Công văn 149/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
24
download

Công văn 149/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 149/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 11 năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 149/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------------- ð c l p – T do – H nh phúc ------------------------- Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 S : 149/BXD-HðXD V/v: T ch c Tu n l qu c gia ATVSLð- PCCN l n th 11 năm 2009 Kính g i : Các ñơn v tr c thu c B Xây d ng Th c hi n ch trương c a Chính ph v vi c t ch c “Tu n l qu c gia An toàn v sinh lao ñ ng – Phòng ch ng cháy n ”; Ban ch ñ o Tu n l qu c gia t ch c Tu n l qu c gia An toàn v sinh lao ñ ng – Phòng ch ng cháy n l n th 11 năm 2009, th i gian t ch c t ngày 15 ñ n ngày 21/3/2009 v i Ch ñ phát ñ ng “ Nâng cao nh n th c, ñ cao trách nhi m và tuân th pháp lu t c a các t ch c, cá nhân và toàn xã h i trong công tác an toàn v sinh lao ñ ng – phòng ch ng cháy n ”. T nh Lâm ð ng là ñ a phương ñư c ch n ñ t ch c Tu n l ATVSLð-PCCN l n th 11 mang tính ch t qu c gia. Nh m ph i h p t t các ho t ñ ng trong Tu n l qu c gia v ATVSLð-PCCN l ng ghép v i t ch c th c hi n Chương trình qu c gia v B o h lao ñ ng, an toàn lao ñ ng, v sinh lao ñ ng năm .vn 2009; Ban Ch ñ o c a B Xây d ng yêu c u các ñơn v thu c B ti p t c tri n khai Ch th s 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ch n ch nh và tăng cư ng các am bi n pháp ñ m b o an toàn lao ñ ng, v sinh lao ñ ng trong các ñơn v thu c ngành Xây d ng; l p ietn chương trình, k ho ch hư ng ng Tu n l qu c gia ATVSLð-PCCN l n th 11 (do Ban ch ñ o atV Trung ương phát ñ ng) b ng các n i dung và hình th c c th như sau: .Lu 1. Phát ñ ng, tuyên truy n sâu r ng t các c p u ð ng, chính quy n, t ch c ñoàn th ñ n ww ngư i lao ñ ng và ngư i s d ng lao ñ ng nh m nâng cao nh n th c v an toàn, s c kho ngư i w lao ñ ng trên cơ s thúc ñ y các ho t ñ ng c i thi n ñi u ki n lao ñ ng, b o ñ m an toàn, b o v s c kho , phòng ng a tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p, phòng ch ng cháy n t i cơ quan, ñơn v và nơi làm vi c; 2. T ng k t k ho ch B o h lao ñ ng năm 2008, l p k ho ch B o h lao ñ ng năm 2009, ñ ra các bi n pháp c th nh m tăng cư ng công tác ATVSLð-PCCN trong s n xu t và xây d ng. Hu n luy n ñ nh kỳ, thư ng xuyên v ATLð cho ngư i s d ng lao ñ ng và ngư i lao ñ ng; 3. Rà soát h th ng t ch c, ch c năng nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a h th ng qu n lý v ATVSLð-PCCN t ñơn v ñ n các t s n xu t. Có quy ch ñãi ng v v t ch t tho ñáng hơn, ñ ng th i có quy ch x ph t nghiêm minh ñ i v i ngư i làm công tác ATVSLð-PCCN chuyên trách ho c kiêm nhi m. T ch c ký cam k t th c hi n t t công tác ATVSLð-PCCN trong các phân xư ng, t ñ i s n xu t và bi u dương, khen thư ng các ñơn v , cá nhân có thành tích t t, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. 4. Tăng cư ng công tác ki m tra, t ki m tra và ki m tra chéo thư ng xuyên, liên t c công tác ATVSLð-PCCN t i các nơi làm vi c c a ngư i lao ñ ng trong ñơn v , có biên b n x lý k p th i nh ng vi ph m v ATVSLð-PCCN; ñ y m nh ho t ñ ng c a m ng lư i an toàn viên nh m phát hi n k p th i nh ng nguy cơ m t an toàn và xây d ng bi n pháp ngăn ch n, lo i tr nh ng nguy cơ ñó. 5. Ki m tra, ñôn ñ c vi c báo cáo nhanh, k p th i và ñ y ñ các v TNLð v i cơ quan qu n lý c p trên theo quy ñ nh c a Pháp lu t lao ñ ng hi n hành. 6. Các ñơn v thu c B t ch c mít tinh, qu ng cáo, băng rôn, kh u hi u, áp phích tuyên truy n, hư ng ng Tu n l qu c gia ATVSLð-PCCN; t ch c thi tìm hi u v ATVSLð-PCCN, thi an toàn viên gi i. 7. T ch c thăm h i, ñ ng viên CBCNV ho c gia ñình có ngư i b tai n n lao ñ ng.
  2. 8. Các cơ quan thông tin ñ i chúng thu c B như Báo Xây d ng, T p chí Xây d ng, T p chí Ki n trúc, T p chí Quy ho ch vi t bài, ñưa tin ph n ánh k p th i các ho t ñ ng v ATVSLð c a các ñơn v thu c B trư c và trong th i gian t ch c Tu n l qu c gia. Các ñơn v thu c B có l c lư ng l n lao ñ ng ñóng trên ñ a bàn t nh Lâm ñ ng, ñang thi công các công trình t i t nh Lâm ñ ng liên h v i Ban ch ñ o Tu n l Qu c gia v ATVSLð-PCCN t nh Lâm ñ ng (qua S Lao ñ ng thương binh và xã h i t nh Lâm ñ ng) ñ nh n ch trương, k ho ch và ph i h p tuyên truy n, mít tinh v các ho t ñ ng c a Tu n l này. Trong Tu n l Qu c gia v ATVSLð, V Qu n lý Ho t ñ ng xây d ng – B Xây d ng k t h p v i Ban Chính sách kinh t xã h i – Công ñoàn xây d ng Vi t Nam t ch c thanh tra, ki m tra công tác ATVSLð-PCCN t i m t s công trình tr ng ñi m. B Xây d ng yêu c u các ñơn v nghiên c u t ch c th c hi n và báo cáo k t qu th c hi n (Ph l c kèm theo) v B Xây d ng, Công ñoàn Xây d ng Vi t Nam trư c 01/05/2009. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - Các Báo, T p chí, T p san thu c B XD - B Lao ñ ng TBXH (ð ph i h p ch ñ o) - CðXDVN (ñ ph i h p ch ñ o) .vn - Lưu: VP, HðXD. Cao L i Quang am ietn uatV w.L PH LC w w T NG H P CÁC HO T ð NG HƯ NG NG TU N L QU C GIA ATVSLð-PCCN L N TH 11 NĂM 2009 (Kèm theo công văn s 149/BXD-HðXD ngày 09/02/2009) TT Các ho t ñ ng ñơn v S lư ng Ghi chú 1 Xây d ng k ho ch tri n khai ñơn v th c hi n TLQG 2 Xây d ng Chương trình hành - ñ ng ATVSLð-PCCN c a ñơn v. 3 Có công văn ch ñ o các ñơn VB v , doanh nghi p t ch c TLQG. 4 T ch c các l p t p hu n, lóp hu n luy n hư ng ng TLQG 5 S lư ng ngư i ñư c hu n Ngư i luy n 6 T ch c to ñàm, ph ng v n Cu c trên truy n hình 7 Các phóng s , ñưa tin trên Tin truy n hình
  3. 8 Các bài vi t trên báo, t p chí. Bài 9 Băng rôn, kh u hi u, áp phích. Chi c 10 T rơi ñã phát hành T 11 n ph m thông tin khác (sách, Quy n báo, b n tin…) 12 Cu c/ngư i T ch c thi tìm hiêu v ATVSLð-PCCN S lư ng ngư i tham gia 13 Cu c/ngư i T ch c thi an toàn, v sinh viên gi i. S ngư i thi . 14 T ch c trưng bày tri n lãm Cu c các ho t ñ ng v ATVSLð 15 Cu c T ch c thanh tra, ki m tra liên ngành v ATVSLð S lư ng doanh nghi p ñư c .vn thanh tra, ki m tra DN tnam T ng s sai ph m ñư c phát hi n/x lý. Vie uat w.L DN ww 16 Cu c T ch c thanh tra, ki m tra t ng ngành v ATVSLð S lư ng doanh nghi p ñư c thanh tra, ki m tra DN T ng s sai ph m ñư c phát hi n/x lý DN 17 Cu c T ch c thanh tra, ki m tra v PCCN S lư ng doanh nghi p ñư c thanh tra, ki m tra DN T ng s sai ph m ñư c phát hi n/x lý DN 18 T ki m tra các doanh Cu c nghi p 19 ðo ki m tra môi trư ng lao Cu c ñ ng S lư ng doanh nghi p ti n
  4. hành ño DN 20 Cu c T ch c khám s c kho cho NLð T ng s ngư i ñư c khám Ngư i 21 T ch c mít tinh hư ng ng Cu c doanh nghi p 22 Thăm gia ñình n n nhân, Cu c ngư i b n n 23 Khen thư ng: a/ T p th : -C . Chi c - B ng khen Chi c .vn b/ Cá nhân: am ietn - B ng khen Chi c uatV 24 Cu c Thao di n k thu t an toàn và L w. phòng cháy. ww S ngư i tham gia Ngư i 25 T ch c h i th o S ngư i tham gia 26 V S v TNLð x y ra trong Quí I/2009: Trong ñó: Ngư i - S ngư i ch t -S ngư i b thương n ng Ngư i So sánh v i Quí I/2008 - S v TNLð V - S ngư i ch t Ngư i - S b thương n ng Ngư i 27 Sơ k t, rút kinh nghi m công Cu c tác t ch c TLQG
  5. 28 Các ho t ñ ng khác - - - 29 Chi phí cho t ch c Tu n l Tri u ñ ng qu c gia .vn tnam tVie Lua w. ww

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản