intTypePromotion=1

Công văn 1539/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
3
download

Công văn 1539/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1539/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi về việc xác nhận nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm của ngành giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1539/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 1539/L§TBXH-ATL§ ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ viÖc x¸c nhËn nghÒ, c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i nguy hiÓm cña ngµnh Giao th«ng - VËn t¶i KÝnh göi: Bé Giao th«ng - VËn t¶i Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1715/GTVT-TCCB-L§ ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2003 cña Bé Giao th«ng - VËn t¶i vÒ viÖc ghi ë trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi cã ý kiÕn nh sau: §èi víi c«ng nh©n thî s¾t lµm c¸c viÖc díi ®©y thuéc danh môc c¸c c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm, ® îc xÕp vµo lo¹i V theo QuyÕt ®Þnh sè 1629/L§TBXH-Q§ ngµy 26/12/1996 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. a. C«ng viÖc gia c«ng v¸n thÐp, hµn nèi c¸c dÇm cÇu b»ng thÐp, buéc cèt thÐp díi hè mãng cña c¸c trô cÇu ©m 10 mÐt, ©m 15 mÐt so víi mÆt n íc t¹i n¬i thi c«ng. b. Lµm c«ng viÖc trong c¸c vßng v©y cäc, v¸n thÐp cña mãng cÇu, th©n cÇu, ph¸ dì trô cÇu vµ dÇm cÇu díi níc. §Ò nghÞ Bé Giao th«ng - VËn t¶i chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn quan t©m ®Ó ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2