intTypePromotion=1

Công văn 1468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 1468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về hàng hoá nhập khẩu cho một số dự án đường dây và trạm của hệ thống điện miền nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  1468/TC H Q­K T T T   T n g µy  16 th¸ng 4 n¨ m  2001 v Ò   viÖc h µ n g  h o¸  K  c h o  m ét  N sè  dù  ¸n ® ên g  d © y  vµ tr¹m c ña h Ö  thèng ®i Ö n  mi Ò n  N a m KÝnh   ­Bé  göi:   C«ng    nghiÖp  ­C¸c    Côc    H¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè Tæng  côc H¶i quan  nhËn  ® îc c«ng v¨n sè 1097/CV­ KH§T  ngµy  27/3/2001 cña  C«ng  Bé  nghiÖp  viÖc    vÒ  x¸c nhËn thiÕtbÞ    chÝnh  ®ång  hîp  thiÕtbÞ    toµn  c¸cdù    êng  bé    ¸n ® d©y  tr¹m.VÒ   vµ    vÊn   ®Ò nµy,Tæng    côc  H¶i  quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh    C¨n  Th«ng   99/2000/TT/BTC  cø  tsè  ngµy 12/10/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    ph©n  i lo¹ tËp      hîp c¸c m¸y mãc,  thiÕtbÞ    cña  thiÕtbÞ    toµn    bé, thiÕt   bÞ ®ång  theo BiÓu  bé    thuÕ  nhËp khÈu. Yªu cÇu Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    hµng    ªnquan  n¬icã  ho¸ li   nhËp  khÈu  chøc  tæ  thùc hiÖn nhanh  chãng theo ®óng quy ®Þnh,    t¹o ®iÒu kiÖn  cho  thùc hiÖn  ¸n ®óng    dù    tiÕn ®é.   §Ò  nghÞ  C«ng  Bé  nghiÖp chØ  ®¹o ®¬n  li   vÞ  ªnquan nghiªn cøu, thùc       hiÖn ®Çy       ®ñ c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh    ®Ó phèi hîp    cïng  quan    c¬  H¶i quan  gi¶iquyÕt    thñ    tôc nhËp khÈu, ¸p    dông  chÝnh s¸ch thuÕ kÞp    thêitheo  quy  ®Þnh. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    C«ng  ®Ó Bé  nghiÖp  îc biÕt,Côc    ®     H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    hµng    n¬icã  ho¸ nhËp  khÈu  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2