intTypePromotion=1

Công văn 1412/TC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
3
download

Công văn 1412/TC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1412/TC-CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1412/TC-CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 1412/TC-CST ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ viÖc híng dÉn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi « t« KÝnh göi: Côc thuÕ, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t sè 119/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 149/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, Bé Tµi chÝnh ®· nhËn ®îc mét sè c«ng v¨n cña c¸c doanh nghiÖp hái vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi xe « t« thiÕt kÕ cã 21 chç ngåi vµ 53 chç ®øng. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× « t« díi 24 chç ngåi lµ ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §èi víi lo¹i « t« thiÕt kÕ cã 21 chç ngåi vµ 53 chç ®øng, t¹m thêi ¸p dông nh ®èi víi lo¹i xe tõ 24 chç ngåi trë lªn, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thÞ ®Æc biÖt. Bé Tµi chÝnh híng dÉn ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2