intTypePromotion=1

Công văn 1563TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
2
download

Công văn 1563TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1563TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ đọng thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1563TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   TæN G   CôC   H¶I  QUAN   1563  Sè  TCHQ/KTTT  NGµY   TH¸NG   N¨M   28  05  1996  VÒ   VIÖC   Lý  ®äNG   Xö  Nî  THUÕ KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè T×nh h×nh    nî ®äng thuÕ cña    c¸c doanh  nghiÖp  H¶i  ë  quan    c¸c tØnh,  thµnh  phè    lµ phæ  biÕn  rÊt lín.Theo  vµ      b¸o c¸o cha ®Çy  ®ñ,  thuÕ  sè  xuÊt  nhËp  khÈu  nî ®äng,  bÞ    chØ  tÝnh riªng sè      nî ®Õn   h¹n ph¶i cìng    chÕ  hµng  mËu   dÞch, phô        thu,nî ph¹tnép    chËm   ®Õn  ngµy  4­ 30­ 1996   lªn ®Õn  hµng  tr¨m tû®ång.     Trong    thu  khisè  Ng©n   s¸ch ®Õn     nay    ®¹t thÊp (b»ng 27,1%  víichØ   so    tiªukÕ     ho¹ch  îc giao),viÖc  ®     chóng  ®Ó   ta  mét  doanh  sè  nghiÖp  sè  cã  nî  ®äng    chiÕm  línvµ  dông  tiÒn thuªkÐo          dµilµ®iÒu  khã  thÓ  cã  chÊp nhËn. §Ó  kh¾c phôc  hiÖu  cã  qu¶  nhanh  vµ  nhÊt  t×nh h×nh nªu trªn.Tæng     côc yªu cÇu ®ång chÝ Côc  ëng    tr trùc tiÕp chØ  ®¹o lµm ngay mét  viÖc  sè  sau: 1. LËp    ngay  danh  s¸ch c¸cdoanh      nghiÖp  sè    cã  nî ®äng    (trªn90  qu¸ h¹n    ngµy) thuÕ    XNK   thu  vµ  kh¸c.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  sè        cã  nî líntõ 500  iÖu tr   ®ång      trë lªn cÇn  xem  xÐt  nÕu   t×nh  kü  cè  d©y    da, ch©y  th×  a      ú  ® lªn ®µi truyÒn  h×nh  ®äc    tªn,nh¾c  nhë  íc khi® a    quan  (tr     lªnc¬  th«ng      tin®¹ichóng,  cÇn  ph¶ikiÓm       trathËtchÝnh      x¸c,th«ng  b¸o cho    c¸c ®¬n  nî thuÕ  vÞ    biÕt).   Nh÷ng  êng    sè        tr hîp cã  nî qu¸ lín, kÐo    ®«n  dµi ®∙  ®èc nhiÒu lÇn kh«ng nép,  xÐt thÊy    cÇn  thiÕtth× chuyÓn      sang ViÖn  KiÓm     s¸t,Thanh      trî tra®Ó hç    truy,   ®ßi.NÕu     doanh  nghiÖp  t×nh  cè  chiÕm  dông  tiÒn nép thuÕ    ®Ó biÕn  thµnh  tµis¶n  dÞnh    cè  kh«ng    îc nî vµ  dÊu  tr¶®     cã  hiÖu    viph¹m ph¸p luËtth×      ®Ò nghÞ  khëitè®Ó   lýnghiªm.     xö    2.Thµnh      lËp mét  ®èc  tæ  thuÕ,chän    nh÷ng    cã  c¸n bé  nghiÖp    kh¶  vô,cã  n¨ng thuyÕt phôc    ®Õn  tõng doanh nghiÖp ®ßi    nî,®Õn     tr¶xong    khi hä    míi th«i. Trêng hîp    c¸c doanh nghiÖp  îc gi∙n nép  ®     thuÕ theo quyÕt ®Þnh  cña  ChÝnh phñ  Bé    vµ  Tµi chÝnh, khi hÕt        thêih¹n yªu cÇu  doanh nghiÖp nép  thuÕ  ngay. §èi víic¸c doanh        nghiÖp  ®¨ng  cam   ®∙  ký  kÕt nép thuÕ trong thêigian      ® îcgi∙nnép        th× ®«n ®èc  thùc hiÖn  hä    ®óng cam kÕt. 3. Quan        hÖ víiNg©n  hµng, Tµi chÝnh  UBND         vµ  n¬idoanh  nghiÖp    më tµikho¶n  ®ãng          vµ  trôsë, ®Ò nghÞ  v×  hä  nguån  thu Ng©n  s¸ch  còng    vµ  lµ ®Ó  ®¶m  b¶o  chira cña  sè      Ng©n  s¸ch ® îckÞp      thêi  ,®óng tiÕn ®é    t¸c   ®Ó hä    ®éng, hç      trî biÖn ph¸p buéc      c¸cdoanh  nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      ®Çy  nghÜa  ®ñ  vô nép thuÕ.
  2. 2 4. C¸c    doanh nghiÖp    nî thuÕ qu¸ h¹n  l©u  ®∙  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thanh  to¸ntrong c¸ctr       êng  hîp: ­Doanh    nghiÖp  gi¶i ®∙    thÓ  kh«ng  cßn  phËn  lýcuèicïng. bé  xö      ­ Doanh    nghiÖp  s¸tnhËp  ®∙    kh«ng  cßn  phiªnhiÖu  doanh    vµ  nghiÖp    míi kh«ng  kh¶  cã  n¨ng  thanh  to¸n. Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    yªu cÇu  quan  c¬  chñ qu¶n cña    c¸cdoanh  nghiÖp nµy    x¸c nhËn. Trªn c¬  c¸c v¨n b¶n      së      nµy,tæng    c¸o víihå    hîp b¸o      s¬  dÉn  trªngöivÒ  ë      Tæng  côc    ®Ó Tæng  côc      b¸o c¸o ChÝnh phñ cho híng xö    lý. 5. §èivíi   c¸c ®¬n  cã  nî ®äng    ngµy      êng          c¶    tÊt vÞ  sè    trªn90  (trõc¸c tr hîp ® îcChÝnh    phñ  Bé    vµ  TµichÝnh  cho phÐp        gi∙nnî), cÇu  yªu Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  c¬ng quyÕt  dông  ¸p  biÖn ph¸p  cìng chÕ  lµm  thñ    tôc XNK,  chØ   cho phÐp    c¸c doanh  nghiÖp  îc lµm  ®   thñ    tôc XNK  sau    tr¶ xong  khi ®∙    toµn  sè    bé  nî®äng      qu¸ h¹n ph¶icìng chÕ.     NhËn  îc c«ng  nµy, yªu  ®   v¨n    cÇu    c¸c ®ång chÝ Côc  ëng    tr H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  iÓn khai thùc  tr     hiÖn ngay. NÕu   víng  ¾c,    cã  m b¸o c¸o vÒ  Tæng  côc chØ ®¹o kÞp  thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2