Công văn 1471/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
112
lượt xem
18
download

Công văn 1471/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1471/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1471/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1471/BXD-KTXD --------------------- V/v: Chi phí tư vấn quản lý dự án Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009 đầu tư xây dựng công trình. Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 272/SKHCN ngày 5/6/2009 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về chi phí tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí quản lý dự án tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng là chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án của chủ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán (như phụ lục hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP) trên cơ sở nội dung công việc mà chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án lấy từ nguồn chi phí quản lý dự án tại văn bản số 1751/BXD-VP. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản