intTypePromotion=1

Công văn 1472/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
10
download

Công văn 1472/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1472/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1472/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1472 /BXD-KTXD -------------------- V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009 dựng do biến động giá vật liệu xây dựng. Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 677/CĐSVN-XDCB ngày 3/7/2009 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung. Căn cứ dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung phụ lục hợp đồng để làm cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng. Về nguyên tắc, nếu trong nội dung hợp đồng có điều khoản giảm giá thì dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cũng giảm tương ứng. Cục Đường sắt Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2