Công văn 1546-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Công văn 1546-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1546-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc khai thu tiền thuê đất của các tổ chức trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1546-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  1546 T C/T C T   g µ y  13 th¸ng 5 n¨ m  1996  Ò  vi Ö c  c n V tri Ó n  hai thu ti Ò n thuª  Ê t  ñ a c¸c t æ  c h ø c  k ® c trong n íc KÝnh  öi: ôc  Õ    g  C thu c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ HiÖn nay  Òu  ôc  Õ    nhi C thu c¸c tØnh,thµnh  è  iÖn    ph ® hoÆc   ã  c c«ng    v¨n hái vÒ   Öc  iÓn khaithu  Òn    vi tr     ti thuª ®Êt  ña    chøc    c c¸c tæ  trong níc sö  ông    d ®Êt  µo  v s¶n  Êtkinhdoanh. xu     Trong    ê    khich v¨n b¶n  íng dÉn  h  ChØ   Þ  th 245/TTg  µy  4­ ng 22­ 1996  ña c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   chøc  ùc hiÖn  ét  è  Öc  Êp  t  ph v tæ  th   m s vi c b¸ch trong qu¶n       lýsö  ông  t  ña    chøc   d ®Ê c c¸c tæ  trong níc® îcNhµ   íccho    t,®Ó   ùc      n  thuª®Ê   th hiÖn  ètQuy Õt  nh  è  t  ®Þ s 1357  TC/Q§­ TCT   µy  12­ ng 30­ 1995  ña  é  ëng  é   c B tr B Tµi  Ýnh  Ò   ch v quy  nh   ®Þ khung    gi¸ cho thuª ®Êt; ®¶m       b¶o  Õ   ¹ch    k ho thu Ng ©n  s¸ch n¨m  1996, Bé   µi chÝnh    T  yªu  Çu:  ë   µi chÝnh  VËt    ôc   c ST  ­  gi¸.C thuÕ    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Èn  ¬ng  ùc  Ön  ¬ kh tr th hi ngay  m ét  è  Öc  s vi sau: 1­  ôc  Õ  èihîp  íic¸c ngµnh  ªnquan  : Së   µi chÝnh  Ët    C thu ph   v     li   nh   T   V gi¸, Së   a   Ýnh..  Ëp  ®Þ ch .l danh  ôc    n  Þ  éc  Ön  m c¸c ®¬ v thu di thuª ®Êt  ¹  a   ­   ti®Þ ph ¬ng, tr×nh Uû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  quyÕt  nh    ph ra  ®Þ chuyÓn sang  thuª®Êt      Òn thuª®Êt    ®Ó thu ti     thay cho  Öc    Õ  íc®©y.   vi thu thu tr   Trícm ¾t,  Ëp    t trung tÝnh  µ    Òn thuª®Êt  i víic¸c ®¬n  Þ  ∙  îc   v thu ti     ®è       v®®  c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt  nh  Nh n   th quy quy ®Þ cho thuª®Êt  íc®©y   Ýnh    tr   (Ch phñ hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ∙  ã  Õt ®Þnh    ph ® c quy   cho    n   c¸c®¬ vÞ    t). thuª®Ê C¸c  n  Þ  ang  ö  ông  t  µo  ®¬ v ® sd ®Ê v s¶n  Êt kinh doanh  a  ép  Òn xu     ch n ti   sö  ông  t  d ®Ê hoÆc   ∙  ép  Òn  ö  ông  t  ® n ti s d ®Ê b»ng  èn  ©n  v ng s¸ch  µ   íc, Nh n   hiÖn  ang  ép  Õ  µ  t  ® n thu nh ®Ê theo  Ph¸p  Önh  Õ  µ  t  Ön  µnh,n Õu   l thu nh ®Ê hi h   Së   Þa  Ýnh    § ch c¸c tØnh, thµnh  è  èng  Êt tr×nh Uû     ph th nh     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Õt  nh  ra quy ®Þ chuyÓn  sang  ×nh  h thøc thuª®Êt  ×  chøc      th tæ  thu ngay  tiÒn thuª®Êt.    2­  ¹m   êicha  T th   thu  Òn  ti thuª ®Êt  i  íiphÇn  Ön  Ých  t  ña      ®è v   di t ®Ê c c¸c doanh nghiÖp  îcgiao ®Êt    ®    ®Ó kinh doanh  a   c,®Êt,x©y  ùng  ¬  ë  ¹   ®Þ è     d c s h  tÇng. §èi víic¸c  ¹  t       lo i®Ê kh¸c  µ   n   Þ     ö  ông  µo  m ®¬ v ®ã s d v s¶n  Êt  xu kinh   doanh ph¶ichuyÓn    sang    t  µ  ép  Òn thuª. thuª®Ê v n ti   C¸c  êng  îp Uû   tr h   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬  ®∙    Õt  nh  ra quy ®Þ giao ®Êt  ã    Òn  ö  ông  t  µ  Òn sö  ông  t  ∙    c thu ti s d ®Ê v ti   d ®Ê ® ® îc thu  ép  µ  ö  ông    n vsd c«ng khai trong  ©n  i  ©n     c ®è Ng s¸ch  µ   íc trong Nh n     thêigian  õ  µy    t ng ban  µnh  Ët  t  ai  h Lu ®Ê ® 1993  n   µy  ®Õ ng ban  µnh h Ph¸p  lÖnh  Ò   Òn  µ  Üa  ô    chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t  v quy v ngh v c¸ctæ  ®  n      thuª®Ê (ngµy  10­ 14­ 1994) th×  ¹m  êicha  µm  ñ  ôc vÒ     t th   l th t   thuª ®Êt   (theo ChØ   Þ    th 245/TTg  µy  4­ ng 22­ 1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ). c Th t   ph 3­ Tæ     chøc  Ýnh  µ    Òn thuª®Êt  îctÝnh    t v thu ti     ®  nh sau:
  2. 2 +   èi víic¸c ®¬n  Þ  ∙  îc c¬  §     v ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy cho thuª   ®Êt  × diÖn  Ých  Ýnh  Òn thuª®Êt  µdiÖn  Ých  t    th   t t ti     l  t ®Ê ghitrong quyÕt  nh     ®Þ ®ã. +  èivíic¸c ®¬n  Þ  ang  ö  ông  t  µo  §     v® sd ®Ê v s¶n  Êt kinh doanh, hiÖn  xu       ®ang  ép  Õ  t  n thu ®Ê theo  Ph¸p  Önh  Õ  µ  t  ×  ¹m  êilÊy diÖn  Ých  l thu nh ®Ê th t th     t tÝnh  Õ  µ  t  Ön  µnh.Khi cã  îp ®ång    t  íi ¬  thu nh ®Ê hi h     h  thuª®Ê v   quan  µ   íc c Nh n   cã  Èm   Òn,  Ön  Ých  t  îc x¸c ®Þnh  Ýnh  th quy di t ®Ê ®     ch thøc  Ï ®iÒu  s  chØnh  ¹ l i trongsæ   é  Ýnh  Òn thuª®Êt    bt ti     cho  îp lý. h  ­Gi¸®Êt     cho    îctÝnh  thuª®   theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu      ®Þ t i 2  §i 6,B¶n    quy ®Þnh  khung    gi¸ cho thuª ®Êt ban hµnh kÌm theo    Quy Õt ®Þnh  sè 1357  TC/Q§/TCT  µy  12­ ng 30­ 1995  ña  é  ëng  é  µichÝnh. c B tr BT  ­    Ra th«ng b¸o  ép  Òn  n ti thuª ®Êt    cho  õng  n   Þ   t ®¬ v theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  Ban  7  quy  nh   ®Þ khung   gi¸ cho thuª ®Êt    ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 1357/TC/Q§­ TCT   µy  12­ ng 30­ 1995  ña  é   ëng  é   µi chÝnh; h­ c B tr BT    íng dÉn  n  Þ  ép  Òn    ®¬ v n ti thuª®Êt  µo  ©n    v ng s¸ch Nhµ   íct¹    n  i Kho  ¹c Qu Ën,  b  huyÖn  ¬i®¬n  Þ  ã  t  ö  ông. n  v c ®Ê s d Tõ  nay  n   èi n¨m  ®Õ cu   1996, ®Þnh  ú  hµng    k 25  th¸ng,Côc  Õ     thu tØnh,  thµnh  è  ph b¸o  c¸o  Õn    Ëp  é, ®¸nh    ×nh  ×nh  ÷ng  Ën  î   ã  ti ®é l b   gi¸t h nh thu l ikh , kh¨n vµ  íng kh ¾c  ôc   h  ph trong viÖc  iÓn khaithùc hiÖn    Òn thuª®Êt  µ    tr       thu ti     v tæng  îp phÇn  Ëp bé  öivÒ   h  l   g   Tæng  ôc  Õ. c thu Trong    ×nh tr Ónkhaithùc hiÖn    Òn thuª®Êt  qu¸ tr   i       thu ti     theo Quy Õt  nh     ®Þ sè 1357/TC­Q§­TCT   ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  c B tr BT  v ChØ   Þ  th 245/TTg  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  ã  ÷ng  ån  ¹   íng  ¾ c,  ôc  Õ    t Ch ph c nh t t iv , m C thu c¸c tØnh, thµnh    phè ph¶n ¸nh  Ò   é   µi chÝnh  vBT  (Tæng  ôc  Õ)    ã  ù  c thu ®Ó c s chØ   o  ùc®¹ th   hiÖn  èng  Êt. th nh
Đồng bộ tài khoản