Công văn 1520/TS-BVNL của Bộ Thuỷ sản

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 1520/TS-BVNL của Bộ Thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1520/TS-BVNL của Bộ Thuỷ sản về việc xuất khẩu các mặt hàng thuỷ sản thuộc danh mục quản lý của Cites

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1520/TS-BVNL của Bộ Thuỷ sản

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  thuû  n sè 1520/TS­B V N L   g µy  30 th¸ng 5 n¨ m  2001  s¶ n vÒ  viÖc xu Êt kh È u  c¸c m Æ t  h µ n g  thuû s¶n thuéc  d a n h   ô c  q u ¶ n  lý cña Cites m KÝnh     N«ng  göi: Bé  ­ nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n ­Tæng    côc    H¶i quan T¹i§iÒu  cña    1  QuyÕt  ®Þnh  344/2001/Q§­ sè  BTS ngµy 2/5/2001 cña    Bé  tr ëng  Thuû  Bé  s¶n  qu¶n    vÒ  lýxuÊt nhËp    khÈu  hµng thuû s¶n  chuyªn ngµnh    thêikú    2001­ 2005  ghi:"NÕu    cã    lµ hµng thuéc danh môc  qu¶n    lýcña CITES  ViÖt Nam   ph¶icã  kiÕn    th×    ý  cña  Thuû  Bé  s¶n  ® îc CITES  vµ    ViÖt Nam     cho  phÐp". Nay  Thuû  Bé  s¶n  quyÒn  uû  cho Côc  ëng  tr Côc B¶o    vÖ nguån    lî thuû  i s¶n thay  Æt   Thuû  m Bé  s¶n xem  xÐt,gi¶iquyÕt        c¸c thñ    li   tôc cã  ªnquan    tíi viÖc xuÊt khÈu      c¸c hµng thuû s¶n thuéc danh môc qu¶n    lýcña  CITES  ViÖt  Nam. Bé Thuû  s¶n    xinkÝnh  Quý  quan  îcbiÕt®Ó   b¸o  c¬  ®     tiÖn phèihîp trong         c«ng  t¸c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản