Công văn 141/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
16
lượt xem
2
download

Công văn 141/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 141/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu thuốc đông dược

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 141/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  ­ b é  tµi c h Ý n h  sè 141/tchq­kttt h     n g µy  10 th¸ng 1 n¨ m  2003 v Ò   viÖc thu Õ   nhËp   hÈu   k thuèc ® « n g  d îc KÝnh   göi:Côc      h¶iquan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Tæng  côc H¶i quan nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè 14415 TC/TCT  ngµy  31/12/2002  cña  Tµi chÝnh  thuÕ  Bé    vÒ  nhËp  khÈu thuèc ®«ng      dîc.§Ó viÖc  ph©n  i ¸p  sè  lo¹ vµ  m∙  tÝnh  thuÕ nhËp khÈu  Æt   m hµng  thuèc ®«ng    îc dîc ®   thèng nhÊt,Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh  ­ C¨n  danh  cø  môc  söa ®æi    sè  møc   tªn,m∙  vµ  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu cña mét  nhãm,  Æt   sè  m hµng quy ®Þnh trong BiÓu    thuÕ  nhËp khÈu u  ®∙iban    hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2002  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh;th×: Bé      M Æt  hµng thuèc ®«ng    dîc thµnh phÈm   ®ãng  ®∙  thµnh liÒu l ë   îng  d¹ng  viªnnÐn,      viªnnang, viªnhoµn,. .thuéc      . . nhãm  1211, m∙  1211.90.13,thuÕ    sè    suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i10%   u    (mêiphÇn    tr¨m). §èivíi   êng        tr c¸c hîp nhËp  khÈu  ícngµy  TµichÝnh  C«ng    tr   Bé    cã  v¨n híng  dÉn  íc ngµy  (tr   31/12/2002),thùc hiÖn      nép thuÕ theo th«ng b¸o thuÕ cña  c¬  quan   h¶i quan. Riªng  Æt     m hµng  thuèc ®«ng      dîc viªn nang    lôc b¶o      linh chi thùc hiÖn    theo híng dÉn  i t¹ C«ng  sè  v¨n  1076  TC/TCT  ngµy 31/01/2002  cña  Bé    Tµi chÝnh  (Tæng  côc    H¶i quan  sao      ®∙  göic¸c ®¬n  thùc hiÖn  i vÞ    t¹ C«ng  v¨n sè    639/TCHQ­KTTT  ngµy 06/2/2002). Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  b¸o  vÞ  c¸o vÒ    Tæng  côc    h¶iquan  (Vô KiÓm       trathu thuÕ   ­XNK)    ®Ó xem     chØ  xÐt vµ  ®¹o kÞp thêi. Tæng  côc    h¶iquan  th«ng  ®Ó     b¸o  c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản