intTypePromotion=1

Công văn 1579/TCHQ-PC của Tổng cục hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Công văn 1579/TCHQ-PC của Tổng cục hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1579/TCHQ-PC của Tổng cục hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1579/TCHQ-PC của Tổng cục hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 1579/TCHQ-PC ngµy 13 th¸ng 04 n¨m 2000 vÒ viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Trong khi chê ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh söa ®æi NghÞ ®Þnh quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc vÒ H¶i quan cho phï hîp víi qu¸ tr×nh c¶i c¸ch thñ tôc H¶i quan vµ C«ng íc quèc tÕ Kyoto vÒ ®¬n gi¶n ho¸ vµ hµi hoµ thñ tôc H¶i quan ViÖt Nam ®· tham gia, sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Bé T ph¸p (C«ng v¨n 1471/PL-HSHC ngµy 23/8/1999) vµ Bé Tµi chÝnh (C«ng v¨n 1148 TC/TCT ngµy 22/3/2000). Tæng côc H¶i quan híng dÉn gi¶i quyÕt mét sè víng m¾c vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh nh sau: 1. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ khai b¸o ®óng hµng ho¸, vËt phÈm thùc xuÊt khÈu, nhËp khÈu nhng ¸p sai m· sè thuÕ do lÇn ®Çu nhËp khÈu, H¶i quan sÏ híng dÉn Chñ hµng ¸p l¹i m· sè thuÕ cho chÝnh x¸c, lËp biªn b¶n chøng nhËn vµ kh«ng xö ph¹t. NÕu ®· ®îc híng dÉn mét lÇn mµ tiÕp tôc ¸p sai m· sè thuÕ th× lËp biªn b¶n vi ph¹m vµ xö ph¹t theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ cã sù nhÇm lÉn vÒ tÝnh to¸n sè häc trong khi tÝnh thuÕ mµ kh«ng cã c¨n cø ph¸p lý x¸c ®Þnh lµ hµnh vi cè ý th× kh«ng coi ®©y lµ hµnh vi vi ph¹m. C¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép theo ®óng quy ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ liªn quan. 3. Trêng hîp ®èi víi mÆt hµng thuéc danh môc nhãm mÆt hµng Nhµ n- íc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ, Chñ hµng kª khai gi¸ ®óng theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång ngo¹i th¬ng nhng thÊp h¬n gi¸ tèi thiÓu quy ®Þnh th× kh«ng xö ph¹t (trõ trêng hîp cã ®ñ c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ ghi trªn hîp ®ång lµ kh«ng trung thùc), nÕu ®iÒu chØnh l¹i cho ®óng gi¸ tèi thiÓu ®Ó tÝnh thuÕ. V¨n b¶n nµy thay thÕ C«ng v¨n sè 5241/TCHQ-KTTT ngµy 18/9/1999 vµ 5639/TCHQ-KTTT ngµy 05/10/1999 cña Tæng côc H¶i quan. Nh÷ng trêng hîp ®· xö lý mµ cã khiÕu n¹i theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh th× gi¶i quyÕt theo híng dÉn t¹i v¨n b¶n nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2