Công văn 1525/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Công văn 1525/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1525/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy mô các khu công nghiệp của tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1525/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1525/TTg-KTN V/v điều chỉnh quy mô các KCN Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008 của tỉnh Kiên Giang Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại văn bản số 47/TTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2008 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6377/BKH-KCN&KCX ngày 03 tháng 9 năm 2008 về việc điều chỉnh quy mô diện tích các khu công nghiệp của tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Điều chỉnh các khu công nghiệp của tỉnh Kiên Giang tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau: a) Điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Thạnh Lộc từ 100 ha lên 250 ha. b) Đổi tên khu công nghiệp Rạch Vược thành khu công nghiệp Thuận Yên với diện tích 141 ha. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư đối với các Dự án đầu tư các khu công nghiệp nêu trên theo đúng quy định hiện hành./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, (Đã ký) Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; - Ban QL các KCN tỉnh Kiên Giang; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ: TH, ĐP, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản