Công văn 15638/TC-PC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 15638/TC-PC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 15638/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 94/2004/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 15638/TC-PC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé TµI CHÝNH Sè 15638/TC-PC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc §Ýnh chÝnh Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 94/2004/TT-BTC KÝnh göi: - V¨n phßng ChÝnh phñ - Bé Néi Vô, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi, Bé T ph¸p - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng - Së Tµi chÝnh, KBNN, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦ - Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T ph¸p) Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 94/2004/TT-BTC híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 158/2004/Q§-TTg ngµy 31/8/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng trong n¨m 2004 ®èi víi Tæng côc H¶i quan. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n nªu trªn ®· cã mét sè sai sãt t¹i Kho¶n 1 Môc C cña Th«ng t. Nay xin ®îc ®Ýnh chÝnh, söa Kho¶n 1 Môc C cña Th«ng t nµy nh sau: “Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá”. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan biÕt vµ ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t.
Đồng bộ tài khoản