Công văn 1461/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Công văn 1461/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1461/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1461/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan Sè 1461/TCHQ­GSQL ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc ph©n lo¹i  hµng ho¸ nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua b¸o c¸o vµ kiÓm tra t¹i mét sè ®¬n vÞ H¶i quan  th×   viÖc   ph©n   lo¹i   mÆt   hµng   “®Çu   thu   gi¶i   m∙   ®a   ph¬ng  tiÖn   dïng   trong   truyÒn   h×nh   ­   set   top   box”   cha   cã   sù  thèng  nhÊt  vÒ m∙ sè, ®Ó thùc hiÖn  thèng  nhÊt,  Tæng  côc  H¶i quan híng dÉn ph©n lo¹i mÆt hµng nh sau; 1. “§Çu thu gi¶i m∙ ®a ph¬ng tiÖn dïng trong truyÒn  h×nh ­ set top box” lµ mét thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo nguyªn  t¾c: ®Çu vµo cña thiÕt bÞ (bé thu) ®îc nèi mét angten th­ êng hoÆc angten parabol hoÆc c¸p ®Ó thu tÝn hiÖu mÆt ®Êt  hoÆc tÝn hiÖu vÖ sinh, ®Çu ra ®îc nèi víi mµn h×nh ti vi  ®Ó hiÓn thÞ h×nh ¶nh, ©m thanh ®∙ ®îc gi¶i m∙ vµ t¸ch d÷  liÖu tõ tÝn hiÖu thu ®îc. ThiÕt bÞ cã ®iÒu khiÓn tõ xa,  cã chøc n¨ng cµi ®Æt vµ chän c¸c kªnh truyÒn h×nh nh ®iÒu  khiÓn   cña   ti   vi.   §Ó   xem   truyÒn   h×nh   th«ng   qua   ®Çu   thu  gi¶i m∙ nµy th× ti vi ph¶i bËt ë chÕ ®é video. C¨n cø Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam ban  hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   82/2003/Q§­BTC   ngµy  13/6/2003;   BiÓu   thuÕ   nhËp  khÈu  u  ®∙i  ban  hµnh   kÌm   theo  QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/ Q§­BTC ngµy 25/7/2003 vµ Th«ng t  sè   85/2003/TT­BTC   ngµy   29/8/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn  thùc hiÖn ph©n lo¹i hµng ho¸ th× “®Çu thu gi¶i m∙ ®a  ph¬ng tÞªn dïng trong truyÒn h×nh ­ set top box” ®îc ph©n  lo¹i vµo m∙ sè 8528.12.10. 2. Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a thiÕt bÞ  gi¶i m∙ ph©n  lo¹i vµo nhãm 8525 vµ nhãm 8543 nh sau: VÒ mÆt kü thuËt: thiÕt bÞ gi¶i m∙ thuéc nhãm 8528 cã  chøc   n¨ng   gi¶i   m∙,   t¸ch   d÷   liÖu   thu   ®îc   (d¹ng   m∙   hãa)  thµnh d¹ng h×nh ¶nh, ©m thanh phï hîp, chñ yÕu dïng trong  c«ng nghÖ truyÒn h×nh gi¶i trÝ g¾n liÒn víi monitor thêng  lµ ti vi hoÆc mµn h×nh m¸y tÝnh (kh«ng ph¶i chuyªn dông).  ThiÕt bÞ gi¶i m∙ thuéc nhãm 8543 cã chøc n¨ng gi¶i m∙ tÝn  hiÖu thu ®îc (d¹ng m∙ ho¸) vÒ c¸c ®Þnh d¹ng ban ®Çu (còng  díi d¹ng m∙ ho¸ nguyªn gèc), thiÕt bÞ nµy chuyªn dïng cho  c«ng   nghÖ   ph¸t   thanh   vµ   truyÒn   h×nh   (mang   tÝnh   chÊt  chuyªn dïng). 3. Yªu cÇu Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè rµ so¸t  l¹i viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng nªu trªn t¹i ®¬n vÞ, nÕu ph©n 
  2. 2 lo¹i cha ®óng theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy dÉn ®Õn viÖc  ph¶i truy thu thuÕ th× b¸o c¸o Tæng côc ®Ó cã chØ ®¹o xö  lý thèng nhÊt, ®ång thêi b¸o c¸o kÕt qu¶ rµ so¸t vÒ Tæng  côc tríc 30/4/2005.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản