Công văn 15596/TC/VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 15596/TC/VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 15596/TC/VP của Bộ Tài chính về đình chính Quyết định 98/2004/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 15596/TC/VP của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 15596 TC/VP ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc §Ýnh chÝnh QuyÕt ®Þnh sè 98/2004/Q§-BTC KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng. Do s¬ suÊt trong kh©u so¹n th¶o v¨n b¶n nªn t¹i QuyÕt ®Þnh sè 98/2004/Q§-BTC ngµy 13/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh møc thu phÝ qua phµ HËu Giang cã ®iÓm sai lµ: “§iÒu 4”. Bé Tµi chÝnh söa l¹i lµ: “§iÒu 3”. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan biÕt.
Đồng bộ tài khoản