Công văn 1436/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 1436/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1436/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty Cảng hàng không và Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1436/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1436/VPCP-ĐMDN V/v thành lập các Tổng công ty Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2008 Cảng hàng không và Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 1159/BGTVT-TCCB ngày 28 tháng 2 năm 2008, số 7333/BGTVT-TCCB ngày 14 tháng 11 năm 2007, số 3649/BGTVT-TCCB ngày 14 tháng 6 năm 2007) về việc sắp xếp, chuyển đổi các Cụm Cảng hàng không miền Bắc, miền Trung và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý về nguyên tắc thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Đảm bảo hoạt động bay Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại Cụm Cảng hàng không miền Bắc, Cụm Cảng hàng không miền Trung và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thẩm định và quyết định thành lập các Tổng công ty theo quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó TTgCP; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, (Đã ký) Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; Phạm Viết Muôn - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, CN, KTTH; - Lưu: VT, ĐMDN (3).
Đồng bộ tài khoản