intTypePromotion=1

Công văn 1496/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Công văn 1496/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1496/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1496/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 1496/TCHQ-KTTT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc ThuÕ nhËp khÈu mÆt hµng phô gia chÕ biÕn thùc phÈm KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 3183 TC/TCT ngµy 9/04/2001 vÒ viÖc xö lý thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng phô gia chÕ biÕn thùc phÈm cã tªn th¬ng m¹i lµ RECODAN RS VEG, RECODAN CM VEG, CREMODAN SE709 VEG, PANODAN 144, PALSGAARD 0092 vµ 1009. Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: 1. Tríc m¾t yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ vÉn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i m· sè tÝnh thuÕ nhËp khÈu chÊt phô gia chÕ biÕn thùc phÈm cã c¸c tªn th¬ng m¹i nªu trªn theo ®óng ®iÓm 1 C«ng v¨n híng dÉn sè 5783/TCHQ-KTTT ngµy 13/12/2000 cña Tæng côc H¶i quan. 2. Trong thêi gian chê quyÕt ®Þnh xö lý cuèi cïng cña Bé Tµi chÝnh, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ t¹m thêi cha thùc hiÖn truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ cìng chÕ ®èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu lµ phô gia chÕ biÕn thùc phÈm cã c¸c tªn th¬ng m¹i nªu trªn. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2