Công văn 14361/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 14361/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14361/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thông báo phát hành sổ định mức hàng miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14361/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 14361 T C/T C T  n g µ y 31 th¸ng  c 12 n¨ m  2002 cña  é  B T µi ch Ý n h  v Ò   viÖc th«ng  b¸o p h¸t  µ n h   h s æ  ® Þ n h  m ø c   µ n g  m i Ô n  thu Õ h KÝnh   göi:Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng  C¨n  Th«ng   ªntÞch  04/TTLB  cø  tli   sè  ngµy 12/2/1996;li   Th¬ng      ªnBé  m¹i, Ngo¹igiao ­TµichÝnh  Tæng         vµ  côc    H¶i quan,híng dÉn        thi hµnh NghÞ ®Þnh   sè 73/CP  ngµy 30/7/1994 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh Ph¸p  lÖnh    vÒ quyÒn   ®∙i miÔn    u    trõ giµnh cho  quan    c¬  ®¹i diÖn  Ngo¹igiao,c¬      quan    nícngoµi,c¬  l∙nhsù      quan   ®¹idiÖn  cña    Tæ chøc  quèc  t¹ ViÖt Nam;  tÕ  i    Bé    TµichÝnh  th«ng      b¸o ph¸thµnh    sæ ®Þnh  møc  hµng miÔn  thuÕ  sau: nh  1­ §Æc     ®iÓm   quy  c¸ch Sæ   ®Þnh  møc  hµng  miÔn  thuÕ  gåm   03    cã  lo¹ sæ: i 1.1­ Sæ     ®Þnh   møc  hµng miÔn  thuÕ  tËp thÓ: Ký    hiÖu  P64/TT  64  cã  trang,b×a      inmµu  ®á,      ruétinmµu  v©n  hång,kÝch  ícsè  cm   15    th   9  x  cm,    sæ ® îc cÊp    cho    quan    c¸c c¬  ®¹idiÖn Ngo¹igiao,c¬      quan    níc ngoµi,c¬  l∙nhsù      quan    §¹idiÖn  cña  chøc  tæ  quèc  t¹ ViÖtNam. tÕ    i   §Þnh îng cña    Æt   l   c¸c m hµng trong sæ     ®Þnh møc hµng miÔn thuÕ tËp  thÓ  (theo   Phô    lôc®Ýnh  kÌm). Ngoµi ra    cßn  7      cã  tê (tõtrang 51    ®Õn  trang 64)      lµ hµng ho¸    vËt dông  kh¸c. 1.2­ Sæ     ®Þnh  møc  hµng  miÔn  thuÕ    c¸ nh©n:  hiÖu  Ký  P64/CN  64  cã  trang,b×a      inmµu  xanh    l¸c©y, ruétinmµu         v©n  xanh,kÝch  ícsè  cm   15    th   9  x  cm,    îccÊp  sæ ®   cho ngêi®øng    ®Çu     quan    c¸cc¬  ®¹idiÖn ngo¹igiao,c¬      quan  l∙nhsù      nícngoµi,c¬    quan   §¹idiÖn cña  chøc  tæ  quèc  t¹  tÕ  iViÖt Nam   c¸c   vµ    viªn chøc    ngo¹igiao,viªn chøc    níc ngoµi,c¬        l∙nh sù      quan   ®¹i diÖn cña    Tæ chøc  quèc  t¹ ViÖtNam. tÕ    i   §Þnh îng  l cña    Æt   c¸c m hµng  trong    sæ ®Þnh møc  hµng miÔn thuÕ    c¸ nh©n  i lo¹ P64/CN  64    cã  trang(theo Phô        lôc®Ýnh kÌm). Ngoµi ra    cßn  6      cã  tê (tõtrang 53    ®Õn  trang 63)      lµ hµng ho¸    vËt dông  kh¸c. 1.3­ Sæ     ®Þnh  møc   hµng  miÔn  thuÕ    c¸ nh©n:  hiÖu  ký  P36/CN  36  cã  trang,b×a      in mµu  xanh tÝm,  ruétin v©n      mµu  tÝm, kÝch  íc sè  cm   15  th   9  x  cm,   ® îccÊp  sæ     cho    c¸c nh©n    viªnhµnh  chÝnh  thuËtcña    quan    kü    c¸c c¬  §¹i diÖn ngo¹igiao,c¬      quan    níc ngoµi,c¬  l∙nh sù      quan    §¹idiÖn  cña    Tæ chøc  quèc  t¹ ViÖtNam. tÕ   i   §Þnh îng  l cña    Æt   c¸c m hµng  trong    sæ ®Þnh møc  hµng miÔn thuÕ    c¸ nh©n  i lo¹ P36/CN  36    cã  trang(theo Phô        lôc®Ýnh kÌm). Ngoµi ra    cßn  4      cã  tê (tõtrang 29    ®Õn   trang 35)      lµ hµng ho¸    vËt dông  kh¸c.Tê    “hµng  ho¸    vËt dông kh¸c”do  quan    c¬  H¶i quan    x¸c nhËn  îc mua  ®   vµo tõng    tê mua  hµng (H¶iquan    cÊp giÊy  phÐp cho  kh¸ch tù nhËp      hoÆc   uû 
  2. 2 th¸cnhËp    khÈu).Néi dung      cña  nh÷ng trang nµy        ghirâ ngµy,th¸ng,n¨m, sè ­       l îng, gi¸ trÞ,sè        ho¸  ®¬n  mua  hµng  hoÆc   nhËp  khÈu. Mçi lÇn kh¸ch mua   hoÆc   nhËp  hµng ®Òu  ph¶i cã    dÊu   x¸c nhËn    ch÷  cña  tªn vµ  ký  c¸n  h¶i bé    quan  gi¸m qu¶n. Sæ   îc®¸nh  thø    ®   sè  tù theo tõng  trang,® îcinb»ng    tiÕng:tiÕng        haithø    ViÖt vµ    tiÕng  Anh, ë    mçi  ®Þnh îng ®Òu   in sè  «  l   cã    quyÓn  cña    b»ng  sæ ®ã  mùc mµu  ph¸tquang.Sæ     ®á      inv©n  nÒn  b¶o vÖ,  giÊy in® Æc       biÖtcã        sîiph¸t quang mµu  vµ    ®á  inmùc  b¶o  ph¶n  vÖ  quang    ®Ó chèng  lµm gi¶. 2­ H íng dÉn      qu¶n    dông  lý,sö  Tæng côc thuÕ    Tµi chÝnh  ­ Bé    chÞu  tr¸chnhiÖm     Sæ     in Ên  ®Þnh  møc  hµng miÔn thuÕ. Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè nhËn  i t¹ Tæng  côc thuÕ vµ  cÊp cho    c¸c®¬n  ® îcphÐp    vÞ    më cöa hµng  miÔn thuÕ    trªn®Þa bµn    ®Ó cÊp  cho     îng sö  c¸c®èi t   dông. Sæ  ®Þnh  møc  hµng miÔn  thuÕ  îc ph¸thµnh  quyÓn,  ®     02  mét  quyÓn  kh¸ch hµng        gi÷®Ó lµm      thñ tôcmua hµng,mét    quyÓn  quan    c¬  H¶i quan  qu¶n  lý cöa    hµng miÔn thuÕ u    l gi÷ theo    dâi trong qu¸ tr×nh lËp, mua   thanh    vµ  kho¶n sæ. Sæ  ®Þnh møc  hµng miÔn  thuÕ  îcsö  ®   dông   ®Ó mua  hµng  cöa  ë  hµng  miÔn thuÕ hoÆc  dïng cho    c¸c ®èi  îng  khai víic¬  t kª      quan  H¶i quan      khi tù nhËp  khÈu. 3­ ViÖc      lËp sæ,    x¸cnhËn  lu©n  vµ  chuyÓn    sæ mua  hµng  miÔn  thuÕ. C¨n  vµo  cø  chøng  minh   ngo¹igiao,giÊy  i th     gií thiÖu  cña    chøc  c¸c tæ  ngo¹igiao ®ãng  i     t¹  ViÖt Nam,  Ngo¹igiao x¸c nhËn   îng ® îcmua     Bé        ®èi t     hµng  miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu theo NghÞ  ®Þnh  sè 73/CP ngµy 30/7/1994 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh    vÒ quyÒn   ®∙imiÔn    u    trõ giµnh  cho  quan    c¬  §¹idiÖn ngo¹igiao,c¬      quan  quan    níc ngoµi,c¬  l∙nh sù      quan    ®¹idiÖn  cña  chøc  tæ  quèc  t¹ ViÖt Nam.  tÕ  i     PhÇn   x¸cnhËn   ghi®Çy  ®ñ  chøc      vô,thêih¹n  c«ng    i t¸ct¹ ViÖt Nam             ®èi víisæ c¸ nh©n;    x¸c nhËn  ngêi sè    trong  chøc  quan  tæ  c¬  Ngo¹igiao,c¬      quan    níc ngoµi,c¬  l∙nh sù      quan   §¹i diÖn cña    Tæ chøc quèc  t¹ ViÖtNam   tÕ   i   . C¬  quan    H¶i quan kiÓm       tra,x¸c nhËn    tiªuchuÈn ®Þnh møc  mua  hµng  miÔn  thuÕ  thanh  vµ  kho¶n nh÷ng  hµng  trong ®Þnh    møc  nhËp  ®∙  khÈu  ®∙  vµ  ® îcmiÔn    thuÕ nhËp khÈu vµo  tõng sæ     mua  hµng. Khi c¸c c¸ nh©n  dông          sö  sæ ®Þnh møc  hµng miÔn thuÕ hÕt  nhiÖm  kú  c«ng    t¸choÆc   níctr     th× kh¸ch cã  vÒ    ícthêih¹n      tr¸chnhiÖm    nép      l¹ sæ cho  i Vô  LÔ  t©n    Ngo¹igiao.Vô    ­ Bé      LÔ t©n    Ngo¹igiao cã  ­ Bé      tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o  cho  quan    c¬  H¶i quan  cöa  vµ  hµng  miÔn thuÕ biÕt. Khi mua     hµng  cöa  ë  hµng miÔn thuÕ, cöa    hµng    sÏc¾t    phiÕu  l¹ «  i theo  tõng chñng  isè îng,theo tõng  mïa    lo¹   l   ,   lÇn  cña  kh¸ch ®Ó     lµm  së  c¬  thanh    to¸n thuÕ    quan    víic¬  H¶iquan. 4­ Thêih¹n ¸p dông  chÕ  b¸o c¸o:         vµ  ®é    Sæ   ®Þnh  møc  hµng miÔn  thuÕ    ph¸thµnh theo c«ng    v¨n nµy  gi¸trÞ cã      sö dông    tõ 01/01/2003        i   trë®i,c¸c lo¹  ®Þnh  sæ møc hµng  miÔn  thuÕ  ph¸t cò    hµnh  theo C«ng  v¨n  1391  sè  TC/TCT  ngµy 07/7/1993 cña  Tµi chÝnh  Bé    ®∙  cÊp    íc ngµy  ph¸ttr   31/12/2002 vÉn  gi¸trÞ sö  cã      dông  cho ®Õn   hÕt    thêigian  theo nhiÖm  c«ng    kú  t¸c.
  3. 3 Hµng n¨m    c¸c®¬n  ® îcphÐp    vÞ    më cöa  hµng miÔn thuÕ,tæng      hîp t×nh  h×nh  dông    sö  sæ ®Þnh møc  hµng miÔn  thuÕ  sè    nhËn, sè  cÊp  vÒ  sæ ®∙    ®∙  vµ  sæ   sè  cßn    l¹cña  i tõng lo¹ sæ           quan    i ®Ó b¸o c¸o víi   c¬  thuÕ    n¬icÊp sæ.
  4. 4 P h ô  lôc ® Þ n h  lîng c¸c m Æ t  h µ n g  trong  s æ  ® Þ n h  m ø c  h µ n g  m i Ô n  thu Õ (Ban  hµnh  kÌm theo C«ng  sè  v¨n  14361  TC/TCT  ngµy 31/12/2002 cña  Tµi chÝnh)   Bé    Sæ   thÓ tËp  Sæ     c¸nh©n Sæ   thÓ tËp  (Ký hiÖu P64/TT) (Ký hiÖu  P64/CN) (Ký hiÖu  P36/CN) 1­ ¤t«:4  x  =  chiÕc 1­ ¤t«:     «  01  4   2 «  x 01 =  2      «  01  2  1­ ¤t«:2  x  =  chiÕc 2­ Xe  m¸y: 3« x 01 =  3  chiÕc 2­ Xe  m¸y: 2«  x 01 =  2  chiÕc 2­  m¸y: 2«  01  2  Xe    x  =  chiÕc 3­ §iÒu  hoµ  nhiÖt ®é:  chiÕc 3­ §iÒu    hoµ  nhiÖt®é:  3      «  (10  x  «  01)  (5  x  +  §iÒu  +  «  2)  3­  hoµ nhiÖt ®é:  01    x  chiÕc     = 3 chiÕc. (4 «  3) =  chiÕc.   x    32  4  «  x 1  chiÕc  =  4    4­ Tivi 3  x  =  chiÕc   «  1  3  : 4­ Tivi 4  x  =  chiÕc chiÕc.     : «  1  4  5­ §Çu  video 3« x 1 =  3  5­ §Çu   video  x  =  4­ Tivi 3«  x  1  =  3  4«  1  4  : chiÕc. chiÕc. chiÕc 6­ Radio  casette:3«  1    x  =  6­ Radio casette: x  =  §Çu       3«  1  5­  video  x  =  chiÕc. 3«  1  3  3 chiÕc. 3 chiÕc. 7­ Dµn   ©m thanh  x  =  4«  1  7­ Dµn      ©m thanh  x  =  Radio  3«  1  6­  casette:3«  4    x  chiÕc. 3 chiÕc. 1  3  =  chiÕc. 8­ R îu30  =      «  200  lÝt 8­ R îu120  =      «  800  lÝt 7­ Dµn   ©m thanh  x      «  960  3«  9­ Bia 30  =  lÝt 9­ Bia 45  =      «  1.440  lÝt 1  3  =  chiÕc. 10­ N ícngät,níckho¸ng          30  10­ N íc ngät, níc      kho¸ng 8­ R îu120  =        «  800  lÝt «  960  =  lÝt. 45  =  «  1.440  lÝt. 9­ Bia 75  =      «  2.400  lÝt 11­ Thuèc    «  24.000    l¸15  =  11­ Thuèc  l¸ 30  «  =  10­   N íc   ngät,  níc®iÕu   48.000  ®iÕu. kho¸ng 60  «  =  1.920  lÝt. 11­ Thuèc l¸  «  =   30 48.000  ®iÕu.
Đồng bộ tài khoản