Công văn 157/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
266
lượt xem
3
download

Công văn 157/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 157/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Điều 5 Quyết định số 37/1998/QĐ-TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 157/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  157/1998/CV­N H N N 7 N n g µ y 23  th¸ng 2 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c th ù c hi Ö n  §i Ò u  5 Q u y Õ t ® Þ n h  s è  37/1998/Q§­T T g K Ý nh   öi: g  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  Tæ   ®è c¸c  chøc  Ýn  ông td ® îcph Ðp     kinh  doanh  ¹itÖ ngo   Ngµy  14/2/1998  ñ   íng  Ýnh   ñ   ∙  Th t Ch ph ® ban  µnh  h Quy Õt  nh   è  ®Þ s 37/1998/Q§­ TTg  Ò   ét  è  Ön  v m s bi ph¸p  qu¶n  ý ngo¹itÖ. Trong    ê  l     khi ch ban   hµnh  Th«ng   íng  Én  ña  ©n   µng  µ   íc thihµnh  th d c Ng h Nh n     Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Thñ íng Ch Ýnh  ñ; § Ó   ¶m   t  ph   ® b¶o  ùc hiÖn  Þp  êiviÖc  ngo¹itÖ  th   k th   b¸n    theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  ãi trªn,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®Þ ti§i 5  ®Þ n    ®è Ng h Nh n   yªu  Çu  c Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ®è c¸c tæ  td ®  kinh  doanh  ¹itÖ  ngo   ph¶iniªm  Õt    y c«ng  khaiv¨n    b¶n  µy,th«ng  n  b¸o  µ  íng dÉn   vh   ngay  cho kh¸ch hµng  ã  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ë   ¹  ©n   µng  ×nh     c t  ti       m ti Ng h m thùc hiÖn  Öc    ¹itÖ      vi b¸n ngo   nh sau: I. h¸ch h µ n g  l µ t æ  c h ø c  kinh t Õ  (kh«ng b a o  g å m  d o a n h   K n g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i n » m  n g o µ i d a n h  m ô c: s ¶ n x u Ê t  h µ n g  thay th Õ , h µ n g  n h Ë p  k h È u  thi Õt y Õ u, c « n g  tr× nh x © y   d ù n g  k Õ t c Ê u  h ¹ t Ç n g, c « n g  tr× nh q u a n  trä ng v µ  d o a n h  n g hi Ö p  c h Õ  x u Ê t  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i): 1. § Ó     nh  è  ¹itÖ    x¸c ®Þ s ngo   ph¶ib¸n,chË m   Êt  n   µy      nh ®Õ ng 27/2/1998  kh¸ch hµng    ph¶ilËp vµ  öib¸o        g   c¸o (theo m É u   nh  Ìm) cho  ©n  µng  ¬i   ®Ý k  Ng h n  m ë   µikho¶n.B¸o    å m   ÷ng  éidung  Ýnh    t    c¸o g nh n  ch nh sau: (A)Sè      õng tµikho¶n  Ó  tµikho¶n  ë   ¹ c¸cNg ©n  µng    d trªnt     (k c¶    m t    i h kh¸c)   vµ  tæng  è        µi s d trªnc¸ct   kho¶n  Òn göingo¹itÖ  µo  êi®iÓ m   Ëp b¸o c¸o. ti       v th   l    (B)Sè  ¹itÖ  ∙    ngo   ® mua  ú  ¹n  Õu  ã)víi   k h (n c     chøc  Ýn  ông  µ   ú  ¹n  Tæ td m kh thanh    n   µy  to¸n®Õ ng 31/3/1998. (C) Nhu  Çu    ¹itÖ  Ó   õ ngµy  Ëp    c chingo   k t   l b¸o  ®Õ n   µy  c¸o  ng 31/3/1998,   bao  å m:  g thanh to¸n nhËp  Èu  µng    kh h ho¸  µ  Þch  ô, tr¶ nî vay  n   ¹n, vd v     ®Õ h   chuyÓn  èn,lî nhuËn  Ò   íc,tr¶l ng, th ng, phô  Êp  v    i v n    ¬   ë   c kh¸c,nép  Õ, phÝ,   thu     lÖ  Ý, chuyÓn  èn  u    Ò   íc,cö    é  nícngoµic«ng    ph   v ®Ç t v n   c¸n b ra      t¸c,kh¶o    s¸t, nghiªncøu, häc  Ëp  µ      Ý      t v c¸c chiph kh¸c ® îcph¸p  Ëtcho  Ðp. Dù   Õn  ö     lu   ph   ki s dông  è      õng  µikho¶n      ©n   µng    ¸p  s d trªnt t  ë c¸c Ng h ®Ó ® øng  nhu  Çu    ãi c chin   trªn. (D) Sè   ¹itÖ  õ vèn    ngo   t   ph¸p  nh  ña  ®Þ c doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµi­FDI),vèn  ç  î   iÓnchÝnh       h tr ph¸ttr   thøc (ODA),vèn      vay  µ  µitrî ù    õ v t     ¸n t   d nícngoµicha  ö  ông      sd cßn    ¹trªnc¸ctµikho¶n. ®Ó l         i Sè  ¹itÖ  ngo   ph¶ib¸n =  +  ­(C  D)     (A  B)   + 
  2. 2 2. C¨n  vµo    cø  b¸o  c¸o  ña  c kh¸ch  µng, c¸c Ng ©n   µng  Óm     Ýnh  h    h ki tra,t to¸nvµ  ùc hiÖn  Öc    th   vi mua  ngo¹itÖ  ícngµy  b¸n    tr   28/2/1998.Trêng  îp,®Õ n     h  31/3/1998,kh¸ch hµng      kh«ng  ö  ông  Õt  è  ¹itÖ  sd h s ngo   cho  nhu  Çu      ∙  c chinh ® kª khaitrong b¸o c¸o th× ng©n  µng  Ïmua  è  ¹itÖ  .          h s  s ngo   ®ã 3. Kh¸ch  µng  ã  Ó  sè  ¹itÖ    h c th b¸n  ngo   ph¶ib¸n    nªu  ¹ ®iÓ m   cho  ©n   ti  1  Ng hµng  ¬im ë   µikho¶n  n   t  hoÆc       c¸cTæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c. 4. § Õn  µy    ng 28/2/1998,n Õu    kh¸ch hµng    kh«ng  ã  c b¸o    ×  îc xem   c¸o th ®   nh kh«ng  ã  c nhu  Çu    ¹itÖ  µ  ©n   µng  Ï thùc hiÖn  Öc  c chingo   v Ng h s    vi mua   è  s ngo¹itÖ  ã    µikho¶n  ña    c trªnt   c kh¸ch hµng    b»ng  c¸ch chuyÓn  µnh  ng  Öt   th ®å Vi   Nam  (VN§) vµ    ã  µo  µikho¶n  éitÖ  ña    ghic v t   n   c kh¸ch hµng.   5. Trêng  îp    h kh¸ch  µng  ã  Òu  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ    Òu  h c nhi t   ti g     ë nhi Ng ©n   µng  ×    h th kª khaichitiÕttheo  É u   c¸o,göicho    ©n  µng  ¬i     m b¸o      c¸c ng h n  m ë   µikho¶n  µ  ùc hiÖn  Öc    ¹itÖ  t  v th   vi b¸n ngo   theo néidung  ∙       ® kª khai. II. h¸ch h µ n g  l µ c ¬  q u a n  h µ n h  c h Ý n h  ­ s ù  n g hi Ö p,  K t æ  c h ø c c h Ý n h  tr Þ x∙ h é i. 1. C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh    ù  h ch ­ s nghiÖp,tæ    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héicã  ch tr         tµikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ¹ Ng ©n  µng    ti       ti   h ph¶ib¸n  µn  é  è  ¹itÖ  ã      to b s ngo   c trªn tµikho¶n    cho    chøc  Ýn  ông.ViÖc    ¹itÖ  c¸ctæ  td   b¸n ngo   ph¶ithùc hiÖn      xong  ­ tr íc ngµy    28/2/1998.Sau  µy    ng 28/2/1998,n Õu   ã    c ph¸tsinh    thu  ¹itÖ, c¸c ngo       kh¸ch hµng  îcm ë   µikho¶n    Õp nhËn  ån  ¹itÖ  µ    ®   t  ®Ó ti   ngu ngo   v trong thêigian     7  µy  µm  Öc  ng l vi ph¶ib¸n  µn  é  è  ¹itÖ    îccho  ©n  µng  ¬im ë     to b s ngo   thu ®   ng h n  tµikho¶n. C¸c  i îng  ãi trªncã  ån      ®è t n     ngu thu  ¹itÖ  êng  ngo   th xuyªn  theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ëtnh    Õ, phÝ, lÖ  Ý... lu   thu thu     ph   hoÆc   ã  ån    ¹itÖ  c ngu thu ngo   ®Þnh  ú  µng  kh th¸ng ® îc gi÷ l¹ trªntµikho¶n  è  ¹itÖ  èi®a   ¬ng  ¬ng       i       s ngo   t   t ® 1.000USD  étngµn  «la M ü) (M   ®  2.§èivíi è    ¹itÖ  Bé  µichÝnh        thu ngo   do  T   s qu¶n  ý® îcthùc hiÖn    l      nh sau: a. Quü   ù  ÷ngo¹itÖ  Ëp    d tr     t trung cña  µ   íc:Bé   µi chÝnh  îc m ë   µi   Nh n   T   ®   t  kho¶n  µ  îcgi÷l¹ toµn  é  è  ¹itÖ  ã    µikho¶n  µ  ö  ông  v ®      i b s ngo   c trªnt   vsd theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph b. Nguån    thu  ¹itÖ  ña  ©n   ngo   c Ng s¸ch:Bé   µi chÝnh  Ëp  Õ   ¹ch  Õ     T  l k ho k ho¹ch    ¹itÖ  ña  Ýnh  ñ  chingo   c Ch ph trong n¨m    1998  µ  ùc hiÖn  Öc  v th   vi b¸n  è  s ngo¹itÖ  îtkÕ   ¹ch      v   ho chicho  ©n   µng  µ   íc theo  Ng h Nh n   chØ  o  ña  Ýnh  ®¹ c Ch phñ. III.Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g  ® î c p h Ð p   kinh d o a n h  n g o ¹i Ö :  t 1.    Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i niªm  Õt    y c«ng khai gi¸ mua,     b¸n  ¹itÖ  ngo   hµng  µy  ng theo  quy  nh.  Öc  ®Þ Vi niªm  Õt    y gi¸ph¶i coi nh  ét      m cam   Õt    k ®Ó thùc hiÖn    mua    ¹itÖ  íi b¸n ngo   v  kh¸ch hµng.  
  3. 3 2. §èivíi      kh¸ch hµng  öingo¹itÖ  ã  ú  ¹n    g    c k h ph¶ib¸n  íckhi®Õ n   ¹n  ×   tr     h th   Ng ©n   µng  h ph¶itr¶tiÒn       l∙ theo  i møc     Êt cña  ú  ¹n  ∙  öi tÝnh    è  l∙ xu   i kh ®g  trªns ngo¹itÖ  ∙    ® mua  µ  è  µy  öithùc tÕ. v s ng g     3. Tæ     chøc  Ýn  ông  ∙  td ® mua   ¹itÖ  ña  ngo   c kh¸ch hµng,trong thêigian 6           th¸ng kÓ   õ ngµy    t  mua,  Õu  n kh¸ch hµng  ã    c nhu  Çu      c chitr¶cho    c¸c giao dÞch    phï hîp víiquy  nh  Ò        ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi,tæ  l      chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m     b¸n cho  kh¸ch hµng  è  ¹itÖ  èithiÓu ¬ng    s ngo   t   t øng  íisè  ¹itÖ  v   ngo   kh¸ch hµng    ®∙ b¸n. 4.    Tæ chøc  Ýn  ông  îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp   ùc  Ön  td ®  h Nh n   ph th hi nghiÖp  ô  v giao  Þch  èi®o¸ikú  ¹n  µ  d h    h v ho¸n  æi  ® ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi mua,  b¸n  ¹itÖ  ã  ú  ¹n  µ  ngo   c k h v ho¸n  æi ® theo quy  nh    ¸p  ®Þ ®Ó ® øng  nhu  Çu  ña  cc kh¸ch hµng.   5.Tæ     chøc  Ýn  ông    ùc hiÖn  Öc  td khith   vi mua   ngo¹itÖ  ­b¸n    theo      v¨n b¶n nµy ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   ¹ng   th     ®Þ hi h c Ng h Nh n   tr   th¸  ¹itÖ,tr¹ngth¸i ng  ÖtNam   µ  ûgi¸mua     ¹itÖ. i ngo        ®å Vi   v t    ­b¸n ngo   6. Tæ     chøc  Ýn  ông  c¸o Ng ©n  µng  µ   íc­ Vô  td b¸o    h Nh n     Qu¶n  ýngo¹ihèi l     ­ chË m   Êt  n   µy    nh ®Õ ng 10/3/1998  Ò   v nhu  Çu    ¹itÖ  ña  c chingo   c kh¸ch  µng  h ®Õ n   µy  ng 31/3/1998  µ  è  ¹itÖ  ∙  v s ngo   ® mua   îc cña  ®  kh¸ch  µng  n   µy  h ®Õ ng 28/2/1998. 7. C¸c  chøc  Ýn dông  îc  Ðp  kinh  tæ  t ® ph doanh ngo¹i tÖ  ùc hiÖn    th nghiªm  óc c¸c néidung  t      quy  nh  ®Þ trong c«ng  nµy. Trong    ×nh thùc   v¨n    qu¸ tr     hiÖn, n Õu   ã  ã    c kh kh¨n,víng  ¾ c     m ph¶i b¸o    c¸o  ngay  íiThèng  c  ©n   v  ®è Ng hµng  µ   íc®Ó   ã  Ön  Nh n   c bi ph¸p gi¶i     Õt kÞp  êi. quy   th M É u  b¸o c¸o Tªn  n  Þ    ®¬ v b¸o c¸o N¬i nhËn:     Ng ©n  µng  ¬i®¬n  Þ  ë   µi h n  v m t  kho¶n  Òn göingo¹itÖ ti       (B¸oc¸o göitr cngµy        í  28/2/1998) B¸o c¸o n h u  c Ç u  c hi n g o ¹i Ö  ® Õ n  3 1/3/1998  t I.  C¸c t µi h o ¶ n  ti Ò n g ö i n g o ¹i Ö :  k  t 1.Cã     bao  nhiªutµi    kho¶n  Òn göingo¹itÖ: ti       ­Sè îng tµikko¶n.   l    ­Ng ©n  µng  ¬im ë   µi   h n   t  kho¶n. ­Sè  Öu  µikho¶n.   hi t  
  4. 4 ­Sè    ¹itÖ    µikho¶n  n   µy  Ëp b¸o c¸o.   d ngo   trªnt   ®Õ ng l     ­Kú  ¹n cña  õng kho¶n  Òn göi, µy  n   ¹n.   h  t  ti     ng ®Õ h ­ Sè  ¹itÖ    ngo   kh«ng  ph¶ib¸n:vèn     ph¸p ®Þnh  ña    (c doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµi­ FDI),vèn  ç  î   iÓn chÝnh  tn        h tr ph¸ttr   thøc (ODA),vèn      vay  µ  µi v t  trî ù    õnícngoµib»ng  ¹itÖ  a  ö  ông  ã    µikho¶n.   ¸n t     d   ngo   ch s d c trªnt   ­Tæng  è    ¹itÖ    Êtc¶    µi   s d ngo   trªnt   c¸ct   kho¶n  µy  n   µy  Ëp b¸o c¸o. n ®Õ ng l     ­Tæng  è  èn    s v vay  ícngoµib»ng  ¹itÖ  ã      µi n    ngo   c trªnc¸ct   kho¶n. V Ý   ô: d Cã   tµi 2    kho¶n  Òn göingo¹itÖ. ti       Tµikho¶n    1: M ë   ¹ Ng ©n  µng: t  i h Sè  Öu: hi Sè    n   µy  Ëp b¸o c¸o: d ®Õ ng l     Kú  ¹n göitiÒn: h     Ngµy  n   ¹n: ®Õ h Sè  ¹itÖ  ngo   kh«ng  ph¶ib¸n:   ­Vèn    ph¸p ®Þnh    (FDI): ­Vèn    ODA: ­Vèn    vay  ícngoµi: n  ­Vèn  µitrî ù    õnícngoµi   t     ¸n t     d Tµikho¶n    2: M ë   ¹ Ng ©n  µng: t  i h Sè  Öu: hi Sè    n   µy  Ëp b¸o c¸o: d ®Õ ng l     Kú  ¹n göitiÒn: h     Ngµy  n   ¹n: ®Õ h Sè  ¹itÖ  ngo   kh«ng  ph¶ib¸n:   ­Vèn    ph¸p ®Þnh    (FDI): ­Vèn    ODA: ­Vèn    vay  ícngoµi: n  ­Vèn  µitrî ù    õnícngoµi.   t     ¸n t     d Tæng  è        µi s d trªnc¸ct  kho¶n:(Tµikho¶n    (Tµikho¶n     1) +    2) Tæng  è  ¹itÖ  ã    µikho¶n  s ngo   c trªnt   kh«ng  ph¶ib¸n:   (Sè kh«ng  ph¶ib¸n    µikho¶n    (Sè    trªnt   1) +  kh«ng  ph¶ib¸n    µikho¶n    trªnt   2) 2. Tæng   è  ¹itÖ  ∙  ý  îp  ng  s ngo   ® k h ®å mua   ú  ¹n  íic¸c tæ  k h v     chøc  Ýn  t dông  ã  êih¹n ®Õ n   c th     31/3/1998: ­Tªn      Tæ chøc  Ýn  ông  td b¸n. ­Sè  ¹itÖ    ngo   mua  theo hîp ®ång.    ­Tæng  è  ¹itÖ  ∙    s ngo   ® mua. V Ý   ô: d Cã   hîp ®ång  2    mua  ¹itÖ  ú  ¹n: ngo   k h Hîp  ng  ®å 1 Tªn  chøc  Ýn  ông    è îng ngo¹itÖ  ∙  tæ  td b¸n:S l     ® mua: Ngµy  n   ¹n: ®Õ h
  5. 5 Hîp  ng  ®å 2: Tªn  chøc  Ýn  ông    è îng ngo¹itÖ  ∙  tæ  td b¸n:S l     ® mua: Ngµy  n   ¹n: ®Õ h Tæng  è  ¹itÖ  ∙  s ngo   ® mua  ú  ¹n kh (Sè  ∙  ® mua  ña  îp  ng    (Sè  ∙  c H ®å 1) +  ® mua  ña  îp  ng  c H ®å 2) II. h u  c Ç u  c hi n g o ¹i Ö  ® Õ n  3 1/3/1998.  N  t § Õn  31/3/1998 cã    bao  nhiªukho¶n    ¹itÖ  ïhîp víi   chingo   ph       quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi:LiÖtkª danh  ôc    è îng ngo¹itÖ  Çn    µy  l        m chi,s l    c chi,ng thanh  to¸n,  tæng nhu  Çu  c chi. V Ý   ô:Cã   kho¶n  d   4  chi: 1.Thanh    Ëp  Èu  µng    to¸nnh kh h ho¸: Sè îng chi l  Ngµy  thanh  to¸n 2.Thanh    Þch  ô  íi ícngoµi:   to¸nd v v    n Sè îng chi l  Ngµy  thanh  to¸n 3.Tr¶  îvay    n  b»ng  ¹itÖ  n   ¹n ngo   ®Õ h Sè îng chi l  Ngµy  thanh  to¸n 4.Tr¶ ¬ng,th ng  ô  Êp   l   ë ph c kh¸cb»ng  ¹itÖ   ngo   Sè îng chi l  Ngµy  thanh  to¸n Tæng   è îng    n   µy  s l chi ®Õ ng 31/3/1998:Céng  è îng    ña  kho¶n    s l chi c 4  ph¶ichinãitrªn     III.S è  n g o ¹i Ö  p h ¶i b¸n c h o  T æ  c h ø c  t Ý n d ô n g    t 1. Tæng  è  ¹itÖ    s ngo   ph¶ib¸n    cho  chøc  Ýn  ông  ícngµy  tæ  td tr   28/2/1998  ® îctÝnh      nh sau; §¬n  Þ  Ýnh      è  Öu: vt to¸nc¸cs li (A)Tæng  è        µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  µo  êi®iÓ m   Ëp      s d trªnc¸ct   ti       v th   l b¸o c¸o. (B) Tæng   è  ¹itÖ  ∙    s ngo   ® mua   ú  ¹n  íiTæ   k h v  chøc  Ýn  ông  µ   ú  ¹n  td m kh thanh    ícngµy  to¸ntr   1/4/1998.
  6. 6 (C) Tæng   nhu  Çu    ¹i tÖ  Ó   õ  µy  Ëp  c chi ngo   k t ng l b¸o  c¸o  n   µy  ®Õ ng 31/3/1998 nh    thanh    Ëp  Èu  µng    µ  Þch  ô,tr¶nîvay  n   ¹n, to¸nnh kh h ho¸ v d v      ®Õ h   chuyÓn  èn  î nhuËn  Ò   íc,tr¶l ng, th ng, phô  Êp  v l  i v n    ¬   ë   c kh¸c,nép  Õ, phÝ,   thu     lÖ  Ý, chuyÓn  èn  u    Ò   íc,cö    é  nícngoµic«ng    ph   v ®Ç t v n   c¸n b ra      t¸c,kh¶o    s¸t, nghiªncøu,häc  Ëp  µ      Ý      t v c¸cchiph kh¸c® îcph¸p luËtcho  Ðp.       ph (D) Tæng  sè  ngo¹i Ö kh«ng ph¶i  t  b¸n: èn ph¸p ®Þnh  (cña doanh   v nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi­FDI),vèn  ç  î   iÓnchÝnh  c v ®Ç tn        h tr ph¸ttr   thøc (ODA),     vèn  vay  µ  µitrî ù    õnícngoµicha  ö  ông  v t     ¸n t     d   sd cßn    ¹trªnc¸ctµikho¶n. ®Ó l         i Sè  ¹itÖ  ngo   ph¶ib¸n =  +  ­(C  D)     (A  B)   +  2. Trong    tæng  è  ¹itÖ  s ngo   ph¶i b¸n,®¬n  Þ      v b¸n  è  Òn    µikho¶n  s ti trªnt   nµo,sè îng lµbao    l    nhiªu. 3.§¬n  Þ  ù  nh    ¹itÖ    v d ®Þ b¸n ngo   cho    Tæ chøc  Ýn  ông  µo  ã thÓ  ét  td n (c   m hoÆc   Òu    nhi Tæ chøc  Ýn  ông) td §¬n  Þ   ù tÝnh  v t  to¸n c¸c sè  Öu  µ      li v cam   oan    éi dung  ® c¸c n   nªu    µ trªnl   ®óng. N Õ u     n  Þ  µn  µn  Þu    sai®¬ v ho to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt   tr     Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v   (Ký    µ  ng  Êu)    tªnv ®ã d N¬i göi:   ­C¸c  ©n  µng  ¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n  Òn göingo¹itÖ.   Ng h n  v m t  ti       ­Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc®Þa  ¬ng  ¬i®¬n  Þ  ng  ôsë.    Ng h Nh n   ph n  v ®ã tr     ­ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc®Þa   ¬ng  ¬iNg ©n   µng  n  Þ  ë      Ng h Nh n   ph n  h ®¬ v m tµikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ng  ôsë.   ti       ®ã tr  
Đồng bộ tài khoản