Công văn 1583/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Công văn 1583/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1583/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1583/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ------------------ Số: 1583 /TCT- CS Hà Nội, ngày 29 tháng4 năm 2009 V/v thuế suất thuế GTGT. Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai. Trả lời công văn số 610/CT-TTHT ngày 10/03/2009 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng nhang trừ muỗi và thuốc xịt muỗi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 2.2.c mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Tại Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn: “mã hàng 3808 - thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mặt hàng nhang trừ muỗi và thuốc xịt muỗi thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết./. Nơi nhận: KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); đã ký - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Vụ PC, CST; - Ban PC; - Lưu: VT, CS (3b).Hà Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản