Công văn 14404/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 14404/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14404/TC/CST của Bộ Tài chính về việc phân loại mã số pickup

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14404/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 14404 TC/CST ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc ph©n lo¹i m· sè xe pickup KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng VÒ viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng xe pickup võa chë ngêi võa chë hµng, sau khi lÊy ý kiÕn tham gia cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé C«ng nghiÖp, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; nguyªn t¾c ph©n lo¹i hµng hãa theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 85/2003/TT-BTC ngµy 29/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh; tham kh¶o B¶n gi¶i thÝch Danh môc hµi hßa m« t¶ vµ m· hãa hµng hãa cña Tæ chøc H¶i quan thuÕ giíi; ý kiÕn tham gia cña Bé C«ng nghiÖp t¹i C«ng v¨n sè 5447/CV- TCKT ngµy 19/10/2004, cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ t¹i C«ng v¨n sè 2997/BKHCN-T§C ngµy 10/11/2004 vµ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i C«ng v¨n sè 6192/GTVT-KHCN ngµy 8/11/2004 vÒ viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng xe pickup võa chë ngêi, võa chë hµng, th×: a. C¸c lo¹i xe pickup võa chë ngêi võa chë hµng, lo¹i xe chñ yÕu ®Ó chë hµng ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 8704 nÕu ®¸p øng ®îc ®ång thêi c¸c tiªu chÝ sau: - Cã sè chç ngåi tèi ®a kh«ng qu¸ 5 chç; - Cã thïng riªng biÖt ®Ó chë hµng vµ T¶i träng chë ngêi x 100% ≤ 80% T¶i träng chë hµng Trong ®ã, t¶i träng chë ngêi ®îc tÝnh b»ng 70 kg/ ngêi x sè chç - Cã cabin riªng cho ngêi l¸i, hµnh kh¸ch vµ cã v¸ch ng¨n cè ®Þnh gi÷a khu vùc chë ngêi vµ khu vùc phÝa sau; - Khu vùc chë hµng phÝa sau xe kh«ng cã ®Æc ®iÓm tiÖn nghi vµ néi thÊt hoµn chØnh t¬ng tù nh khu vùc chë ngêi; b. C¸c lo¹i xe pickup võa chë ngêi võa chë hµng nÕu kh«ng ®¸p øng ®îc mét trong c¸c tiªu chÝ ®Ó ®îc ph©n lo¹i vµo lo¹i xe chñ yÕu ®Ó chë hµng h- íng dÉn t¹i tiÕt a, ®iÓm 1 nãi trªn sÏ ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 8703 (lo¹i chñ yÕu ®Ó chë ngêi). 2. Híng dÉn viÖc ph©n lo¹i ®èi víi mÆt hµng xe pickup lo¹i võa chë ngêi, võa chë hµng híng dÉn t¹i ®iÓm 1 nãi trªn ®îc ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy Bé Tµi chÝnh ký ban hµnh c«ng v¨n nµy.
  2. 2 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ Côc h¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn xö lý kÞp thêi.
Đồng bộ tài khoản