intTypePromotion=1

Công văn 153/CV-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
104
lượt xem
3
download

Công văn 153/CV-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 153/CV-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bổ sung việc ký, sử dụng chứng từ thanh toán giữa NHNN với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 153/CV-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  153/CV­N H 2   g µ y  01 th¸ng 3 n¨ m   N h n 1997  Ò  vi Ö c h í ng d É n   æ   u n g  vi Ö c k ý, v b s s ö  d ô n g  ch ø n g  t õ thanh to¸n gi ÷ a N g © n  h µ n g n h µ   íc víi n  c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g K Ý nh   öi: g  ­C¸c      chi nh¸nh  © n   µng  µ  íctØnh, thµnh  è, Ng h nh n     ph ­ Së     giao  Þch  © n   µng  µ  íc, d Ng h nh n HiÖn  nay, theo quy ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  321/Q§­ i NH2  ngµy  04/12/1996  ña  èng  c  ©n   µng  µ  íc,nh÷ng  c Th ®è Ng h nh n   chøng  õ ph¶n    t  ¸nh quan  Ö   h kinh tÕ  ÷a c¸cph¸p nh©n    gi       ph¶icã  ÷  ý  ña  Óm    Õ    ­   ch k c ki so¸t(k to¸ntr ëng) vµ  êiphª duyÖt (thñtr ng  n  Þ) vµ    ng         ë ®¬ v   ph¶i®ãng  Êu  n  Þ.   d ®¬ v V×   Ëy, ®Ó   ùc hiÖn  ng  v  th   ®ó Quy Õt  nh  è  ®Þ s 321/Q§­NH2   µ    ¶m   v ®Ó ® b¶o  Ýnh  t ph¸p  ýcña  l  chøng  õ kÕ   t   to¸n,Ng ©n   µng  µ  íc Trung  ng  íng    h nh n   ¬h dÉn  Öc  ý  µ  ö  ông  vi k v s d chøng  õ thanh    ÷a Ng ©n   µng  µ  ícvíic¸c  t  to¸ngi   h nh n     Tæ   chøc  Ýn  ông    td nh sau: 1.TÊt  c¸cchøng  õ(hoÆc    c¶    t  B¶n    kª thanh to¸n)dïng ®Ó       thanh      to¸nqua Ng ©n   µng  µ  íc (hoÆc  h nh n   thanh to¸n gi÷a        c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  íinhau) td v    ®Ò u  ph¶i thùc  Ön  Ëp    hi l theo  ng  ®ó quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 321/Q§­ NH2,    trªnchøng  õph¶icã    Êu  µ    ÷  ý: t    ®ñ d v c¸cch k ­ Ch÷  ý  ña  Õ     ëng    k c K to¸ntr hay  ëng  Tr phßng  Õ     k to¸n(hoÆc  êi® îcuû  ng     quyÒn); ­ Ch÷   ý  ña    k c Tæng  gi¸m  c  ®è hay Gi¸m  c    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  td (hoÆc   ngêi® îcuû  Òn);     quy Ch÷   ý  µ  Êu    kvd trªnchøng  õ ph¶iphï hîp  íim É u   Êu  µ  É u   ÷  ý  t     v  d vm ch k mµ     Tæ chøc  Ýn  ông  ∙  ¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   íc(n¬im ë   µikho¶n) td ®® k v  h Nh n     t     hoÆc   íi   ©n  µng  µnh    v   Ng c¸c h th viªntham    giathanh    ïtrõ. to¸nb   2. V Ò   ý,sö  ông    k  d B¶ng    kª thanh      to¸n®Ó thanh    ÷a NHNN   íic¸c to¸ngi   v    Tæ   chøc  Ýn  ông: td ­ B¶ng  chøng  õ  kª  t thanh to¸n qua  µikho¶n  Òn  öi t¹    t  ti g   iNHNN; (ban  hµnh  theo Th«ng   è    ts 08/TT­NH2   µy  ng 02/6/1994); ­ C¸c    B¶ng    kª thanh    ï trõ(ban  µnh  to¸nb     h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 181/NH­ Q§   µy  ng 10/10/1991)nh:   +  B¶ng    kª chøng  õthanh    ïtrõ(sè 12), t  to¸nb       +  B¶ng  thanh    ïtrõ(sè 14), to¸nb       +  B¶ng  Õt  k qu¶ thanh    ïtrõ(sè 15). to¸nb       C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ  ícvµ    ®¬ v Ng h nh n   Tæ chøc  Ýn  ông  Én  ö  ông    td v sd c¸c B¶ng  thanh  kª  to¸n theo  É u   Ön  µnh, nhng    Ëp  ×  Çn    m hi h   khi l th ph quy  nh   ®Þ ch÷  ý    k trªnB¶ng    Ï gå m   ch÷  ý  ÷  ý  ña  Õ   kª s   3  k (ch k c K to¸n;KiÓ m     µ  ña    so¸tv c Chñ  µi t  kho¶n   ­Theo  É u   ô  ôc®Ýnh  Ìm). m ph l   k
  2. 2 M É u  p h ô  l ô c  è  12 s N g © n   µ ng  µ nh viªn h th          ....................         è :....../KT­ T  S B B ¶ n g  kª  h ø n g  t õ thanh to¸n  ï  õ v Ò .......... c b tr Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . K Ý nh   öi Ng © n   µng... . ......... g  h . . ......... Sè  Sè  chøng  §¬n  Þ  v chuyÓn  hay  îcthô hëng ®   Sè  Òn ti TT tõ Tæng   céng Sè  Òn b»ng  ÷:. . ...................... ti   ch . . ...................... Ng ©n  µng  h giao chøng  õ   t Ng ©n  µng  Ën  h nh chøng  õ t KÕ   KiÓ m   Chñ  µi t  kho¶n KÕ   KiÓ m   so¸t Chñ  µikho¶n  t  to¸n so¸t (ký,®ãng  Êu)   d to¸n (ký,®ãng  Êu)   d  
  3. 3 M É u  p h ô  l ô c  è  14 s N g © n   µ ng  µ nh viªn h th          ....................         è :....../KT­ T  S B B ¶ n g  thanh to¸n b ï trõ Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . Tªn      i c¸cNH ®è   Tæng  è  Òn trªnb¶ng    s ti     kª chøng  õ t  Sè chªnh  Öch  l ph¬ng  tham    gia thanh  µn  ïtrõ to b   ph¶ithanh    to¸n thanh    ïtrõ to¸nb   Sè   ph¶ithu   Sè  ph¶itr¶   Ph¶i  Ph¶i   thu tr¶ B¶ng    kª Sè  B¶ng    kª Sè   sè tiÒn sè tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 NH   I NH   II NH   I II NH   . .. . Tæng  éng c K Õt  qu¶  thanh    ïtrõ: to¸nb   Sè  chªnh  Sè   chªnh  Sè  ùc ph¶ithu vÒ th      = lÖch  ph¶i   ­ lÖch ph¶i  thu (cét6)    tr¶(cét7)    Sè chªnh  Sè chªnh  Sè  ùc ph¶itr¶ th     = lÖch ph¶i  ­ lÖch ph¶i   tr¶(cét7)    thu (cét6)   Sè  Òn b»ng  ÷  Ò   Õt  ti   ch v k qu¶  thanh    ïtrõ: . ........ to¸nb   . . ....... LËp  b¶ng  KiÓ m     so¸t Chñ  µi t  kho¶n (ký,®ãng  Êu)   d
  4. 4 B ¶ n g  kª c¸c c h ø n g  t õ thanh to¸n       Qua  µikho¶n  Òn göit¹ NHNN   t  ti       i   Sè:.. . . .. Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . Ng ©n  µng  h (KBNN)  tr¶tiÒn.. . .... bªn    . . .... PhÇn  Ng ©n  µng  do  h ghi Sè  Öu  µikho¶n.. . ................ hi t   . . ................ T¹iNg ©n  µng  µ  íc. . ...........   h nh n . . .........  . TK  î: N Ng ©n  µng  h (KBNN)  nhËn  Òn.. . ... bªn  ti . . .. Sè  Öu  µikho¶n.. . ...............  hi t   . . ................ . TK  ã: C T¹iNg ©n  µng  µ  íc. . ...........   h nh n . . ........... Sè   Sè   chøng  õ t Bªn    Òn tr¶ti Bªn  Ën  Òn nh ti Sè  Òn ti thø  Tªn Sè  Öu  hi Tªn Sè  Öu  hi tù tµikho¶n   tµikho¶n   1 2 3 4 5 6 7 Tæng  éng c NH   (KBNN)  Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n NH   (KBNN) Bªn    Òn tr¶ti thanh to¸n Bªn  ô hëng th   Ngµy...   th¸ng..n¨m..   . Ngµy...   th¸ng..n¨m..   . K Õ   KiÓ m   Chñ  µi K Õ   KiÓ m   Chñ  µi K Õ   KiÓ m   Chñ  µi t  t  t  to¸n so¸t kho¶n to¸n so¸t kho¶n to¸n so¸t kho¶n (ký,   (ký,®ãng    (ký,®ãng    ®ãng  dÊu) dÊu) dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2