intTypePromotion=1

Công văn 1531/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
5
download

Công văn 1531/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1531/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1531/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña tæng côc thuÕ sè 1531 TCT/CS ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh §ång Nai Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 286 CT/NVT ngµy 14/3/2002 cña Côc thuÕ tØnh §ång Nai vÒ viÖc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) ®èi víi doanh nghiÖp c«ng Ých; Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø híng dÉn t¹i §iÓm 3 PhÇn I Th«ng t sè 06/1997/TT-BTC ngµy 24/12/1997 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých: "Thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ ®èi víi phÇn ho¹t ®éng kinh doanh thªm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt." vµ híng dÉn t¹i ®iÓm 3b Môc III Th«ng t sè 06/1997/TT-BTC nªu trªn th× tr- êng hîp doanh nghiÖp c«ng Ých cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô c«ng céng theo gi¸ Nhµ níc quy ®Þnh nhng kh«ng ®ñ bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý cña ho¹t ®éng c«ng Ých th× ®îc sö dông 50% thu nhËp cßn l¹i tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c tríc khi thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ TNDN ®èi víi thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó bï ®¾p kho¶n lç cña ho¹t ®éng c«ng Ých. PhÇn lîi nhuËn cßn l¹i tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c dïng ®Ó: trÝch quü ®Çu t ph¸t triÓn 80%, quü dù phßng tµi chÝnh 20% ®îc x¸c ®Þnh lµ lîi nhuËn sau khi nép thuÕ TNDN. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2