intTypePromotion=1

Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 111/2004/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé TµI CHÝNH Sè 15641/TC­VP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004  vÒ viÖc §Ýnh chÝnh Th«ng t  cña Bé Tµi chÝnh  sè 111/2004/TT­BTC KÝnh göi:   ­ Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng ­ V¨n phßng ChÝnh phñ ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh phñ ­   H§ND,   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng ­ V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng ­ V¨n phßng Quèc héi ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao ­ C¬ quan trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ ­ Së  Tµi chÝnh, Côc ThuÕ, KBNN, Côc H¶i quan   c¸c tØnh,    thµnh phè trùc thuéc T¦  ­ Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T ph¸p) Ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2004, Bé  Tµi chÝnh  ®∙ ban hµnh   Th«ng   t  sè   111/2004/TT­BTC   híng   dÉn   mét   sè   ®iÓm   vÒ   tæ   chøc thùc hiÖn dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  n íc n¨m 2005. Trong   qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n nªu trªn ®∙ cã mét   sè sai sãt t¹i ®o¹n ®Çu, Môc III cña Th«ng t. Nay xin ®îc   ®Ýnh chÝnh nh sau:  Söa c©u:" Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh trong n¨m   ng©n s¸ch 2005" thµnh c©u: " Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi  hµnh   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o   vµ   thi   hµnh  trong n¨m ng©n s¸ch 2005". Bé   Tµi chÝnh  th«ng  b¸o  ®Ó  c¸c c¬   quan biÕt  vµ   ®iÒu  chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t.
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2