Công văn 1406/HTPT/KHNV của Quỹ hỗ trợ phát triển

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Công văn 1406/HTPT/KHNV của Quỹ hỗ trợ phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1406/HTPT/KHNV của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1406/HTPT/KHNV của Quỹ hỗ trợ phát triển

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  u ü  h ç  trî h¸t tri Ó n s è   Q  p 1406 H T P T/ K H N V   n g µ y  06 th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò   Ö c th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch  vi t Ý n d ô n g  ® Ç u  t p h¸t tri Ó n c ñ a N h µ   íc n¨ m  2001 n KÝnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, Tæng  B  c«ng    µ   íc tyNh n ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 41/2001/Q§­ TTg  µy  ng 26/03/2001 cña  ñ ­   Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Õ   ¹ch  èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ícn¨m     ph v k ho vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   2001, Quü   ç  î   h tr    iÓn ®∙  ph¸ttr   th«ng  b¸o  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u    k ho td ®Ç tph¸ttr Ón   i n¨m  2001  ña    é,  ¬  c c¸c B c quan  ngang  é,  B Tæng   c«ng    µ   íc,UBND     ty Nh n   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Tuy nhiªn cho  n     ®Õ nay  Én  v cßn  ét  è  m s Tæng  c«ng    µ   íc vµ  ty Nh n   UBND  tØnh  a  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u    ch ® k k ho td ®Ç t n¨m 2001  íiQuü   ç  î v  h tr  ph¸ttr Ón.M ét  è  ù    ∙  ¨ng  ý  Õ   ¹ch víi ü   ng  a  iÓn khai® îc  i   s d ¸n ® ® k k ho     Qu nh ch tr      do  ét  è  m s nguyªn nh©n:   ­ Ch a  ã  ¬  Õ   µichÝnh  Ò   èn  u    ù    iÖn    c c ch t   v v ®Ç t (D ¸n ® Cao  ¹n,Na  ­ Ng   D ¬ng  ña  c Tæng  c«ng    tythan). ­ §¨ng  ý  Õ   ¹ch    ù  cha  îc Quü   ç  îph¸ttr Ón thÈm   nh     k k ho khid ¸n  ®  h tr   i   ®Þ ph¬ng    µichÝnh,ph¬ng      î vèn  ¸n t     ¸n tr¶n   vay  theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  CP ng 29/6/1999 cña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓn   Ch ph v t d ®Ç tph¸ttr   cña  µ   íc(Dù    µu  Nh n   ¸n T 11.500  Ên  ña  t c TCT  c«ng nghiÖp  µu thuû). t  ­ Nguån    î kh«ng  â (27  ù    ëic«ng  íin¨m    tr¶n   r   d ¸n kh   m  2001  µ  v chuyÓn  õt  nguån  NSNN   sang  ña  é   c B Giao th«ng theo v¨n b¶n  è  s 411/CP­   µy  CN ng 16/5/2001 cña  Ýnh  ñ).   Ch ph ­  ét  è  ù  ® îc ®¨ng  ý  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u    ph¸ttr Ón n¨m  M s d ¸n    k k ho td ®Ç t  i   2001  ng  nh kh«ng  ng  i t ng hoÆc   a    ñ tôc®Ç u    µ  ©y  ùng. ®ó ®è  î   ch ®ñ th     tv x d § Ó   ¶m   ® b¶o  µn  µnh  Õ   ¹ch  èn  Ýn  ông  u     ho th k ho vtd ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   ícn¨m  n  2001,Quü   ç  î   h tr    iÓn ®Ò   Þ    é, c¬  ph¸ttr   ngh c¸c B   quan  ngang  é, b  Tæng   c«ng    µ   íc,UBND   ty Nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  iÓn ¬ tr   khaim ét  è  Öc      s vi nh sau: 1. §èi víic¸c dù  ®∙  îc ®¨ng  ý  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u            ¸n  ®   k k ho td ®Ç t ph¸ttr Ón  i  cña  µ   íc n¨m  Nh n   2001  ng  nh kh«ng  ng  i îng,cha    ñ  ôc ®Ç u    µ  ®ó ®è t   ®ñ th t   tv x©y  ùng  d hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ùc  Ön  Õt  ån  èn  Ýn  ông  ∙  th hi h ngu v t d ® ®¨ng  ý, ®Ò   k  nghÞ     é,    ¬  c¸c B c¸c c quan  ngang  é, Tæng   b  c«ng    µ   íc, ty Nh n   UBND     c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  iÒu  ¬® chuyÓn  èn  v cho    c¸c dù  cã    iÒu  Ön  iÓn khai thùc  Ön. Trêng  îp  ¸n  ®ñ ® ki tr     hi   h kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  thùc hiÖn  Õt  è  èn  Ýn  ông  u      h sv t d ®Ç t ph¸ttr Ón m µ   ü   ç  î   i   Qu h tr    iÓn ®∙  ph¸ttr   th«ng b¸o,Bé,  ¬    c quan  ngang  é, Tæng   b  c«ng    µ   íc,UBND     ty Nh n   c¸c tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c v¨n  b¶n  th«ng b¸o ngay cho  ü   ç  î Qu h tr  ph¸ttr Ón ®Ó   iÒu   i   ® chuyÓn  Þp  êinguån  èn  k th   v cho    n  Þ  ang  Õu c¸c ®¬ v ® thi   vèn.
  2. 2 2. Trêng  îp  Õu  èn    h thi v cho    ù  cã  y       iÒu  Ön  iÓn c¸c d ¸n  ®Ç ®ñ c¸c ® ki tr   khaithùc hiÖn, ®Ò   Þ    é,  ¬        ngh c¸c B c quan  ngang  é, Tæng   b  c«ng    µ   íc, ty Nh n   UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¨ng  ý      ph tr     ¬® k bæ sung  Õ   ¹ch k ho   tÝn  ông  u    d ®Ç t ph¸ttr Ón n¨m   i   2001 hoÆc  øng  íc kÕ   ¹ch  tr   ho n¨m 2002    cho c¸cdù    íi ü   ç  î   iÓntrong th¸ng9    ¸n v   Qu h tr  ph¸ttr       n¨m 2001. 3.Hå   ¬    s vay  èn  ña    ù    ∙  ¨ng  ý  Õ   ¹ch tÝn  ông  u      v c c¸cd ¸n ® ® k k ho   d ®Ç tph¸t tr Ón n¨m  2001 ® îc göi tí Quü  hç  trî i i  ph¸t iÓn chË m  nhÊt vµo ngµy   tr 15/12/2001.C¸c  ù  göi hå  ¬    d ¸n    s vay  èn  í  ü   ç  îph¸ttr Ón sau  µy  v ti Qu h tr   i   ng 15/12/2001 n Õu    iÒu  Ön    ®ñ ® ki vay  èn  ü   ç  î   iÓnvÉn  v Qu h tr  ph¸ttr   xem   Ðt cho  x  vay  íi®iÒu  Ön    é,  ¬  v  ki c¸c B c quan  ngang  é, Tæng   b  c«ng    µ   íc,UBND   ty Nh n   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã        ph tr     ¬ c v¨n b¶n  cam   Õt  è  Ý vµo  Õ   k b tr   k ho¹ch tÝn  ông  u      iÓncña  µ   ícn¨m   d ®Ç tph¸ttr   Nh n   2002. 4. Hå   ¬    ç  î   Êt sau  u    ña    ù    ∙  ¨ng  ý  Õ   ¹ch   s xinh tr  i l∙su   ®Ç tc c¸c d ¸n ® ® k k ho   hç  î   Êt sau  u    tr  i l∙ su   ®Ç tn¨m  2001  îcgöití Quü   ç  î ®      i h tr    iÓn chË m   Êt ph¸ttr   nh   vµo  µy  ng 15/12/2001. § Ò   Þ    é,  ¬  ngh c¸c B c quan  ngang  é, Tæng   b  c«ng    µ   íc,UBND     ty Nh n   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  ã  ªnquan, c¸c c li      chñ  u    ùc hiÖn  íng dÉn  ®Ç tth   h  trªn, ng  êiphèihîp víi ü   ç  î   iÓn  ®å th        Qu h tr ph¸ttr   nh»m   µn  µnh  Õ   ¹ch tÝn  ông  u      iÓncña  µ   ícn¨m  ho th k ho   d ®Ç tph¸ttr   Nh n   2001. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản