Công văn 1482/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
265
lượt xem
79
download

Công văn 1482/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1482/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1482/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1482/LĐTBXH-BTXH ------------------------ V/v: Hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phúc đáp công văn số 1075/BNN-KTHT ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tiêu chí “hộ nghèo” như sau: 1. Đối tượng áp dụng: hộ nghèo theo tiêu chuẩn của pháp luật 2. Giải thích tiêu chí - Khái niệm: Hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới chuẩn nghèo. Chuẩn nghèo hiện hành theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 (có văn bản kèm theo) cụ thể: từ 200 ngàn đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và 260 ngàn đồng/người/ tháng trở xuống đối với khu vực thành thị. 3. Phương pháp tính toán, xác định từng chỉ tiêu của tiêu chí Hộ nghèo được xác định thông qua khảo sát đầu kỳ kế hoạch 5 năm và rà soát hộ nghèo hàng năm theo Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm. Việc xác định và công nhận hộ nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh, huyện có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra kết quả tổ chức rà soát hộ nghèo hàng năm trên địa bàn. 4. Các văn bản quy định có liên quan của ngành: Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm. Thông tư số 30/2008/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 12 năm 2008 về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương (có văn bản kèm theo). Trên đây là nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VT, Cục BTXH, VPGN. Nguyễn Trọng Đàm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản