intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1425/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1425/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xử lý bù chênh lệch giá cáp điện từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006 đối với các dự án, công trình xây dựng triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1425/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1425/BXD-KTXD ---------------------- V/v: Xử lý bù chênh lệch giá cáp điện từ tháng 1 Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 đến tháng 6 năm 2006 đối với các dự án, công trình xây dựng triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4205/VPCP-KTN ngày 22/6/2009 c ủa Văn phòng Chính phủ về việc xử lý bù chênh lệch giá cáp điện t ừ tháng 1 đ ến tháng 6 năm 2006 đ ối v ới các d ự án, công trình xây dựng triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh theo đề ngh ị c ủa U ỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 2806/UBND-ĐTMT ngày 15/6/2009. B ộ Xây d ựng có ý ki ến nh ư sau: Tại văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 của Th ủ t ướng Chính ph ủ v ề vi ệc đi ều ch ỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây d ựng chỉ cho phép đi ều ch ỉnh giá các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có bi ến đ ộng giá ngoài kh ả năng ki ểm soát c ủa ch ủ đầu tư và nhà thầu từ năm 2007. Vì vậy đối với các công trình xây d ựng đ ược thi công t ại thành ph ố Hồ Chí Minh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006 có sử d ụng cáp đi ện, vi ệc bù tr ừ giá v ật li ệu xây dựng (cáp điện), điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đ ồng đã ký k ết gi ữa các bên và các qui định có liên quan. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính ph ủ t ổng h ợp báo cáo Th ủ tướng xem xét quyết định./. Nơi nhận: KT. BỌ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2