intTypePromotion=1

Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
1
download

Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 143/CP/KT T H  n g µy  11 th¸ng 02 n¨ m  1999  V Ò  viÖc ¸p d ô n g   thu Õ  su Êt thu Õ   h Ë p  kh È u  th«ng  n thê n g KÝnh     TµichÝnh, göi: Bé    ­ ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Bé    Ngo¹igiao,   ­Tæng    côc    H¶i quan. XÐt    ®Ò nghÞ  cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ C«ng    456­ v¨n sè  TC/TCT  ngµy 28­ 01­1999, cña  Th¬ng    i   Bé  m¹i t¹ C«ng  sè  v¨n  0176­ TM/XNK   ngµy  01­ 09­ 1999  vµ cña  Ngo¹igiao t¹ C«ng    108­ Bé      i   v¨n sè  CV/NG­CA1,  ¸p dông  vÒ    thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu th«ng  êng,Thñ íng ChÝnh  th   t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Cho  phÐp    gi¶iquyÕt  nh÷ng víng m ¾c     trong vÊn        ®Ò ¸p dông  thuÕ  suÊt  thuÕ th«ng  êng    th víihµng nhËp khÈu        tõ c¸c níccha  tho¶  cã  thuËn        ®èi víitèi huÖ quèc    víiViÖtNam     trongquan  th   hÖ  ¬ng   m¹itheo híng sau:     1. §èivíi       nh÷ng    níccha  tho¶ thuËn    tèihuÖ  cã    ®èi xö    quèc  (MFN),nhng    ®ang tiÕn hµnh  ®µm  ph¸n HiÖp ®Þnh   ¬ng      th m¹i víiViÖt Nam   cã    vµ  ®Ò nghÞ cña ChÝnh  phñ      ¸p  níc ®ã th×  dông  thuÕ suÊt  ®∙i®èi    u    víihµng nhËp  khÈu  xuÊtxø      trongmét  cã    tõníc®ã    n¨m, kÓ      tõngµy  01­ 01­ 1999. 2. §èivíi       nh÷ng    níccha  MFN,  cã  nhng  dµnh  ®∙  cho  ViÖt Nam     hëng chÕ  ®é  MFN   hoÆc  nh÷ng    níc chØ   mét  cã  chÕ     ®é thuÕ nhËp  khÈu  dông  ¸p  chung cho    c¸c nícth×    tÊtc¶      ¸p dông  thuÕ suÊt u          ®∙i®èi víihµng  nhËp khÈu  cã xuÊtxø      tõngµy  01­   tõníc®ã    01­ 1999. 3. Bé      Tµi chÝnh  bµn    Th¬ng    víiBé  m¹i nghiªn cøu      x¸c ®Þnh  thuÕ suÊt  th«ng  êng  th cho mét  m Æt   sè  hµng  (theo m∙  thuÕ  thÓ    sè  cô  cña biÓu thuÕ)  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    1, ®iÓm     1, kho¶n    b, NghÞ ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  11­ 17­ 1998  cña ChÝnh  phñ. Riªng møc  thuÕ suÊt th«ng  êng    th cña  Æt   m hµng x¨ng dÇu quy ®Þnh  b»ng  møc  thuÕ suÊtu        ®∙i, dông  tõngµy  01­ ¸p kÓ    01­ 1999. ChÝnh phñ  quyÒn  uû  cho  Tµi chÝnh  Bé    chñ    tr×phèihîp    Th¬ng    víiBé  m¹ivµ    li     c¸cBé  ªnquan  lýcô  xö    thÓ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2