Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 113/2004/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 5 6 4 0 / T C ­ V P   H µ   N é i ,   n g µ y   3 1   t h ¸ n g   1 2  n¨m 2004 vÒ viÖc §Ýnh chÝnh Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh  sè 113/2004/TT­BTC KÝnh göi:   ­ V¨n phßng ChÝnh phñ ­ C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh phñ ­   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng ­ V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng ­ V¨n phßng Quèc héi ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao ­ C¬ quan trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ ­ Së  Tµi chÝnh, KBNN c¸c tØnh, thµnh phè   trùc thuéc T¦ ­ C¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh ­ Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T ph¸p) Ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2004, Bé  Tµi chÝnh  ®∙ ban hµnh   Th«ng t  sè  113/2004/TT­BTC híng dÉn c«ng t¸c kho¸ sæ kÕ   to¸n cuèi n¨m vµ lËp, b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n­ íc n¨m 2004. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n   nªu trªn  ®∙ cã  mét sè  sai sãt t¹i  ®o¹n  ®Çu, Môc III cña   Th«ng t. Nay xin ®îc ®Ýnh chÝnh nh sau:  Söa  c©u:"  Th«ng  t  nµy  cã  hiÖu  lùc thi  hµnh  ®èi  víi  c«ng t¸c kho¸ sæ kÕ  to¸n cuèi n¨m vµ  lËp, b¸o c¸o quyÕt  to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004" thµnh c©u: " Th«ng t nµy  cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng  b¸o". Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o  ®Ó  c¸c c¬  quan biÕt vµ   ®iÒu  chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản