Công văn 1486/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 1486/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1486/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1486/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  sè 1486/TC T/N V4  c n g µy  28 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc m ø c  thu lÖ p h Ý   c Ê p  giÊy c h ø n g  n h Ë n  q u y Ò n    gi¶ t¸c KÝnh   göi:Côc    B¶n  quyÒn       t¸cgi¶ (Bé  V¨n  ho¸   ­Th«ng  tin) Tr¶ lêi  C«ng  v¨n sè 64/BQTG­HCTH  ngµy 15/4/2003 cña Côc  B¶n  quyÒn     t¸c gi¶    vÒ viÖc kiÕn nghÞ  ®iÒu chØnh møc  thu  phÝ   lÖ  ®¨ng ký  quyÒn      t¸cgi¶,Tæng  côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  Thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh   57/2002/N§­   sè  CP ngµy  3/6/2002 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ    phÝ, Bé      TµichÝnh  kiÕn  dù  sÏ ban    hµnh Th«ng   quy  t ®Þnh  chÕ       ®é thu,nép  qu¶n    dông    lý sö  LÖ phÝ  ®¨ng  ký quyÒn  t¸c gi¶ thay thÕ  Th«ng  t sè  166/1998/TT­   BTC  ngµy  19/12/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn chÕ     ®é thu  phÝ  lÖ  ®¨ng  quyÒn  ký  t¸cgi¶.   §Ó     v¨n b¶n  ban hµnh        phïhîp víithùc tÕ  kh¶    vµ  n¨ng  ®ãng  gãp  cña  ngêi   nép,Tæng    côc thuÕ    ®Ò nghÞ Côc  B¶n quyÒn    t¸cgi¶: 1. X©y    dùng  møc   lÖ  thu  phÝ cÊp giÊy chøng nhËn  quyÒn      t¸cgi¶ theo  nguyªn t¾c    quy ®Þnh    t¹ phÇn  phÇn  Môc  I i A,  B  II Th«ng   63/2002/TT­   tsè  BTC   ngµy  24/7/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn thùc hiÖn    c¸c quy ®Þnh  ph¸p  luËtvÒ    phÝ  lÖ  vµ  phÝ. Trªn c¬  møc    kiÕn,göilÊy ý    së  thu dù        kiÕn cña  nh÷ng   îng chñ  ®èi t   yÕu  ph¶inép  phÝ    lÖ  (chän nh÷ng   îng ph¶inép  êng  ®èi t     th xuyªn,sè    ph¶inép      lín) vµ    quan    c¸cc¬  trùctiÕp thu lÖ      phÝ. 2. Cö   bé      c¸n  ®Ó phèi hîp,tham          gia víiTæng  côc thuÕ trong qu¸ tr×nh       nghiªn cøu, so¹n      th¶o v¨n b¶n  quy ®Þnh  chÕ     ®é thu nép  híng  vµ  dÉn  sö  dông    LÖ phÝ  ®¨ng  quyÒn    ký  t¸cgi¶. §Ó  kÞp    thêiban hµnh    v¨n b¶n, ®Ò     nghÞ Côc b¶n quyÒn        t¸cgi¶ göidù  th¶o møc      kiÕn    thu,c¸cý  ®ãng gãp  cña    c¸c®¬n  vµ  vÞ  danh  s¸ch c¸n bé      tham  giavÒ    Tæng  côc thuÕ   123  §óc   Néi tr   ­sè  Lß  ­Hµ    ícngµy  8/5/2002. Trong    khicha  quy  cã  ®Þnh      míi,®Ò nghÞ  Côc B¶n quyÒn      t¸cgi¶ thùc   hiÖn chÕ  thu,nép  phÝ  ®é    lÖ  cÊp  giÊy chøng    nhËn quyÒn      t¸cgi¶ theo  ®óng  quy  i t¹ Th«ng   166/1998/TT­   tsè  BTC   ngµy  19/12/1998 cña  TµichÝnh  Bé    híng  dÉn chÕ  thu lÖ  ®é    phÝ  ®¨ng  quyÒn    ký  t¸cgi¶.
Đồng bộ tài khoản