Công văn 1420/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
1
download

Công văn 1420/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1420/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời về chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1420/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ----------------------- Số: 1420/TCT-CS Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009 V/v trả lời về chính sách thuế. Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên. Trả lời công văn số 1473/CT-TT&HT ngày 22/12/2008 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi về vướng mắc trong trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tổng cục Thuế đã có công văn 4353/TCT-HT ngày 19/11/2008 trả lời cụ thể và rõ ràng về vấn đề này. Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này của Tổng cục Thuế./. Nơi nhận: TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ - Vụ PC, HT; ĐÃ KÝ - Lưu: VT, CS-3b Cao Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản