Công văn 14634/TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
111
lượt xem
22
download

Công văn 14634/TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14634/TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14634/TC/CĐKT của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n  c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 4 6 3 4 ­ t c / c ® k t   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   x ö   l ý   t i Õ p   t ô c   t h ù c   h i Ö n   C § k t   ¸ p   d ô n g   c h o   c ¸ c  ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ níc KÝnh göi:  ­ C¸c bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh   phñ           ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng LuËt KÕ to¸n ®∙ ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 17/6/2003   vµ ChÝnh phñ ®∙ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 128/2004/N§­CP ngµy   31/5/2004 qui  ®Þnh  chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt KÕ  to¸n ¸p trong lÜnh vùc kÕ  to¸n nhµ  níc   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh   128/2004/N§­CP).   Bé   Tµi   chÝnh  ®ang nghiªn cøu, chØnh lý, x©y dùng l¹i c¸c chÕ   ®é   kÕ  to¸n ¸p dông cho c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n thuéc lÜnh vùc kÕ   to¸n nhµ níc phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña LuËt KÕ to¸n vµ   NghÞ   ®Þnh 128/2004/N§­CP  ®Ó  ban hµnh trong thêi gian sím   nhÊt. §Ó   ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ  to¸n  ë  c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n   thuéc lÜnh vùc kÕ  to¸n nhµ  níc triÓn khai theo  ®óng c¸c   qui ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, Bé Tµi chÝnh híng dÉn   viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c chÕ   ®é  kÕ  to¸n ¸p dông cho   c¸c   ®¬n   vÞ   kÕ   to¸n   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n   nhµ   níc,   nh  sau: 1­ VÒ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh ban  hµnh hoÆc  ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn cho c¸c Bé, c¬ quan  ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ban hµnh sau khi LuËt KÕ   to¸n vµ NghÞ ®Þnh 128/2004/N§­CP cã hiÖu lùc thi hµnh. 1.1 ­ C¸c quy  ®Þnh t¹i ChÕ   ®é  kÕ  to¸n Ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  ho¹t  ®éng nghiÖp vô  Kho b¹c Nhµ  níc ban hµnh theo  QuyÕt ®Þnh sè 130/2003/Q§­BTC ngµy 18/8/2003 cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh vÉn ®îc thùc hiÖn theo néi dung qui ®Þnh cña  Bé Tµi chÝnh; 1.2 ­ VÒ  tæ chøc båi dìng KÕ  to¸n trëng vµ  cÊp Chøng  chØ båi dìng  KÕ  to¸n  trëng thùc hiÖn  theo  qui  ®Þnh t¹i  §iÒu 46 cña NghÞ   ®Þnh 128/2004/N§­CP vµ  c¸c néi dung qui  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  43/2004/Q§­BTC ngµy 26/4/2004 cña  Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh "Quy chÕ vÒ tæ chøc båi d ­ ìng vµ cÊp Chøng chØ KÕ to¸n trëng". 1.3 ­ VÒ  thuª lµm kÕ  to¸n vµ  thuª lµm KÕ  to¸n trëng,  thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   t¹i   §iÒu   49   cña   NghÞ   ®Þnh  128/2004/N§­CP vµ c¸c néi dung qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè  59/2004/Q§­BTC   ngµy   9/7/2004   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh 
  2. 2 ban hµnh "quy  chÕ  thi  tuyÓn  vµ  cÊp Chøng chØ kiÓm  to¸n  viªn vµ Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n". 1.4 ­ C¸c qui  ®Þnh t¹i ChÕ   ®é  kÕ  to¸n nghiÖp vô  thi  hµnh   ¸n   Bé   Tµi   chÝnh   ®∙   chÊp   thuËn   theo   c«ng   v¨n   sè  12020/TC/C§KT ngµy 22/10/2004 cho Bé T ph¸p ban hµnh theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   572/2004/Q§­BTP   ngµy   25/10/2004   vÉn   ®îc  thùc hiÖn theo néi dung qui ®Þnh cña Bé T ph¸p. 2.   VÒ   thùc   hiÖn   ChÕ   ®é   kÕ   to¸n   HCSN   ban   hµnh   theo  QuyÕt  ®Þnh 999­TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ c¸c  Th«ng t híng dÉn söa  ®æi, bæ sung QuyÕt  ®Þnh 999­TC/Q§/C§KT. 2.1­ C¸c qui  ®Þnh t¹i PhÇn thø nhÊt "Nh÷ng quy  ®Þnh   chung vÒ ChÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp"; Ch­ ¬ng I PhÇn thø 2 "Nguyªn t¾c chung vÒ  chÕ   ®é  chøng tõ  kÕ   to¸n   ®¬n   vÞ   HCSN";   Ch¬ng   I   PhÇn   thø   3   "Nguyªn   t¾c   vËn  dông   hÖ   thèng   tµi   kho¶n   kÕ   to¸n   ®¬n   vÞ   HCSN";   Ch¬ng   I  PhÇn thø 4 "Nh÷ng qui  ®Þnh chung vÒ  chÕ   ®é  sæ kÕ  to¸n";  Ch¬ng I PhÇn thø 5 "Nh÷ng qui  ®Þnh chung vÒ  b¸o c¸o tµi  chÝnh" trong ChÕ ®é kÕ to¸n HCSN ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh   sè   999­TC/Q§/C§KT   ngµy   2/11/1996   tr¸i   víi   c¸c   qui   ®Þnh  trong LuËt KÕ  to¸n, NghÞ   ®Þnh sè  128/2004/N§­CP th×  b∙i  bá  vµ  thùc hiÖn theo c¸c qui  ®Þnh cña LuËt KÕ  to¸n, NghÞ  ®Þnh sè 128/2004/N§­CP vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi  chÝnh nªu t¹i Phô lôc sè 01 ®Ýnh kÐm. 2.2 ­ C¸c qui  ®Þnh kh¸c vµ  c¸c qui  ®Þnh vÒ  danh môc,  kÕt cÊu, biÓu mÉu, ph¬ng ph¸p ghi chÐp chøng tõ  kÕ  to¸n,   tµi kho¶n kÕ  to¸n, sæ kÕ  to¸n vµ  b¸o c¸o tµi chÝnh trong  ChÕ   ®é   kÕ   to¸n   HCSN   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   999­ TC/Q§/C§KT nãi trªn vµ  c¸c qui  ®Þnh t¹i c¸c Th«ng t  híng  dÉn söa  ®æi, bæ sung ChÕ   ®é  kÕ  to¸n HCSN nªu t¹i Phô  lôc   sè   01   ®Ýnh   kÌm   kh«ng   tr¸i   víi   LuËt   KÕ   to¸n,   NghÞ   ®Þnh  128/2004/N§­CP vÉn ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn. 3­ VÒ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kÕ to¸n kh¸c do Bé trëng Bé  Tµi chÝnh ban hµnh 3.1 ­ C¸c qui ®Þnh t¹i PhÇn thø nhÊt "Qui ®Þnh chung"   cña c¸c chÕ   ®é  kÕ  to¸n do Bé  Tµi chÝnh ban hµnh nªu t¹i  Phô  lôc sè  02  ®Ýnh kÌm tr¸i víi c¸c qui  ®Þnh trong LuËt  KÕ  to¸n, NghÞ   ®Þnh sè  128/2004/N§­CP th×  b∙i bá  vµ  thùc  hiÖn   theo   c¸c   qui   ®Þnh   cña   LuËt   KÕ   to¸n,   NghÞ   ®Þnh   sè  128/2004/N§­CP vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh  nªu t¹i Phô lôc sè 02 ®Ýnh kÌm. 3.2 ­ C¸c qui ®Þnh  kh¸c vµ c¸c qui ®Þnh vÒ danh môc,   kÕt cÊu, biÓu mÉu, ph¬ng ph¸p ghi chÐp chøng tõ  kÕ  to¸n,   tµi kho¶n kÕ  to¸n, sæ kÕ  to¸n vµ  b¸o c¸o tµi chÝnh trong  c¸c chÕ   ®é  kÕ  to¸n do Bé  Tµi chÝnh ban hµnh nªu t¹i Phô  lôc sè 02 ®Ýnh kÌm kh«ng tr¸i víi LuËt KÕ to¸n, NghÞ ®Þnh  sè 128/2004/N§­CP vÉn ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn.
  3. 3 4. VÒ  thùc hiÖn chÕ   ®é  kÕ  to¸n do Bé, c¬  quan ngang  Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  ban hµnh theo chÊp thuËn cña  Bé Tµi chÝnh C¸c   chÕ   ®é   kÕ   to¸n   ®∙   ®îc   Bé   Tµi   chÝnh   chÊp   thuËn  b»ng v¨n b¶n cho c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh phñ ban hµnh nªu t¹i Phô lôc sè 03 ®Ýnh kÌm ®Ò nghÞ   c¸c Bé, c¬  quan ngang  Bé,  c¬  quan  thuéc  ChÝnh  phñ  thùc  hiÖn viÖc rµ  so¸t l¹i toµn bé  c¸c qui  ®Þnh trong chÕ   ®é  kÕ to¸n nµy nÕu tr¸i víi qui ®Þnh  cña LuËt KÕ to¸n, NghÞ   ®Þnh sè 128/2004/N§­CP vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi  chÝnh th×  ph¶i phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh nghiªn cøu, xem  xÐt   ®iÒu   chØnh   vµ   x©y   dùng   l¹i   theo   ®óng   c¸c   qui   ®Þnh  trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ  kÕ  to¸n vµ  phï  hîp víi ®Æc thï cña Bé, ngµnh. Trong khi cha kÞp söa ®æi,  bæ sung th×  thùc hiÖn theo qui  ®Þnh   cña LuËt KÕ  to¸n,  NghÞ ®Þnh sè 128/2004/N§­CP vµ c¸c qui ®Þnh trong c¸c chÕ   ®é  kÕ  to¸n  ®∙ ban hµnh theo chÊp thuËn Bé  Tµi chÝnh nÕu  kh«ng tr¸i víi LuËt KÕ to¸n vµ NghÞ ®Þnh 128/2004/N§­CP. 5. VÒ  tæ chøc bé  m¸y kÕ  to¸n, hµnh nghÒ  kÕ  to¸n cho  c¸c   ®¬n  vÞ  kÕ  to¸n  thuéc   lÜnh  vùc  kÕ   to¸n   nhµ   níc   thùc  hiÖn theo qui ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 128/2004/N§­CP vµ v¨n b¶n  híng dÉn kh¸c. 5.1. ViÖc bè  trÝ  ngêi lµm kÕ  to¸n, ngêi lµm KÕ  to¸n  trëng,   ngêi   Phô   tr¸ch   kÕ  to¸n,   thùc   hiÖn  theo   qui   ®Þnh   t¹i §iÒu 44, 45, 46, 47 cña NghÞ   ®Þnh 128/2004/N§­CP vµ  Th«ng t Liªn tÞch Bé  Tµi chÝnh ­ Bé  Néi vô  h íng dÉn tiªu  chuÈn, ®iÒu kiÖn, thñ tôc bæ nhiÖm, b∙i miÔn, thay thÕ vµ   xÕp phô  cÊp KÕ  to¸n trëng, Phô  tr¸ch  kÕ  to¸n  trong c¸c  ®¬n vÞ  kÕ to¸n thuéc lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ níc. 5.2.   ViÖc   thuª   lµm   kÕ   to¸n,   thuª   lµm   KÕ   to¸n   tr ëng  thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   t¹i   §iÒu   49   NghÞ   ®Þnh  128/2004/N§­CP vµ c¸c néi dung qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè  59/2004/Q§­BTC nªu t¹i tiÕt 1.3 môc 1 c«ng v¨n nµy. 6. C¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n thùc hiÖn c¸c qui  ®Þnh díi  ®©y  cña NghÞ   ®Þnh 128/2004/N§­CP vµ  sÏ   ®îc tiÕp tôc híng dÉn  trong thêi gian tíi. 6.1.   VÒ   chøng   tõ   ®iÖn   tö:   Thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh  t¹i §iÒu 10, 11, 12, 14 cña NghÞ   ®Þnh 128/2004/N§­CP vµ  sÏ ®îc híng dÉn sau khi Quèc héi th«ng qua LuËt giao dÞch  ®iÖn tö; 6.2. VÒ  ghi sæ kÕt to¸n b»ng m¸y vi tÝnh: Thùc hiÖn  theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh 128/2004/N§­CP vµ  v¨n b¶n híng dÉn vÒ  tiªu chuÈn vµ   ®iÒu kiÖn cña phÇn mÒm  kÕ to¸n sÏ ®îc híng dÉn vµ ban hµnh trong thêi gian tíi. Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò nh»m xö lý chuyÓn tiÕp thùc  hiÖn c¸c chÕ ®é kÕ to¸n sau khi LuËt KÕ to¸n vµ NghÞ ®Þnh  
  4. 4 128/2004/N§­CP   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   kÕ  to¸n thuéc lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ níc. Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ  c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, UBND  c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o, tæ chøc  triÓn khai thùc hiÖn theo c¸c biÖn ph¸p nªu trªn. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.
  5. 5 Phô lôc sè 01 ChÕ ®é  kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp ban hµnh theo  QuyÕt ®Þnh sè 999­TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 vµ c¸c v¨n b¶n   söa ®æi, bæ sung 1. QuyÕt ®Þnh sè 999­TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé   Tµi chÝnh ban hµnh HÖ  thèng chÕ   ®é  kÕ  to¸n hµnh chÝnh sù  nghiÖp; 2. Th«ng t  sè  165/1998/TT­BTC ngµy 18/12/1998 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ  to¸n kÕt qu¶  kiÓm   kª   vµ   ®¸nh   gi¸   l¹i   TSC§   khu   vùc   HCSN   t¹i   0h   ngµy  1/1/1998; 3. Th«ng t  sè  184/1998/TT­BTC ngµy 28/12/1998 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn kÕ to¸n quyÕt to¸n vËt t, hµng ho¸ tån  kho, gi¸ trÞ  khèi lîng SCL, XDCB hoµn thµnh  ë  thêi  ®iÓm  cuèi n¨m cña ®¬n vÞ HCSN; 4. Th«ng t  sè  185/1998/TT­BTC ngµy 28/12/1998 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn kÕ  to¸n   thuÕ    GTGT vµ  thuÕ  TNDN cña  ®¬n vÞ HCSN; 5. Th«ng t  sè  109/2001/TT­BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng dÉn kÕ  to¸n tiÕp nhËn vµ  sö  dông c¸c  kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; 6. Th«ng t  sè  121/2002/TT­BTC ngµy 31/12/2002 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ híng dÉn kÕ to¸n ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu; 7.   Th«ng   t  sè   03/2004/TT­BTC   ngµy   13/1/2004   cña   Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng dÉn kÕ  to¸n c¸c  ®¬n vÞ  HCSN thùc hiÖn  LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc vµ kho¸n chi hµnh chÝnh.   
  6. 6 Phô lôc sè 02 C¸c chÕ ®é kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh 1.  ChÕ   ®é  kÕ   to¸n hµnh  chÝnh  sù  nghiÖp   du lÞch  ban  hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1899/1998/Q§­BTC   ngµy  19/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; 2. ChÕ ®é kÕ to¸n Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   105/1999/Q§­BTC   ngµy   30/8/1999  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; 3. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n  ®¬n vÞ  Chñ   ®Çu t ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh sè  214/2000/Q§­BTC ngµy 28/12/2000 cña Bé  tr­ ëng Bé Tµi chÝnh; 4. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n ¸p dông cho c¸c  ®¬n vÞ  ngoµi c«ng  lËp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc Gi¸o dôc, Y tÕ, V¨n ho¸,  ThÓ  thao ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  12/2001/Q§­BTC  ngµy 13/3/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; 5. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n Ng©n s¸ch vµ  tµi chÝnh x∙ ban hµnh  kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   141/2001/Q§­BTC   ngµy   21/12/2001  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; 6. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n B¶o hiÓm x∙ héi ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh sè  1124­TC/Q§/C§KT ngµy 12/12/1996 cña Bé  tr­ ëng Bé  Tµi chÝnh vµ  söa  ®æi, bæ sung t¹i c¸c QuyÕt  ®Þnh  140/1999/Q§/­BTC   ngµy   15/11/1999   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh, QuyÕt  ®Þnh 07/2003/Q§­BTC ngµy 17/1/2003 vµ  QuyÕt  ®Þnh   18/2004/Q§­BTC   ngµy   16/2/2004   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh.
  7. 7 Phô lôc sè 03 ChÕ ®é kÕ to¸n do c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ,  c¸c tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ ë Trung ¬ng ban hµnh theo chÊp   thuËn  cña Bé Tµi chÝnh 1.   ChÕ   ®é   kÕ   to¸n   ¸p   dông   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n  thuéc   Bé   Quèc   phßng   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  853/TC4 ngµy 1/12/1996 cña Bé Quèc phßng; 2. ChÕ ®é kÕ to¸n Dù tr÷ quèc gia ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  393/Q§/TCKT ngµy 31/12/1996 cña Côc Dù  tr÷  quèc  gia; 3. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n sù  nghiÖp y tÕ  ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè 144/BYT/Q§ ngµy 31/1/1997 cña Bé Y tÕ; 4. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n ¸p dông cho c¸c  ®¬n vÞ  HCSN cña c¬   quan §¶ng ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  1017­Q§/TCQT ngµy  28/12/1999 cña Ban Tµi chÝnh qu¶n trÞ Trung ¬ng; 5. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n quü   ®Òn  ¬n  ®¸p nghÜa ban hµnh theo  QuyÕt ®Þnh sè 42/Q§­BC§TW ngµy 20/01/2000 cña Ban chØ ®¹o  x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa TW; 6.  ChÕ   ®é  kÕ   to¸n sù   nghiÖp   ®Þa chÊt  ban  hµnh theo  QuyÕt  ®Þnh sè  44/2000/Q§­BCN ngµy 14/07/2000 cña Bé  C«ng  nghiÖp; 7. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã   thu   thuéc   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt  ®Þnh   sè   792/Q§­VPCP   ngµy   7/12/2001   cña   V¨n   phßng   ChÝnh  phñ; 8. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n chi ng©n s¸ch cho ngêi cã  c«ng ban  hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1983/2002/Q§­L§TB&XH   ngµy  31/12/2002 cña Bé Lao ®éng th¬ng binh vµ x∙ héi; 9. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n ¸p dông cho c¸c  ®¬n vÞ  c«ng  ®oµn  ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1675/Q§­TL§   ngµy  13/8/2003 cña Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam.
Đồng bộ tài khoản