   hµnh   Th«ng   t  sè   83/2004/TT­BTC   vÒ   híng   dÉn   mét   sè   néi   dung qu¶n lý  trô  së  lµm viÖc cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,   ®¬n vÞ sù nghiÖp. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Bé, ngµnh, ®Þa   ph¬ng, c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  c¬  së  thùc hiÖn Th«ng t  nµy,   Bé Tµi chÝnh xin híng dÉn nh sau: 1. VÒ bè trÝ, s¾p xÕp l¹i vµ xö lý ®èi víi trô së lµm  viÖc   d«i   d,   sö   dông   sai   môc   ®Ých   cña   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp: a. Tõ  nay  ®Õn 30/06/2005 c¸c Bé, ngµnh  ®Þa ph¬ng chØ  ®¹o thùc hiÖn rµ  so¸t, thèng kª l¹i toµn bé  sè  nhµ,  ®Êt  thuéc trô së lµm viÖc hiÖn cã cña tÊt c¶ c¸c c¬ quan hµnh   chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc ph¹m vi m×nh qu¶n lý; Trªn  c¬  së   ®ã  ph©n lo¹i,  ®èi chiÕu víi c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh sè  diÖn tÝch nhµ   ®Êt d«i d  so víi tiªu chuÈn  ®Þnh   møc,   sè   diÖn   tÝch   nhµ   ®Êt   sö   dông   kh«ng   ®óng   môc  ®Ých (cho thuª, cho mîn, sö  dông  ®Ó  s¶n xuÊt kinh doanh,   liªn doanh liªn kÕt, chia cho c¸n bé  lµm nhµ   ë, bÞ  lÊn  chiÕm)  ®Ó  xö  lý  vµ  s¾p xÕp l¹i theo  ®óng h íng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh t¹i môc II cña Th«ng t  sè  83/2004/TT­BTC ngµy  17/8/2004 vµ  tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ theo mÉu  ®Ýnh kÌm  c«ng v¨n nµy: ­ C¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc tiÕp qu¶n   lý sö dông trô së lµm viÖc lËp b¸o c¸o hiÖn tr¹ng nhµ ®Êt   vµ  kiÕn nghÞ  ph¬ng ¸n xö  lý   ®èi víi diÖn tÝch d«i d, sö  dông sai môc ®Ých (nÕu cã) göi: + Bé, ngµnh chñ  qu¶n, UBND tØnh thµnh phè  trùc thuéc  trung ¬ng, ®ång göi Bé Tµi chÝnh (®èi víi c¬ quan, ®¬n vÞ  thuéc TW qu¶n lý). +   Së,   ban,   ngµnh,   UBND   cÊp   huyÖn   ®ång   göi   Së   Tµi   chÝnh (®èi víi c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý).
  2. 2 ­  Bé, ngµnh trung ¬ng tæng hîp, cã   ý  kiÕn xö  lý  b»ng  v¨n   b¶n   vµ   ph¬ng  ¸n   xö   lý   cña   tõng   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   do  m×nh qu¶n lý  göi vÒ  Bé  Tµi chÝnh (Côc Qu¶n lý  c«ng s¶n);  Së, ban, ngµnh, UBND cÊp huyÖn tæng hîp vµ  cã   ý  kiÕn xö  lý  b»ng v¨n b¶n b¸o c¸o UBND tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng; ®ång göi Së Tµi chÝnh. b. Bé Tµi chÝnh sÏ phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh Trung ­ ¬ng kiÓm tra, xem xÐt ®Ó xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh  cÊp   cã   thÈm   quyÒn   xem   xÐt   xö   lý   døt   ®iÓm   c¸c   tån   t¹i   trong qu¶n lý  sö  dông trô  së  cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc trung ¬ng. c. UBND c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o Së  Tµi chÝnh phèi hîp c¬  quan chøc n¨ng tæ chøc xö  lý, s¾p xÕp l¹i nhµ   ®Êt thuéc trô  së  lµm viÖc cña c¸c c¬   quan hµnh chÝnh, sù  nghiÖp thuéc  ®Þa ph¬ng qu¶n lý; b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ, ®ång göi Bé Tµi chÝnh. 2. VÒ  c«ng t¸c  ®Çu t  x©y dùng míi, c¶i t¹o n©ng cÊp  më  réng trô  së  lµm viÖc cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp; Tõ  n¨m ng©n s¸ch 2005 trë   ®i thùc hiÖn c¸c  néi dung sau: 2.1. C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan trung  ¬ng cña  c¸c ®oµn thÓ, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng   khi   quyÕt   ®Þnh   hoÆc   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt  ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng, n©ng cÊp, më  réng  trô  së  lµm viÖc ph¶i tu©n thñ  chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  t¹i v¨n b¶n sè  422/VPCP­KTTH ngµy 30/1/2004 cña V¨n  phßng ChÝnh phñ nh sau: "chØ quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng míi,  c¶i t¹o, söa ch÷a trô së lµm viÖc cña c¬ quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc cÊp m×nh qu¶n lý  sau khi  ®∙ cã   ý  kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña c¬  quan tµi chÝnh cïng  cÊp vÒ  tiªu chuÈn diÖn tÝch sö  dông trô  së  lµm viÖc cña  c¬ quan, ®¬n vÞ ®ã", cô thÓ nh sau: ­  ý  kiÕn   b»ng   v¨n   b¶n   cña   Côc   Qu¶n   lý   c«ng   s¶n   vÒ  tiªu   chuÈn   diÖn   tÝch   sö   dông   lµm   viÖc   ®èi   víi   c¬   quan  hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc trung ¬ng qu¶n lý. ­ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Së  Tµi chÝnh vÒ  tiªu chuÈn  diÖn tÝch  sö  dông  lµm  viÖc   ®èi víi c¬  quan  hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp do tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  qu¶n lý. 2.2. §èi víi Côc Qu¶n lý c«ng s¶n: Së Tµi chÝnh tØnh,   thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: Sau khi nhËn  ®îc dù  ¸n  ®Çu t cña c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ sù nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 1.2 a môc III cña   Th«ng   t  sè   83/2004/TT­BTC   ngµy   17/8/2004   cña   Bé   Tµi  chÝnh, trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå s¬; Côc Qu¶n lý c«ng s¶n; Së Tµi chÝnh c¸c tØnh, thµnh 
  3. 3 phè   c¨n   cø   vµo   hiÖn   tr¹ng   trô   së   lµm   viÖc   hiÖn   cã,   tæ  chøc biªn chÕ ®îc duyÖt cña c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù  nghiÖp,  ®èi chiÕu víi chÕ   ®é  tiªu chuÈn  ®Þnh møc sö  dông  trô  së  lµm viÖc do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quy  ®Þnh x¸c  ®Þnh  nhu cÇu  ®Çu t  x©y dùng míi, n©ng cÊp më  réng trô  së  lµm  viÖc vµ  cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n göi cho c¬  quan,  ®¬n vÞ;  ®ång göi  ®Õn Bé, ngµnh, UBND tØnh hoÆc ng êi  ®îc  ñy quyÒn  phª duyÖt dù ¸n ®Çu t cña c¬ quan ®¬n vÞ, c¬ quan kho b¹c  Nhµ níc cïng cÊp. Néi dung c¬ b¶n cña v¨n b¶n gåm: ­   ViÖc   ®¶m   b¶o   c¸c   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   x©y   dùng   míi,  n©ng cÊp c¶i t¹o më  réng trô  së  lµm viÖc theo quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm 1.1 môc III cña Th«ng t sè 83/2004/TT­BTC cña Bé  Tµi chÝnh; ­ Sù   phï  hîp  diÖn tÝch  x©y  dùng,  diÖn tÝch  sö  dông  cña c«ng tr×nh so víi c¬  cÊu tæ chøc bé  m¸y, biªn chÕ  vµ   tiªu chuÈn  ®Þnh møc sö  dông trô  së  lµm viÖc cña c¬  quan,  ®¬n vÞ do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh. Bé   Tµi   chÝnh   ®Ò   nghÞ   c¸c   ®ång   chÝ   Vô   trëng   Vô   KÕ  ho¹ch Tµi chÝnh c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh phñ, c¬  quan Trung  ¬ng cña c¸c  ®oµn thÓ; c¸c  ®ång  chÝ  Gi¸m  ®èc Së  Tµi chÝnh tham mu gióp Bé  trëng, Thñ  tr­ ëng c¬  quan ngang  Bé,  c¬  quan  thuéc  ChÝnh  phñ,  c¬  quan  Trung  ¬ng   cña   c¸c   tæ   chøc   ®oµn   thÓ;   Chñ   tÞch   UBND   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng triÓn khai thùc hiÖn  nghiªm tóc, cã hiÖu qu¶ chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ  qu¶n   lý   sö   dông   trô   së   lµm   viÖc;   híng   dÉn   cña   Bé   Tµi  chÝnh t¹i Th«ng t  sè  83/2004/TT­BTC ngµy 17/8/2004 vµ  h­ íng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy. B¸o c¸o vÒ  Bé  Tµi chÝnh (Côc  qu¶n lý  c«ng s¶n) tríc ngµy 31/12/2005 kÕt qu¶ viÖc s¾p  xÕp l¹i, xö  lý  trô  së  lµm viÖc thuéc cÊp m×nh qu¶n lý   ®Ó   Bé Tµi chÝnh tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu ph¸t sinh  víng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh (Côc qu¶n lý  c«ng s¶n) ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
  4. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Bé, ngµnh, UBND tØnh.... B¶ng tæng hîp hiÖn tr¹ng nhµ ®Êt vµ diÖn tÝch nhµ ®Êt sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých KÌm theo C«ng v¨n sè 14049 TC/QLCS ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh 1. HiÖn tr¹ng nhµ ®Êt §¬n vÞ tÝnh: m2 STT §¬n vÞ Nguån  DiÖn  DiÖn tÝch nhµ ®Êt hiÖn cã ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o DT trô  Ghi  gèc  tÝch nhµ  DiÖn  së lµm  chó  Trong ®ã: DiÖn tÝch nhµ sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých nhµ  lµm viÖc  tÝch  viÖc  hay  Cho thuª: Cho mîn Liªn doanh Chia cho  BÞ lÊn  .... ®Êt ®îc sö  hiÖn cã Thõa  ®Ò  c¸n bé chiÕm .... dông  (+),  xuÊt  DT  DT  DT  DT  DT  DT  DT  DT  DT  DT  DT  DT  theo  thiÕu  xö lý nhµ ®Êt nhµ ®Êt nhµ ®Êt nhµ ®Êt nhµ ®Êt nhµ ®Êt tiªu  (­) so  chuÈn  víi  ®Þnh møc tiªu  chuÈn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=5­4 19 1 §¬n vÞ A Trong ®ã: §Þa chØ nhµ  ®Êt 1 §Þa chØ nhµ  ®Êt 2 ..... 2 §¬n vÞ B Trong ®ã: §Þa chØ nhµ  ®Êt 1 §Þa chØ nhµ 
  5. 5 ®Êt 2 ..... 3 ..... Tæng céng
  6. 6 II. KÕt qu¶ vµ biÖn ph¸p xö lý ®èi víi phÇn diÖn tÝch sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých: 1. KÕt qu¶ ®∙ xö lý: 2. KiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý: (ThuyÕt minh cô thÓ ®èi víi tõng trêng hîp; sè tiÒn thu ®îc tõ viÖc cho thuª, liªn doanh,  liªn kÕt....). Ngµy.... th¸ng.... n¨m 200.... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2