intTypePromotion=1

Công văn 1455TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
1
download

Công văn 1455TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1455TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1455TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc thuÕ sè 1455 TCT/CS ngµy 3 th¸ng 04 n¨m 2002 vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh nhµ ®Êt KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh B×nh §Þnh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 248 CT/NVT ngµy 5/3/2002 cña Côc thuÕ tØnh B×nh §Þnh vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh nhµ ®Êt; Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. C¨n cø quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT): trêng hîp C«ng ty TNHH nhµ ®Êt ViÖt V¬ng mua nhµ thuéc së h÷u t nh©n vÒ ®Ó kinh doanh kh«ng cã ho¸ ®¬n th× kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo. 2. Trêng hîp khi mua b¸n C«ng ty cã tho¶ thuËn nép thay thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt (CQSD§) cho ngêi b¸n th× C«ng ty ®îc ®a kho¶n thuÕ CQSD§ nép thay vµo h¹ch to¸n t¨ng gi¸ trÞ ®Êt. 3. C¨n cø Kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ th× doanh thu tõ viÖc CQSD§ lµ ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. Khi CQSD§, C«ng ty ph¶i lËp ho¸ ®¬n GTGT trong ®ã t¸ch riªng phÇn gi¸ trÞ ®Êt chÞu thuÕ CQSD§ kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2