Công văn 1582-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
48
lượt xem
1
download

Công văn 1582-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1582-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với các dự án đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1582-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 1582-TCHQ/KTTT ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 1998 VÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trong níc KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè C¨n cø Th«ng t sè 43-1998/TT/BTC ngµy 4-4-1998 cña Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 07-1998/N§-CP ngµy 15-1-1998 cña ChÝnh phñ. Tæng côc H¶i quan híng dÉn viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trong níc ®· ®îc cÊp gi©ý phÐp nh sau: A- Ph¹m vi ¸p dông: I- §èi tîng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu: 1- C¸c doanh nghiÖp: a) Lµ c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n I, II, III, IV phÇn A Th«ng t 43-1998/TT/BTC nªu trªn cña Bé Tµi chÝnh gåm cã: - Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ - Doanh nghiÖp do ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam. - Doanh nghiÖp do ngêi níc ngoµi c tró l©u dµi ë ViÖt Nam ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam. - Doanh nghiÖp do c«ng d©n ViÖt Nam cïng thµnh lËp víi ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, víi ngêi níc ngoµi c tró l©u dµi t¹i ViÖt Nam. b) §iÒu kiÖn ®Ó ®îc xÐt miÕn thuÕ nhËp khÈu: Ngoµi c¸c quy ®Þnh t¹i phÇn B c«ng v¨n nµy th× c¸c doanh nghiÖp nªu t¹i ®iÓm a ë trªn muèn ®îc miÔn thuÕ th× cÇn ®îc: - C¬ quan cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng doanh nghiÖp x¸c nhËn ho¹t ®éng ®óng ngµnh ®· ®¨ng ký kinh doanh. - C¬ quan thuÕ qu¶n lý trùc tiÕp doanh nghiÖp x¸c nhËn ®· ®¨ng ký nép thuÕ. c) Trêng hîp nÕu doanh nghiÖp míi b¾t ®Çu thµnh lËp, míi ®i vµo s¶n xuÊt cha cã c¬ së ®Ó xin phÐp c¸c c¬ quan chøc n¨ng x¸c nhËn nh t¹i ®iÓm b th× c¬ quan H¶i quan chØ xem xÐt gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu, cho t¹m thêi nî c¸c v¨n b¶n nªu trªn khi cã cam kÕt cña doanh nghiÖp trong vßng 03 (ba) th¸ng kÓ tõ khi lµm thñ tôc víi ®iÒu kiÖn lµ b¶n cam kÕt cña doanh nghiÖp cã x¸c nhËn cña c¬ quan cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng.
  2. 2 - Sau 03 (ba) th¸ng nÕu ®¬n vÞ kh«ng xuÊt tr×nh ®îc x¸c nhËn nh t¹i ®iÓm b th× c¬ quan H¶i quan sÏ truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ doanh nghiÖp sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. 2- C¸c ®èi tîng kh¸c: Lµ c¸c tæ chøc, c«ng d©n ViÖt Nam, ngßi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi c tró ë ViÖt Nam mua cæ phÇn hay ®ãng gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp trong níc, kÓ c¶ doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc ®a d¹ng ho¸ së h÷u hoÆc ®Çu t tù chñ tµi chÝnh. II- Hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, hoµn thuÕ nhËp khÈu: C¸c hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, hoµn thuÕ nhËp khÈu bao gåm: 1- MiÔn thuÕ nhËp khÈu mét lÇn ®èi víi c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cho c¸c dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 37 cña NghÞ ®Þnh sè 07-1998/N§-CP. 2- MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 37 NghÞ ®Þnh sè 07-1998/ N§-C P. 3- §èi víi nguyªn liÖu, bé phËn rêi, phô tïng vµ vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 NghÞ ®Þnh sè 07-1998/ N§-CP ®îc hoµn thuÕ nhËp khÈu. 4- B»ng s¸ng chÕ, bÝ quyÕt kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ, dÞch vô kü thuËt dïng ®Ó gãp vèn ®îc miÔn c¸c lo¹i thuÕ liªn quan ®Õn chuyÓn giao c«ng nghÖ. B- §iÒu kiÖn vµ thñ tôc ®Ó ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu: I- §iÒu kiÖn ®Ó ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu: C¸c doanh nghiÖp thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, hoµn thuÕ nhËp khÈu nh quy ®Þnh t¹i phÇn A nãi trªn ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1- §· ®îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp hoÆc ®îc ®iÒu chØnh më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh, thay thÕ ®æi míi c«ng nghÖ. 2- §îc cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®©ï t, c¨n cø vµo ®ã lËp gi¶i tr×nh kinh tÕ kü thuËt vµ ®îc Bé Th¬ng m¹i phª duyÖt danh môc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo tõng môc nh ®· nªu t¹i kho¶n 1, 2 môc II phÇn A ë trªn. 3- §iÒu kiÖn ®Ó ®îc hoµn thuÕ nguyªn liÖu, bé phËn rêi, phô tïng vµ vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n 2285-TCHQ/KTTT ngµy 25-9-1995 vµ C«ng v¨n sè 406- TCHQ/KTTT ngµy 12-2-1998 cña Tæng côc H¶i quan.
  3. 3 II- Thñ tôc ®Ó ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu: - C¨n cø danh môc m¸y mãc, thiÐt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhËp khÈu miÔn thuÕ mét lÇn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 37 cña NghÞ ®Þnh sè 07-1998/ N§-C P do Bé Th¬ng m¹i cÊp cho tõng c¬ së vµ c¨n cø danh môc nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu miÔn thuÕ ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 37 do Bé Th¬ng m¹i cÊp cho doanh nghiÖp. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn miÔn thuÕ nhËp khÈu cho doanh nghiÖp khi thùc tÕ nhËp khÈu. Trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c th× ph¶i yªu cÇu doanh nghiÖp nhËp khÈu uû th¸c xuÊt tr×nh hîp ®ång uû th¸c trong ®ã ghi râ danh môc hµng ho¸ phï hîp víi danh môc ®îc miÔn thuÕ cña Bé Th¬ng M¹i. Khi lµm thñ tôc nhËp khÈu cho c¸c l« hµng miÔn thuÕ theo quy ®Þnh trªn, trong tê khai H¶i quan kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ. - VÒ thñ tôc, thÈm quyÒn xÐt hoµn thuÕ nguyªn liÖu, bé phËn rêi, phô tïng vµ vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu th× thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i c¸c c«ng v¨n nªu t¹i ®iÓm 3 Môc I PhÇn B ë trªn. - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn miÔn thuÕ nhËp khÈu cho c¸c l« hµng nhËp khÈu dïng ®Ó gãp vèn lµ b»ng s¸ng chÕ, bÝ quyÕt kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ, dÞch vô kü thuËt liªn quan ®Õn chuyÓn giao c«ng nghÖ. §èi víi c¸c dù ¸n ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t tríc ngµy 1-2- 1998 (ngµy NghÞ ®Þnh sè 07/1998 N§-CP cã hiÖu lùc) th× ®îc ¸p dông miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña NghÞ ®Þnh vµ híng dÉn nh trªn cho kho¶ng thê× gian u ®·i cßn l¹i, kÓ tõ ngµy 1-2-1998. C- tæ chøc thùc hiÖn: - §Þnh kú hµng quý, c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè ph¶i tæng hîp kim ng¹ch nhËp khÈu vµ sè lîng hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ, hoµn thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3, 6 §iÒu 37 cña NghÞ ®Þnh sè 07-1998/N§-CP vµ b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan (theo mÉu b¸o c¸o ®Ýnh kÌm híng dÉn nµy). Hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ trong c¸c trêng hîp trªn, nÕu sö dông vµo môc ®Ých kh¸c hoÆc ®îc phÐp nhîng b¸n l¹i th× ph¶i truy nép sè thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. Sè thuÕ nhËp khÈu truy nép ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thuÕ suÊt, gi¸ tÝnh thuÕ, tû gi¸ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ nhËp khÈu, thuÕ nhËp khÈu t¹i thêi ®iÓm nhîng b¸n hoÆc sö dông vµo môc ®Ých kh¸c. Trong thêi gian 02 ngµy kÓ tõ ngµy nhîng b¸n hoÆc sö dông hµng nhËp khÈu vµo môc ®Ých kh¸c, doanh nghiÖp khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu hµng ho¸ hoÆc c¬ quan H¶i quan n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh, hoÆc c¬ quan H¶i quan n¬i nhîng b¸n hµng ho¸. Qu¸ thêi h¹n trªn mµ doanh nghiÖp kh«ng khai b¸o, nÕu
  4. 4 bÞ ph¸t hiÖn th× ngoµi viÖc ph¶i truy nép sè thuÕ nhËp khÈu ®îc miÔn, cßn bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. - Sau khi ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP, nÕu cã sù thay ®æi chñ ®Çu t th× chñ ®Çu t míi vÉn tiÕp tôc hëng u ®·i miÔn thuÕ nhËp khÈu ®· ghi trong giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho kho¶ng thêi gian cßn l¹i vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô cña chñ ®Çu t cò ®Ó ®îc hëng u ®·i miÔn thuÕ nhËp khÈu. - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t viÖc sö dông hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ trong c¸c trêng hîp trªn, nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi lîi dông ®Ó trèn lËu thuÕ nhËp khÈu. - C¸n bé H¶i quan, c¸ nh©n kh¸c lîi dông chøc vô quyÒn h¹n cè ý lµm sai quy ®Þnh cña Th«ng t 43-1998/TT-BTC g©y thiÖt h¹i cho Ng©n s¸ch Nhµ níc th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh, hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc thùc hiÖn Th«ng t 43-1998/TT/BTC nh híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy ¸p dông tõ ngµy 01-3-1998. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã vÊn ®Ò g× v- íng m¾c th× yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÓ Tæng Côc H¶i quan ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
Đồng bộ tài khoản