Công văn 1568/TCT/HTQT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 1568/TCT/HTQT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1568/TCT/HTQT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1568/TCT/HTQT của Tổng cục Thuế

  1. Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHIA VIÖT NAM Tæng côc ThuÕ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------- --------------------------- Sè 1568TCT/HTQT Hµ néi, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2004 V/v: thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù kª khai, tù nép thuÕ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Ban ChØ ®¹o cña Bé thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 197/2003/Q§/TTg ngµy 23/9/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ c¬ së kinh doanh tù kª khai, tù nép thuÕ (c¬ chÕ tù khai-tù nép thuÕ) t¹i c«ng v¨n sè 116/TB-BTC ngµy 18/5/2004, ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ nµy víi mét sè Côc thuÕ trong n¨m 2005, Tæng côc ThuÕ ®¸nh gi¸ s¬ kÕt 4 th¸ng thùc hiÖn thÝ ®iÓm ë Côc thuÕ TP. Hå ChÝ Minh, Côc thuÕ tØnh Qu¶ng Ninh vµ nªu c¸c biÖn ph¸p chuÈn bÞ thùc hiÖn thÝ ®iÓm ë c¸c Côc thuÕ kh¸c nh sau: I. Môc tiªu, yªu cÇu cña viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ tù khai, tù nép thuÕ 1. Môc tiªu Môc tiªu cña viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ tù kª khai - tù nép thuÕ lµ nh»m n©ng cao n¨ng lùc, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i hãa c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ ®Ó c¬ quan thuÕ cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn tèt c¸c luËt thuÕ, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ, thu kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc, dùa trªn c¬ së c¬ quan thuÕ thùc hiÖn ®îc tèt viÖc tuyªn truyÒn, híng dÉn cho ®èi tîng nép thuÕ hiÓu râ vµ tù gi¸c thùc hiÖn tèt nghÜa vô thuÕ, ®ång thêi gi¸m s¸t, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc tu©n thñ nghÜa vô thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ ®Ó ph¸t hiÖn, xö lý kÞp thêi, ®óng ®¾n nh÷ng hµnh vi gian lËn, trèn thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ. 2. Yªu cÇu §Ó thùc hiÖn ®îc tèt c¬ chÕ tù khai - tù nép thuÕ ®ßi hái ph¶i cã ®Çy ®ñ vµ ®ång bé nhiÒu yÕu tè nh: tr×nh ®é vµ sù nhËn thøc cña ngêi d©n vÒ nghÜa vô thuÕ, chÝnh s¸ch thuÕ, tæ chøc qu¶n lý thuÕ, nghiÖp vô qu¶n lý thuÕ, tr×nh ®é cña c¸n bé vµ c¸c thÈm quyÒn cÇn thiÕt cña c¬ quan thuÕ trong qu¶n lý thuÕ: - Ngêi d©n ph¶i cã ®îc hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ nghÜa vô thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ cã ý thøc tu©n thñ nghÜa vô thuÕ, céng ®ång x· héi lªn ¸n nh÷ng hµnh vi gian lËn trèn thuÕ. - ChÝnh s¸ch thuÕ ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu vµ dÔ thùc hiÖn nh: thuÕ GTGT chØ cã 1 møc thuÕ suÊt, Ýt miÔn gi¶m trong thuÕ TNDN..., c¸c qui ®Þnh vÒ kª khai, nép thuÕ thuËn lîi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña ®èi tîng nép thuÕ.         - C¬ quan thuÕ cã ®ñ thÈm quyÒn vÒ ®iÒu tra, khëi tè, cìng chÕ thuÕ ®Ó xö ph¹t nghiªm, kÞp thêi nh÷ng trêng hîp gian lËn, trèn thuÕ, ch©y ú, nî thuÕ, thu håi ®ñ tiÒn thuÕ cho NSNN vµ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong qu¶n lý thuÕ. - Bé m¸y qu¶n lý thuÕ ë c¬ quan thuÕ c¸c cÊp ph¶i tæ chøc tËp trung theo c¸c chøc n¨ng: tuyªn truyÒn, híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ; theo dâi, xö lý viÖc kª khai thuÕ; ®«n ®èc thu nî vµ cìng chÕ thuÕ; kiÓm tra, thanh tra thuÕ ®Ó nh»m chuyªn m«n ho¸, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý thuÕ ë tõng chøc n¨ng.
  2.         - Qu¶n lý thuÕ ph¶i dùa trªn kü thuËt qu¶n lý hiÖn ®¹i - kü thuËt qu¶n lý rñi ro, trªn c¬ së ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý th«ng qua viÖc tËp trung ph©n bæ nguån lùc qu¶n lý ®èi víi c¸c ®èi tîng nép thuÕ kh«ng tu©n thñ nghÜa vô thuÕ g©y rñi ro cao, cã ¶nh hëng lín ®Õn nguån thu NSNN. §Ó thùc hiÖn ®îc qu¶n lý thuÕ theo kü thuËt qu¶n lý rñi ro, c¬ quan thuÕ cÇn ph¶i cã: + Th«ng tin ®Çy ®ñ vµ liªn tôc vÒ ®èi tîng nép thuÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (Ýt nhÊt lµ 3 n¨m), gåm: th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh(vÞ trÝ, qui m«, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty hoÆc tËp ®oµn trªn ph¹m vi c¶ níc hoÆc trªn toµn cÇu, t×nh h×nh tµi chÝnh), vÒ t×nh h×nh tu©n thñ nghÜa vô thuÕ... Trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®ã c¬ quan thuÕ ph©n tÝch, ph©n lo¹i ®èi tîng nép thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh biÖn ph¸p qu¶n lý phï hîp víi tõng ®èi tîng: ®èi tîng nµo cÇn tËp trung tuyªn truyÒn, hç trî, hç trî víi h×nh thøc nµo lµ phï hîp; ®èi tîng nµo cÇn tËp trung thanh tra, kiÓm tra, thanh tra néi dung g×, c¸ch thøc nµo; ®èi tîng nµo cÇn t¨ng cêng thu nî, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p nµo... + C¸c th«ng tin nµy ph¶i ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ tin cËy, tõ c¸c nguån: tê khai thuÕ, b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, th«ng tin tõ c¸c bªn cã liªn quan (c¬ quan qu¶n lý ®Çu t, ng©n hµng, h¶i quan, hiÖp héi ngµnh nghÒ kinh doanh...) trong vµ ngoµi níc + C¸c th«ng tin nµy ph¶i ®îc chuÈn ho¸, thèng nhÊt trong toµn ngµnh, ®îc qu¶n lý tËp trung ë trung ¬ng vµ c¬ quan thuÕ ë c¸c cÊp cña ®Þa ph¬ng ®Òu cã thÓ cïng khai th¸c, sö dông ®Ó võa ®¸p øng ®îc yªu cÇu lËp kÕ ho¹ch, gi¸m s¸t, chØ ®¹o cña cÊp trung ¬ng ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n lý thuÕ cña toµn ngµnh, còng nh ho¹t ®éng qu¶n lý trùc tiÕp ®èi tîng nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng. + Do ®ã, cÇn ph¶i øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc tËp hîp, khai th¸c, sö dông th«ng tin vÒ ®èi tîng nép thuÕ vµ ë tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý thuÕ cña c¬ quan thuÕ. + C¸n bé thuÕ ®îc ®µo t¹o, cã ®ñ kiÕn thøc, n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn kü n¨ng qu¶n lý thuÕ chuyªn s©u (tÝnh chuyªn nghiÖp cao) theo tõng chøc n¨ng qu¶n lý. Tuy nhiªn, c¸c ®iÒu kiÖn nµy hiÖn nay cßn cha ®ñ, cha ®ång bé. Do ®ã, cha thÓ triÓn khai thùc hiÖn ngay ®îc c¬ chÕ nµy trªn toµn quèc, mµ ph¶i thùc hiÖn thÝ ®iÓm ®Ó rót kinh nghiÖm, ®ång thêi chuÈn bÞ dÇn, ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tõng bíc më réng vµ tiÕn ®Õn triÓn khai trong toµn quèc. §ã còng lµ qu¸ tr×nh c¬ quan thuÕ tõng bíc thùc hiÖn ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ víi ®éi ngò c¸n bé thuÕ chuyªn nghiÖp, tæ chøc qu¶n lý thuÕ hîp lý, sö dông kü thuËt qu¶n lý thuÕ hiÖn ®¹i, trªn c¬ së øng dông tin häc vµo qu¶n lý. II. Lé tr×nh thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù khai, tù nép thuÕ theo QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§-TTg ngµy 23/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ Theo QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§-TTG cña Thñ tíng ChÝnh phñ, sÏ thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù khai, tù nép thuÕ ®èi víi 2 lo¹i thuÕ: thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) víi lé tr×nh nh sau: - Tõ ngµy 1/1/2004, thÝ ®iÓm ¸p dông c¬ chÕ tù kª khai, tù nép thuÕ ®èi víi mét sè c¬ së kinh doanh ®¨ng ký kª khai, nép thuÕ t¹i Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Côc thuÕ tØnh Qu¶ng Ninh.
  3. - Tõ n¨m 2005, Tæng côc thuÕ tiÕn hµnh s¬ kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù kª khai, tù nép thuÕ vµ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó më réng thÝ ®iÓm ¸p dông c¬ chÕ tù kª khai, tù nép thuÕ ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh kh¸c thuéc Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Côc thuÕ tØnh Qu¶ng Ninh vµ c¸c c¬ së kinh doanh thuéc mét sè Côc thuÕ kh¸c. Trong qu¸ tr×nh thÝ ®iÓm, Bé Tµi chÝnh cã thÓ xem xÐt, tr×nh ChÝnh phñ viÖc më réng thÝ ®iÓm ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. - N¨m 2007, Bé Tµi chÝnh tæ chøc, tæng kÕt, ®¸nh gi¸ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn c¬ chÕ tù kª khai, nép thuÕ ®Ó b¸o c¸o ChÝnh phñ vµ Quèc héi chuÈn bÞ ¸p dông qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ tù khai, tù nép thuÕ trªn ph¹m vi toµn quèc. III. Tæ chøc thùc hiÖn thÝ ®iÓm theo quyÕt ®Þnh 197 cña Thñ tíng ChÝnh phñ B¸m s¸t theo c¸c yªu cÇu cña c¬ chÕ tù khai-tù nép thuÕ, Tæng côc ThuÕ ®· triÓn khai c¸c c«ng viÖc sau 1. VÒ v¨n b¶n ph¸p lý Tæng côc ThuÕ ®· tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t 127/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 197 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thÝ ®iÓm. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh 197, Th«ng t híng dÉn vÒ thêi h¹n, thñ tôc kª khai, nép thuÕ vµ viÖc quyÕt to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN cã nh÷ng thay ®æi nh»m t¹o thuËn lîi cho ®èi tîng nép thuÕ tù gi¸c tu©n thñ ®óng nghÜa vô thuÕ theo qui ®Þnh nh sau: - §èi víi thuÕ GTGT: ®èi tîng nép thuÕ tù kª khai, nép tê khai (kh«ng kÌm theo b¶ng kª) cho c¬ quan thuÕ vµ nép tiÒn thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. Thêi h¹n kª khai thuÕ ®îc qui ®Þnh cïng víi thêi h¹n nép thuÕ (ngµy 25 cña th¸ng sau). Trêng hîp cã sai sãt vÒ sè liÖu ®· kª khai (do c¬ quan thuÕ ph¸t hiÖn hoÆc ®èi t- îng nép thuÕ tù ph¸t hiÖn) c¬ së kinh doanh kª khai ®iÒu chØnh t¹i tê khai cña th¸ng ph¸t hiÖn sai sãt, kh«ng ph¶i chê ®Õn cuèi n¨m míi xö lý. ViÖc quyÕt to¸n thuÕ GTGT cuèi n¨m sÏ ®îc chuyÓn thµnh h×nh thøc kª khai ®iÒu chØnh, bæ sung t¹i tê khai th¸ng. - §èi víi thuÕ TNDN: ngµy 25 cña th¸ng ®Çu quÝ sau, ®èi tîng nép thuÕ sÏ x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¹m nép hµng quÝ trªn c¬ së doanh thu cña quÝ kª khai vµ tû lÖ thu nhËp trªn doanh thu cña n¨m tríc. Theo c¸ch nµy, sè thuÕ nép hµng quÝ t¬ng ®èi s¸t víi kÕt qu¶ kinh doanh cña ®èi tîng nép thuÕ (v× ®Õn thêi gian nµy ®èi tîng nép thuÕ ®· cã cã thÓ kh¸ ®ñ doanh thu quÝ), ®¶m b¶o yªu cÇu thu Ng©n s¸ch, tr¸nh t×nh tr¹ng ®èi tîng nép thuÕ tù x¸c ®Þnh møc t¹m nép thÊp, ®ång thêi ®¹t ®îc môc tiªu ®¬n gi¶n ho¸, gi¶m nhÑ c«ng viÖc cho c¶ ®èi tîng nép thuÕ vµ c¬ quan thuÕ. §ång thêi víi viÖc thay ®æi c¸ch x¸c ®Þnh sè thuÕ t¹m nép hµng quÝ nh trªn, quyÕt to¸n thuÕ TNDN hµng n¨m sÏ chuyÓn thµnh tê khai thuÕ TNDN n¨m. Trong thêi h¹n 90 kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh ®èi tîng nép thuÕ tù kª khai sè thuÕ TNDN ph¶i nép theo mÉu tê khai thuÕ do Bé Tµi chÝnh ban hµnh, ®ång thêi nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo NSNN; nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú nép thuÕ tiÕp theo.
  4. - Tê khai thuÕ GTGT vµ TNDN ®îc thiÕt kÕ l¹i, tuy cã nhiÒu chØ tiªu ph¶i kª khai h¬n so víi tê khai tríc (®Ó c¬ quan thuÕ cã ®îc nhiÒu th«ng tin h¬n vÒ doanh nghiÖp ®Ó phôc vô cho yªu cÇu gi¸m s¸t, kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ) nhng c¸c chØ tiªu ®ã ®Òu b¸m s¸t vµ tríc hÕt c¨n cø theo c¸c qui ®Þnh vÒ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, sau ®ã ®iÒu chØnh theo c¸c qui ®Þnh cña luËt thuÕ, do ®ã ®¶m b¶o ®îc sù râ rµng, dÔ kª khai, dÔ kiÓm so¸t cho c¶ ®èi tîng nép thuÕ vµ c¬ quan thuÕ. 2. VÒ tæ chøc, bé m¸y - Bé trëng ®· cã QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chØ ®¹o cña Bé triÓn khai thùc hiÖn thÝ ®iÓm gåm: ®/c Thø trëng Tr¬ng ChÝ Trung, Trëng Ban; ®/c Ph¹m Duy Kh¬ng, Tæng côc phã Tæng côc ThuÕ, phã Ban thêng trùc; c¸c thµnh viªn kh¸c gåm l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ: Vô ChÝnh s¸ch thuÕ, Vô TCCB, Kho b¹c Nhµ níc, Côc tin häc vµ thèng kª tµi chÝnh, V¨n phßng Bé. - T¹i Tæng côc thuÕ: Tæng côc trëng ®· cã quyÕt ®Þnh: + T¹i c¬ quan TCT: thµnh lËp Bé phËn thÝ ®iÓm qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ tù khai, tù nép thuÕ thuéc Ban Hîp t¸c quèc tÕ cña Tæng côc thuÕ víi chøc n¨ng tæ chøc, híng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c Phßng thÝ ®iÓm qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ tù khai, tù nép thuéc Côc thuÕ thùc hiÖn thÝ ®iÓm. Bé phËn nµy gåm 4 tæ t¬ng øng víi 4 tæ cña phßng thÝ ®iÓm ë Côc thuÕ. + T¹i Côc thuÕ T.P Hå ChÝ Minh vµ Côc thuÕ tØnh Qu¶ng Ninh lùa chän mçi Côc mét phßng qu¶n lý thu ®Ó thùc hiÖn thÝ ®iÓm. Bé phËn thÝ ®iÓm t¹i Tæng côc thuÕ vµ c¸c Phßng thÝ ®iÓm t¹i Côc thuÕ ®îc tæ chøc theo m« h×nh chøc n¨ng, bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh, gåm 4 tæ: ·        Tæ tuyªn truyÒn vµ hç trî ®èi tîng nép thuÕ ·        Tæ xö lý tê khai thuÕ vµ tæng hîp ·        Tæ ®«n ®èc thu nî vµ cìng chÕ thuÕ ·        Tæ thanh tra, kiÓm tra 3. VÒ nghiÖp vô qu¶n lý thuÕ 3.1 §· x©y dùng ®îc c¸c néi dung c¬ b¶n ®èi víi mét sè nghiÖp vô qu¶n lý thuÕ theo yªu cÇu cña c¬ chÕ tù khai-tù nép thuÕ: - VÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, hç trî ®èi tîng nép thuÕ: c¬ quan thuÕ chñ ®éng n¾m b¾t vµ tæ chøc tuyªn truyÒn, hç trî ®èi tîng nép thuÕ s¸t víi yªu cÇu, ®Æc ®iÓm cña tõng nhãm ®èi tîng nép thuÕ víi nh÷ng h×nh thøc phï hîp vµ chÊt lîng tèt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ quan thuÕ ph¶i biÕt ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng cña m×nh, ®ã lµ ®èi tîng nép thuÕ vµ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®îc nh÷ng dÞch vô hç trî ®óng víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ cã chÊt lîng tèt. - VÒ c«ng t¸c theo dâi, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÆt chÏ viÖc tu©n thñ nghÜa vô thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ: + Trong nghiÖp vô xö lý tê khai thuÕ: c¬ quan thuÕ ph¶i theo dâi ®îc tê khai thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ tõ tê khai ®Çu tiªn, qua c¸c tê khai ®iÒu chØnh (nÕu cã) ®Õn tê khai cuèi cïng, c¸c lçi ®èi tîng nép thuÕ ®· m¾c. Qua ®ã, c¬ quan thuÕ cã thÓ cã biÖn ph¸p xö lý phï hîp nh: híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ ®Ó tr¸nh c¸c lçi ®· m¾c trong kª khai nÕu viÖc m¾c lçi lµ do cha hiÓu râ; hoÆc xem xÐt söa ®æi mÉu tê khai nÕu tê khai cha phï hîp; hoÆc ®ã lµ mét dÊu hiÖu ®Ó xem xÐt, lùa chän c¸c trêng hîp thanh tra nÕu viÖc m¾c lçi mang tÝnh lÆp ®i, lÆp l¹i mét c¸ch cè ý...
  5. + Trong nghiÖp vô ®«n ®èc thu nép thuÕ: c¬ quan thuÕ ph¶i theo dâi ®îc sè thuÕ nî cña ®èi tîng nép thuÕ theo tõng lo¹i thuÕ, møc nî, tuæi nî cña tõng mãn nî thuÕ. Qua ®ã x¸c ®Þnh ®îc tÝnh chÊt cña nî thuÕ ®Ó cã biÖn ph¸p thu nî phï hîp theo híng nh»m gi¶m c¸c kho¶n nî cã møc nî vµ tuæi nî cao. + Trong nghiÖp vô thanh tra, kiÓm tra: c¬ quan thuÕ tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra trªn c¬ së thu thËp ®îc ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ®èi tîng nép thuÕ ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh, dù b¸o nh÷ng vÊn ®Ò nghi ngê cã gian lËn trèn thuÕ ®Ó lùa chän trêng hîp, chuÈn bÞ néi dung, c¸ch thøc thanh tra phï hîp. + C¸c th«ng tin nªu trªn cña ®èi tîng nép thuÕ ph¶i ®îc tËp hîp thµnh hå s¬ tæng hîp vÒ ®èi tîng nép thuÕ ®îc xö lý tËp trung ë Trung ¬ng vµ ®îc chia sÎ, khai th¸c trong toµn quèc phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®èi tîng nép thuÕ ë tÊt c¶ c¸c cÊp cña ngµnh thuÕ. 3.2 §Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong qu¶n lý thuÕ, trªn c¬ së c¸c nghiÖp vô trªn, Tæng côc ThuÕ ®· x©y dùng qui tr×nh qu¶n lý thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn thÝ ®iÓm. §· ban hµnh c¸c qui tr×nh: qui tr×nh vÒ ®¨ng ký thuÕ ®èi víi tr- êng hîp ®èi tîng nép thuÕ cã thay ®æi, bæ sung; qui tr×nh xö lý tê khai vµ chøng tõ nép thuÕ; qui tr×nh ®«n ®èc kª khai thuÕ; qui tr×nh ®«n ®èc thu nî vµ cìng chÕ thuÕ. Qui chÕ vÒ híng dÉn, hç trî ®èi tîng nép thuÕ vµ qui tr×nh thanh tra, kiÓm tra thuÕ sÏ ®îc tiÕp tôc x©y dùng vµ ban hµnh trong thêi gian tíi. 4. VÒ øng dông tin häc phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ Tæng côc thuÕ ®ang triÓn khai Dù ¸n øng dông tin häc trong qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ tù khai - tù nép thuÕ. Môc tiªu ®¹t ®îc lµ øng dông ®îc tin häc ë tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý thuÕ. §©y lµ mét dù ¸n rÊt lín ®ßi hái nhiÒu thêi gian nguån lùc vµ kinh phÝ. Do thêi gian chuÈn bÞ rÊt ng¾n tríc khi triÓn khai thÝ ®iÓm nªn Dù ¸n ph¶i triÓn khai theo c¸ch b¸m theo tiÕn ®é yªu cÇu cña tõng nghiÖp vô ph¶i thùc hiÖn ®Ó x©y dùng phÇn mÒm øng dông. §Õn nay ®· thùc hiÖn ®îc nh÷ng c«ng viÖc sau: + §· x©y dùng, cµi ®Æt vµ ®a vµo vËn hµnh xong phÇn mÒm dông cho xö lý tê khai thuÕ GTGT, h¹ch to¸n thuÕ GTGT, xö lý B¶n x¸c ®Þnh sè thuÕ TNDN t¹m nép quÝ. + §· x©y dùng mét phÇn mÒm nhá ®Ó nhËp th«ng tin cña c¸c doanh nghiÖp thÝ ®iÓm trong thêi gian tõ 2000-2003 ®Ó lµm c¨n cø ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c trêng hîp thanh tra. + §ang x©y dùng phÇn mÒm øng dông cho theo dâi thu nî. 5. VÒ ®µo t¹o c¸n bé: - §· tæ chøc ®µo t¹o cho 100% c¸n bé thùc hiÖn thÝ ®iÓm ë cÊp Tæng côc vµ 2 Côc thuÕ vÒ: + QuyÕt ®Þnh 197/2003/Q§-TTg vµ Th«ng t 127/2003/TT-BTC vÒ thÝ ®iÓm, c¸c LuËt thuÕ míi, LuËt kÕ to¸n vµ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n. + C¸c nghiÖp vô: tuyªn truyÒn, hç trî ®èi tîng nép thuÕ, xö lý tê khai thuÕ GTGT, theo dâi, ®«n ®èc thu nî thuÕ vµ thanh tra thuÕ. 6. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn
  6. ViÖc thÝ ®iÓm bíc ®Çu ®¹t kÕt qu¶ tèt ë c¶ 2 phÝa: ®èi tîng nép thuÕ vµ c¬ quan thuÕ. 6.1 VÒ phÝa c¬ quan thuÕ: - Trong mét thêi gian ng¾n (tõ th¸ng 9/2003 khi cã QuyÕt ®Þnh 197 cña Thñ tíng ®Õn 1/1/2004) Tæng côc ThuÕ ®· tæ chøc triÓn khai kÞp thêi, ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc thuéc c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ ®Ó thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù khai-tù nép thuÕ: tõ x©y dùng Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn ®Õn tæ chøc bé m¸y thÝ ®iÓm, lùa chän ®èi tîng thÝ ®iÓm, x©y dùng néi dung nghiÖp vô qu¶n lý thuÕ, x©y dùng phÇn mÒm øng dông, mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®µo t¹o c¸n bé, tuyªn truyÒn, híng dÉn cho ®èi tîng nép thuÕ. - §· tËp trung x©y dùng ®îc c¸c néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô qu¶n lý thuÕ, trong ®ã ®· x©y dùng ®îc chi tiÕt cho nghiÖp vô theo dâi viÖc kª khai, nép thuÕ GTGT vµ phÇn mÒm øng dông tin häc ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nghiÖp vô qu¶n lý thuÕ nµy, ®Æc biÖt lµ trong viÖc cung cÊp th«ng tin trùc tiÕp, kÞp thêi cho cÊp Tæng côc ®Ó lµm tèt ®îc c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thu ®èi víi ngµnh. - §Õn nay, qua 4 th¸ng ho¹t ®éng kÓ tõ kú kª khai thuÕ GTGT ®Çu tiªn ngµy 25/2/2004 (cho th¸ng 1/2004), trªn c¬ së nh÷ng c«ng viÖc ®· triÓn khai, c¬ quan thuÕ ë c¶ cÊp TW vµ ®Þa ph¬ng ®· cã thÓ theo dâi s¸t ®îc t×nh h×nh kª khai, nép thuÕ cña tõng ®èi tîng nép thuÕ ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý phï hîp. 6.2 VÒ phÝa ®èi tîng nép thuÕ: ®¹i bé phËn ®èi tîng nép thuÕ ®· kª khai, nép thuÕ ®óng h¹n. T×nh h×nh nép thuÕ ®¹t kÕt qu¶ tèt: tÝnh ®Õn ngµy 25/5/2004 c¸c ®èi tîng nép thuÕ thÝ ®iÓm ë 2 Côc thuÕ ®¹t 39% thu so víi dù to¸n (Qu¶ng ninh 53%, TP. Hå ChÝ Minh 38%). IV. KÕ ho¹ch triÓn khai c¸c c«ng viÖc tiÕp theo trong n¨m 2004 §Ó ®¶m b¶o cho viÖc hoµn thµnh c¸c néi dung c«ng t¸c cho thÝ ®iÓm trong n¨m 2004, ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho viÖc triÓn khai më réng thÝ ®iÓm theo lé tr×nh cña QuyÕt ®Þnh 197 cña Thñ tíng, Tæng côc ThuÕ dù kiÕn c¸c c«ng viÖc tiÕp theo cña n¨m 2004 lµ: 1. TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c c«ng viÖc thÝ ®iÓm ë Tæng côc thuÕ vµ 2 Côc thuÕ (TP. Hå ChÝ Minh vµ Qu¶ng ninh) - TiÕp tôc theo dâi, n¾m s¸t t×nh h×nh kª khai, nép thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ, ®«n ®èc, xö ph¹t nghiªm nh÷ng ®èi tîng chËm nép tê khai, chËm nép thuÕ ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô thu ng©n s¸ch vµ thóc ®Èy ®èi tîng tù gi¸c tu©n thñ ®óng luËt thuÕ. - §ång thêi tiÕp tôc triÓn khai c¸c c«ng t¸c sau:
  7. + Kh¶o s¸t, n¾m nhu cÇu cña ®èi tîng nép thuÕ, x©y dùng c¸c tµi liÖu vµ c¸c h×nh thøc híng dÉn, hç trî ®èi tîng nép thuÕ s¸t hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng nhãm ®èi tîng (theo vÊn ®Ò, theo ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh). + X©y dùng, ban hµnh qui chÕ hç trî ®èi tîng nép thuÕ vµ qui tr×nh thanh tra, kiÓm tra thuÕ. + TËp hîp c¸c th«ng tin vÒ ®èi tîng nép thuÕ trong giai ®o¹n tõ 200-2003 ®¸p øng ®îc yªu cÇu n¾m râ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sù tu©n thñ nghÜa vô thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ tõ c¸c nguån: tê khai thuÕ, b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, th«ng tin vÒ kinh tÕ ngµnh, c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan (trong níc, quèc tÕ). Trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i ®èi tîng nép thuÕ theo c¸c møc ®é rñi ro, lËp kÕ ho¹ch thu nî, thanh tra tËp trung theo c¸c møc ®é rñi ro vµ tiÕn hµnh thanh tra, thu nî theo kÕ ho¹ch ®ã. + X©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông tin häc cho viÖc xö lý tê khai thuÕ TNDN n¨m, thu nî, thanh tra, kiÓm tra thuÕ. + §µo t¹o c¸n bé chuyªn s©u theo c¸c kü n¨ng qu¶n lý thuÕ, trong ®ã tËp trung ®µo t¹o kü n¨ng cho thanh tra thuÕ. + Lùa chän tiÕp c¸c ®èi tîng nép thuÕ ®a vµo thÝ ®iÓm ë Côc thuÕ TP, Hå ChÝ Minh vµ Côc thuÕ Qu¶ng ninh. §ång thêi, ®iÒu ®éng bæ sung c¸n bé cho bé phËn thÝ ®iÓm ë Tæng côc thuÕ vµ c¸c phßng qu¶n lý ®èi tîng thÝ ®iÓm ë 2 Côc thuÕ nµy. + Nghiªn cøu, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ cho thùc hiÖn thÝ ®iÓm ®èi víi 2 lo¹i thuÕ: tiªu thô ®Æc biÖt vµ thuÕ tµi nguyªn. 2. Nh÷ng néi dung c«ng viÖc yªu cÇu c¸c Côc thuÕ kh¸c triÓn khai ®Ó chuÈn bÞ cho thùc hiÖn thÝ ®iÓm Tæng côc thuÕ dù kiÕn n¨m 2005 sÏ thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù khai, tù nép thuÕ ë mét sè Côc thuÕ víi mét sè ®èi tîng nép thuÕ lín ë c¸c Côc thuÕ cã ®ñ ®iÒu kiÖn. C¨n cø vµo yªu cÇu cña c¬ chÕ tù khai, tù nép thuÕ vµ rót kinh nghiÖm tõ viÖc chuÈn bÞ, còng nh thùc tÕ thùc hiÖn thÝ ®iÓm ë 2 Côc thuÕ TP Hå ChÝ Minh vµ Qu¶ng ninh trong thêi gian qua, Tæng côc ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: - Lùa chän mét sè c¸c ®èi tîng nép thuÕ: lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kª khai, nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ cã qui m« lín (sè thu tõ thuÕ GTGT vµ TNDN cña c¸c doanh nghiÖp nµy chiÕm Ýt nhÊt 50% sè thu vÒ thuÕ GTGT vµ TNDN cña Côc thuÕ), thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ theo qui ®Þnh, cã ý thøc tu©n thñ ph¸p luËt thuÕ.
  8. - Tæ chøc ngay viÖc tËp hîp c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng ®èi tîng nép thuÕ nµy trong giai ®o¹n tõ 2000-2003 ®¸p øng ®îc yªu cÇu n¾m râ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sù tu©n thñ nghÜa vô thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ tõ c¸c nguån: tê khai thuÕ, b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, b¸o c¸o kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ. - Lùa chän c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc s¾p xÕp tæ chøc phßng qu¶n lý ®èi tîng nép thuÕ thÝ ®iÓm gåm 4 tæ theo chøc n¨ng: · Tæ tuyªn truyÒn vµ hç trî ®èi tîng nép thuÕ · Tæ xö lý tê khai thuÕ vµ tæng hîp · Tæ ®«n ®èc thu nî vµ cìng chÕ thuÕ · Tæ thanh tra, kiÓm tra Sè lîng c¸n bé thÝ ®iÓm ®îc tÝnh trªn c¬ së dù kiÕn 1c¸n bé/10 doanh nghiÖp. Trong ®ã ph©n bæ tû lÖ c¸n bé theo c¸c tæ nh sau: tæ hç trî 24%, tæ xö lý tê khai vµ tæng hîp 12%, tæ thu nî 6%, tæ thanh tra 48% trªn tæng sè c¸n bé cña phßng. - Dù kiÕn vÒ c¬ së vËt chÊt, ®Æc biÖt lµ m¸y tÝnh ®¶m b¶o mçi c¸n bé mét m¸y tÝnh ®Ó phôc vô cho qu¶n lý. C¨n cø vµo c¸c c¸c néi dung c«ng viÖc nªu trªn, Tæng côc ®Ò nghÞ c¸c Côc trëng Côc thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm lËp ®Ò ¸n triÓn khai vµ kÌm theo c¸c biÓu b¸o c¸o (theo c¸c mÉu biÓu cña c«ng v¨n nµy) göi vÒ Tæng côc ThuÕ (Ban Hîp t¸c quèc tÕ) tríc ngµy 30/6/2004 ®Ó Tæng côc xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm trong n¨m 2005. N¬i nhËn: K/T Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ - Nh trªn Phã Tæng côc trëng - Thµnh viªn Ban ChØ ®¹o cña Bé thùc hiÖn Q§ 197 (®Ó b¸o c¸o) - L·nh ®¹o T CT - c¸c Ban, ®¬n vÞ thuéc TCT ®· ký - Lu: VP (HC), HTQT Ph¹m Duy Kh¬ng
Đồng bộ tài khoản