Công văn 1462/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 1462/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1462/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1462/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 1462tct/nv7  n g µy  24 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc m ø c  thu tiÒn sö  d ô n g   ® Êt khi c h u y Ó n  m ô c  ® Ý c h  sö  d ô n g  ® Êt KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  CÇn   Th¬ Tr¶    lêiC«ng v¨n  332/CV­   sè  CT ngµy 11/4/2003 cña Côc thuÕ tØnh  CÇn   Th¬    kiÕn  møc    xiný  vÒ  thu tiÒn sö    dông ®Êt    khichuyÓn  môc ®Ých sö  dông ®Êt,Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹ikho¶n  §iÒu  NghÞ     2,  6,  ®Þnh   04/2000/N§­   sè  CP ngµy  11/02/2000  cña ChÝnh  phñ      vÒ thihµnh  LuËt  söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  §Êt ®ai quy  ®Þnh  gia ®×nh  c¸ nh©n  cïng  hé    vµ    cã  mét h¹n møc   ®Êt  tuú ë    theo tõng  vïng miÒn,  tõng ®Þa   ph¬ng  (tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ­ ¬ng). T¹i    ®iÓm  2.2, Môc   ,phÇn   Th«ng t   II  B,   sè 115/2000/TT­ BTC  ngµy  11/12/2000 híng dÉn        thihµnh  NghÞ  ®Þnh  38/2000/N§­   sè  CP ngµy  23/8/2000  cña ChÝnh  phñ  thu tiÒn sö  vÒ      dông  ®Êt quy  ®Þnh  gia ®×nh, c¸nh©n  “hé        cã  quyÒn  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, ®Êt    lµm  muèi,®Êt    chuyªn  dïng kh¸c khi ® îc c¬        quan  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  cho  phÐp  chuyÓn  sang  ®Êt  ph¶inép  ë    40%  tiÒn sö    dông  ®Êt      ®èi víidiÖn  tÝch trong h¹n    møc  ®Êt ë  vµ ph¶inép    100%  tiÒn sö    dông  ®Êt      ®èi víidiÖn  tÝch      vîth¹n møc  ®Êt ë.”. C¨n  c¸c quy  cø    ®Þnh nªu      trªnth× ph¸p    luËtchØ  quy  ®Þnh  møc  h¹n  ®Êt  ë  møc    vµ  thu tiÒn sö    dông  ®Êt  ®èi víi gia ®×nh  ë      hé    (sæ  khÈu  hé  chung) vµ    c¸nh©n    ®éc    lµhé  th©n (sæ  khÈu  hé  riªng).         víi nh©n    §èi c¸ lµthµnh    viªntrong   hé  gia ®×nh  nÕu   giÊy  cã  chøng nhËn  quyÒn   dông  sö  ®Êt  riªng th×      khi chuyÓn  môc ®Ých  dông    sö  tõ ®Êt n«ng  nghiÖp, ®Êt    l©m  nghiÖp, ®Êt    lµm  muèi sang    ®Êt  ph¶inép  ë    40%  tiÒn sö    dông  ®Êt      ®èi víidiÖn tÝch  trong h¹n    møc  ®Êt  cña  gia ®×nh,  ë  hé    ph¶inép    100%  tiÒn  dông  sö  ®Êt  ®èi    víidiÖn  tÝch      vîth¹n møc  ®Êt  cña  gia®×nh. ë  hé    Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh CÇn  Th¬ biÕt vµ    thùc  hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản