Công văn 1500/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 1500/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1500/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch và cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1500/TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh sè 1500 TC/§T ngµy 17 th¸ng 2 n¨m 2004  vÒ viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch vµ cÊp vèn ®Çu t XDCB  kÕ ho¹ch n¨m 2004 KÝnh göi: ­ C¸c bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh phñ,    Tæng C«ng ty 91, c¬  quan trung  ¬ng c¸c  ®oµn   thÓ. ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng.  Thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   242/2003/Q§­TTg   ngµy   17/11/2003   cña  Thñ   tíng  ChÝnh  phñ  vÒ   viÖc  giao  dù  to¸n   ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2004, NghÞ  quyÕt sè  01/2004/NQ­CP   ngµy 12/01/2004 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu   cÇn tËp trung chØ  ®¹o,  ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  vµ   ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2004 vµ  ChØ thÞ  sè  29/2003/CT­TTg   ngµy 23/12/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÊn chØnh qu¶n   lý ®Çu t vµ x©y dùng b»ng nguån vèn nhµ níc, Bé Tµi chÝnh   híng dÉn mét sè   ®iÓm vÒ  viÖc cÊp vèn  ®Çu t XDCB kÕ  ho¹ch   n¨m 2004 nh sau: I. Yªu cÇu vÒ triÓn khai kÕ ho¹ch thanh to¸n  vèn ®Çu t XDCB n¨m 2004 Trªn c¬  së  chØ tiªu kÕ  ho¹ch  ®Çu t  XDCB n¨m 2004 do  Thñ tíng ChÝnh phñ giao t¹i QuyÕt ®Þnh sè 242/2003/Q§­TTg  ngµy 17/11/2003  vµ  chØ tiªu do Bé  trëng  Bé  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t giao theo ñy quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  149/2003/Q§­BKH ngµy 27/11/2003, c¸c Bé, c¬  quan  ngang  Bé,  c¬  quan  thuéc  ChÝnh  phñ,  Tæng c«ng ty 91, c¬  quan Trung ¬ng c¸c ®oµn thÓ (sau ®©y gäi chung lµ c¸c Bé)  vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng (sau ®©y  gäi chung lµ  UBND c¸c tØnh) thùc hiÖn viÖc lËp kÕ  ho¹ch  vèn ®Çu t XDCB n¨m 2004, ph©n khai chi tiÕt vèn ®Çu t cho  tõng   dù   ¸n   (theo   phô   lôc   sè   01   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  44/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  qu¶n lý, thanh to¸n vèn  ®Çu t  vµ  vèn sù  nghiÖp cã  tÝnh  chÊt  ®Çu t vµ  x©y dùng thuéc nguån vèn NSNN)  ®¶m b¶o c¸c  nguyªn t¾c sau ®©y: 1. Kh«ng thay  ®æi tæng møc vèn  ®Çu t XDCB tËp trung,  c¬  cÊu vèn thùc hiÖn  ®Çu t  theo mét sè  ngµnh, lÜnh vùc 
  2. 2 quan träng, danh môc lµ  møc vèn cña dù  ¸n nhãm A, tæng  møc vèn quy ho¹ch, vèn chuÈn bÞ ®Çu t theo QuyÕt ®Þnh cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §èi   víi   ®Þa   ph¬ng,   c¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ, Héi ®ång nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n   s¸ch  ®Þa ph¬ng kh«ng  ®îc thÊp h¬n møc Thñ  tíng ChÝnh phñ  ®∙ giao theo  ®óng quy  ®Þnh cña LuËt NSNN. Trêng hîp cÇn  thay ®æi c¸c chØ tiªu do Thñ tíng ChÝnh phñ giao ph¶i ®îc  Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®ång  ý, cÇn thay  ®æi c¸c chØ tiªu do  Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  giao ph¶i  ®îc Bé  KÕ  ho¹ch  vµ §Çu t ®ång ý. Ph©n khai chi tiÕt c¬  cÊu vèn x©y l¾p, thiÕt bÞ, chi  phÝ  kh¸c cña c¸c dù  ¸n nhãm A; ph©n khai møc vèn cô  thÓ  cho c¸c dù  ¸n quy ho¹ch, chuÈn bÞ   ®Çu t; ph©n khai møc  vèn vµ c¬ cÊu vèn x©y l¾p, thiÕt bÞ, chi phÝ kh¸c cho c¸c   dù  ¸n nhãm B vµ  nhãm C. C¸c dù  ¸n chuÈn bÞ  thùc hiÖn dù  ¸n (nÕu cã) cÇn ghi chó  riªng trong c¬  cÊu vèn thùc hiÖn  dù ¸n. 2. C¸c dù ¸n ®îc bè trÝ kÕ ho¹ch n¨m 2004 ph¶i ®ñ thñ  tôc ®Çu t vµ x©y dùng theo quy ®Þnh sau ®©y: ­ C¸c dù  ¸n chuyÓn tiÕp ph¶i cã   ®ñ  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t,  quyÕt   ®Þnh  phª duyÖt thiÕt  kÕ  kü  thuËt  vµ  tæng  dù  to¸n  theo quy ®Þnh. ­ C¸c dù ¸n khëi c«ng míi ph¶i cã quyÕt ®Þnh ®Çu t tõ  ngµy   31/10/2003   trë   vÒ   tríc,   cã   quyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt  thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng dù  to¸n. §èi víi dù  ¸n nhãm A,   nÕu cha cã  thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng dù  to¸n  ®îc duyÖt,  nhng   cã   yªu   cÇu   cÇn   thiÕt   ph¶i   khëi   c«ng   th×   ph¶i   cã  thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  dù  to¸n h¹ng môc khëi c«ng  ®îc ngêi  cã  thÈm quyÒn phª duyÖt; chËm nhÊt lµ  khi thùc hiÖn  ®îc  30% tæng møc  ®Çu t  ph¶i cã  thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng dù  to¸n ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. Kiªn quyÕt c¾t gi¶m vèn hoÆc rót bá  c¸c dù  ¸n (kÓ  c¶   dù   ¸n   chuyÓn   tiÕp)   kh«ng   phï   hîp   víi   quy   ho¹ch   ®îc  duyÖt,   kh«ng   s¸t   víi   yªu   cÇu   thiÕt   thùc   cña   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng hoÆc kh«ng  ®ñ  thñ  tôc  ®Çu t  vµ  x©y dùng theo quy  ®Þnh trªn  ®Ó   ®¶m b¶o bè  trÝ  kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t  n¨m 2004  tËp trung, cã  träng  ®iÓm vµ  phï  hîp víi kh¶ n¨ng c©n  ®èi  vèn. Dµnh mét phÇn vèn  ®Ó  thanh to¸n nî  khèi lîng tõ  n¨m  2003 vÒ  tríc, tr¶ nî  vay tÝn dông u  ®∙i  ®Ó  thùc hiÖn ch­ ¬ng tr×nh kiªn cè hãa kªnh m¬ng, giao th«ng n«ng th«n, c¬  së h¹ tÇng lµng nghÒ, h¹ tÇng thñy s¶n; bè trÝ ®ñ vèn ®èi   øng cÇn thiÕt cho c¸c dù ¸n ODA nh»m b¶o ®¶m tiÕn ®é theo   hiÖp ®Þnh ®∙ ®îc ký kÕt, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n hoµn thµnh   vµo   n¨m   2004;  u   tiªn   vèn   cho   c¸c   dù   ¸n   quan   träng   cÊp  b¸ch, c¸c dù  ¸n kh¾c phôc hËu qu¶ lò  lôt, thiªn tai, dù  ¸n cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh ®a vµo sö dông trong n¨m.
  3. 3 C¸c dù ¸n nhãm C ph¶i ®îc bè trÝ ®ñ vèn ®Ó hoµn thµnh  kh«ng  qu¸  2   n¨m   kÓ   tõ  lóc  khëi   c«ng,   c¸c   dù   ¸n   nhãm   B  kh«ng qu¸ 4 n¨m.  C¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc c¬  quan Tµi chÝnh  øng tríc kÕ  ho¹ch vèn ph¶i bè  trÝ  sè  vèn  ®∙ øng vµo kÕ  ho¹ch n¨m 2004  ®Ó  hoµn øng cho ng©n s¸ch nhµ  níc; trêng  hîp kh«ng bè  trÝ   ®ñ, Bé  Tµi chÝnh trõ  vµo tæng møc  ®Çu t   cña Bé, ngµnh,   ®Þa ph¬ng.  C¸c  ®Þa ph¬ng  ph¶i  bè  trÝ   ®ñ  vèn tr¶ nî  c¸c kho¶n  ®∙ øng tõ  NST¦; trêng hîp kh«ng bè  trÝ   ®ñ, Bé  Tµi chÝnh trõ  vµo sè  bæ sung tõ  NST¦  cho  ®Þa  ph¬ng. Sau khi ph©n bæ chi tiÕt kÕ  ho¹ch thanh to¸n vèn  ®Çu  t n¨m 2004 cho c¸c dù  ¸n, c¸c Bé  vµ  UBND c¸c tØnh göi Bé   Tµi   chÝnh  (Vô  §Çu  t)   tríc   ngµy  28/02/2004   ®Ó   theo   dâi,  kiÓm tra vµ lµm c¨n cø cÊp vèn ®Çu t n¨m 2004. Cuèi quý I  n¨m 2004,  Bé  Tµi chÝnh  tæng hîp b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh  phñ vÒ t×nh h×nh ph©n bæ kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m 2004. II. CÊp ph¸t thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB n¨m 2004 1. C¸c Bé vµ UBND c¸c tØnh chØ ®¹o c¸c chñ ®Çu t  khÈn  tr¬ng hoµn thiÖn c¸c thñ tôc ®Çu t vµ x©y dùng, ®Êu thÇu,  ký kÕt hîp ®ång, thi c«ng x©y dùng theo tiÕn ®é vµ nghiÖm  thu khèi lîng ®Ó ®îc cÊp vèn thanh to¸n ngay tõ ®Çu n¨m. 2. ViÖc cÊp ph¸t thanh to¸n vèn  ®Çu t  thùc hiÖn theo  Quy   chÕ   Qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng   vµ   Th«ng   t  sè  44/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  viÖc qu¶n lý, thanh to¸n vèn  ®Çu t  vµ  vèn sù  nghiÖp cã  tÝnh chÊt  ®Çu t vµ  x©y dùng thuéc nguån vèn NSNN. C¸c dù  ¸n  ®îc bè  trÝ  vèn  ®Ó  thanh to¸n nî  khèi l îng tõ  n¨m 2003  vÒ  tríc ph¶i  ®¶m b¶o  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh cña Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng vµ  quy  ®Þnh t¹i ChØ thÞ  sè  29/2003/CT­ TTg ngµy 23/12/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 3. C¬ quan Tµi chÝnh ®¶m b¶o ®ñ vèn ®Ó cÊp ph¸t thanh  to¸n cho c¸c dù  ¸n  ®îc bè  trÝ  kÕ  ho¹ch n¨m 2004 ngay tõ  ®Çu n¨m. C¸c Bé  vµ  UBND c¸c tØnh chØ  ®¹o s¸t sao c¸c chñ   ®Çu t  thùc hiÖn,  ®ång thêi phèi hîp chÆt chÏ  víi Bé  Tµi  chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi víng m¾c ph¸t sinh, kh«ng ®Ó  ¸ch t¾c trong cÊp ph¸t thanh to¸n vèn ®Çu t.
Đồng bộ tài khoản