Công văn 1502/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 1502/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1502/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải thích điểm 7.2 Thông tư liên bộ 01 TM/TCHQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1502/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   é   H ¬ N G  M¹I S è  1502 T M/ X N K  N G µ Y  6 T H¸ N G  2 N¨ M  1996  B T VÒ   ÖC   VI GI¶I T H Ý C H  ®I Ó M  7.2 T H « N G    LIªN B é  01 T M/T C H Q T KÝnh    göi: Tæng   côc  H¶i  quan §ång  kÝnh    göi: Ng©n   hµng  Nhµ  níc T¹i®iÓm     7.2    vÒ hîp ®ång  ¬ng    th m¹i cña th«ng   li   Th¬ng    t ªnBé  m¹i ­  Tæng côc    H¶i quan  01  sè  TM/TCHQ   ngµy  1­ 20­ 1996  quy  cã  ®Þnh: "ViÖc  kÕt  qu¶n    ký  vµ  lý hîp ®ång mua  b¸n  hµng ho¸ ngo¹ith   ¬ng  îc ®   thùc hiÖn    theo    v¨n b¶n  290  sè  TMDN/XNK   ngµy  1­ 9­ 1992  cña  Th¬ng    Bé  m¹i vµ  lÞch  Du  (nay    Th¬ng  lµ Bé  m¹i).    Néi dung cña    hîp ®ång  ph¶i®¶m     b¶o    tèi thiÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn  chñ yÕu  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu  v¨n b¶n    6    209  TMDL/ XNK. Néi dung    cña  quy ®Þnh  nµy  îchiÓu      ®   lµ:c¸c doanh nghiÖp kh«ng  ph¶i  göihîp ®ång      mua   b¸n ngo¹ith   ¬ng  cho Phßng  giÊy phÐp    xuÊtnhËp    khÈu  cña  Bé Th¬ng    quy  m¹i nh  ®Þnh  it¹ §iÒu  Quy  9  ®Þnh  290  sè  TMDL/XNK   ngµy  9­ 1­1992  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Du  Bé  m¹ivµ  lÞch (nay lµBé        Th¬ng    còng  m¹i)vµ  kh«ng  ph¶igöitr       íc cho   H¶i quan, chØ    lµm  tôc khixuÊt nhËp  thñ        khÈu  hµng  ho¸ th× trong hå  göiH¶i quan  kÌm          s¬      cã  hîp ®ång  mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng  hoÆc   c¸c v¨n    b¶n  gi¸trÞ t cã     ¬ng  ¬ng ® theo    néi dung    tèithiÓu quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   7.2 Th«ng   ªnBé  trªn.   tli   nªu  §Ò   nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  th«ng  c¸cc¬  b¸o    quan    H¶i quan    trùcthuéc  thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản