Công văn 1495/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
4
download

Công văn 1495/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1495/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế nhập khẩu tân dược Unasyn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1495/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan sè 1495/TCHQ-KTTT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu t©n dîc Unasyn KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 4/4/2001, Bé Tµi chÝnh cã C«ng v¨n sè 3030 TC/TCT vÒ viÖc: thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu thuèc t©n dîc Unasyn nhËp khÈu thêi ®iÓm tríc ngµy 01/01/2001. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan h- íng dÉn c¸c ®¬n vÞ cô thÓ nh sau: - C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh (cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/1999); Th«ng t sè 37/TT/BTC ngµy 07/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh; Tham kh¶o b¶n gi¶i thÝch Danh môc hµng ho¸ XNK cña Héi ®ång Hîp t¸c H¶i quan ThÕ giíi; th×: MÆt hµng thuèc t©n dîc Unasyn chøa Sultamicilin lµ mét este ®«i trong ®ã Ampicillin vµ chÊt kh¸ng Betalactarmase lµ Sulbactam ®îc g¾n víi nhau qua nhãm methyl, thuéc nhãm 3004, vµ ®îc ph©n thµnh 02 lo¹i: + ë d¹ng ®Ó uèng, thuéc m· sè 30041030, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 10% (mêi phÇn tr¨m). + ë d¹ng kh¸c, thuéc m· sè 30041090, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 0% (kh«ng phÇn tr¨m). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản