Công văn 1585/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 1585/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1585/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ tàu, thuyền thiếu hồ sơ gốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1585/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 1585tct/nv4  n g µy  8 th¸ng 5 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  lÖ p h Ý  tríc b¹  tµu, thuy Ò n  thiÕu h å  s¬ gèc KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Côc  ThuÕ  mét  tØnh,thµnh  sè    phè    ®Ò nghÞ  híng dÉn    viÖc    phÝ  thu lÖ  tr   (LPTB)  íc b¹  ®èi    víitµu ®¸nh  tù  c¸  ®ãng  l¾p  Æt   cã  ® m¸y thuû, m¸y      næ (nhËp  khÈu  hoÆc  s¶n xuÊt trong níc)vµ          tµu thuyÒn  vËn    t¶ithuû    néi®Þa  cã  träng t¶idíi       50tÊn hoÆc     ghÕ   díi20  hµnh  kh¸ch thiÕu  s¬    hå  gèc  íi (d  ®©y     gäi chung    lµ tµu thuyÒn  i lo¹ nhá thiÕu  s¬  hå  gèc) ® îc c¬      quan  qu¶n    lýnhµ    níc gi¶i  quyÕt cÊp    ®¨ng      ký.VÒ vÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo §iÒu    1, §iÒu  NghÞ  2  ®Þnh  176/1999/N§­   sè  CP ngµy  21/12/1999  cña ChÝnh  phñ  LPTB  tæ  vÒ  th×  chøc  tµu,thuyÒn  cã    ph¶inép    LPTB  íckhi tr     ®¨ng  quyÒn  h÷u,sö  ký  së    dông    quan  víic¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  t¹ tiÕt vµ      i b, ®iÓm       4, môc    IITh«ng   28/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy 18/4/2000 cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   176/1999/N§­   sè  CP nªu    trªn th× tæ  chøc,c¸ nh©n  tµis¶n      cã    chÞu  LPTB  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p      tr   luËtvÒ  hå    s¬,chøng    tõnguån  gèc    hîp ph¸p cña      tµis¶n  theo quy    ®Þnh. Do  ®ã,  chøc,c¸ nh©n  tµu  tæ      cã  thuyÒn  ®¸nh    c¸ hoÆc   thuyÒn  tµu  vËn  t¶ithuû      néi®Þa  träng t¶idíi tÊn  cã        50  hoÆc     ghÕ  díi20  hµnh  kh¸ch thiÕu    hå  s¬ gèc,nÕu    thuéc diÖn  îc®¨ng  (®¨ng  chÝnh    ®   ký  ký  thøc hoÆc   ®¨ng  t¹m  ký  thêi)theo    quy ®Þnh  cña  quan  c¬  qu¶n    lýnhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  (Bé Thuû  s¶n hoÆc   Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i)th× ®Òu  ph¶inép    LPTB    quan  víic¬  thuÕ  tr     íc khi®¨ng    ký.C¸c  chøc,c¸ nh©n      tæ      khikª khai,nép    LPTB  ph¶icung    cÊp  cho  quan  c¬  thuÕ    c¸cgiÊy têsau:     1. §¬n      ®Ò nghÞ  nép  phÝ  íc b¹,ghi râ  lÖ  tr       tµu  thuyÒn thuéc  quyÒn  së  h÷u    hîp ph¸p cña  chøc,c¸nh©n    tæ      thiÕu hå  gèc  nguyªn nh©n    s¬  vµ    cña viÖc  thiÕu  s¬  hå  gèc, cam     kÕt    lêikhai cña    m×nh     lµ trung thùc, tù    chÞu  tr¸ch   nhiÖm   ícph¸p    kh«ng  cÇu  tr   luËtvµ  yªu  tho¸i     tiÒn LPTB  nép  tr¶   ®∙  trong tr   êng  hîp kª khaisai,         ngêi®øng    ®Çu   chøc  tªnvµ  tæ  ký    ®ãng  dÊu  (®èivíi chøc)     tæ    hoÆc   ngêilµm    ®¬n  tªn,ghirâ hä    x¸c nhËn  ký        tªn,cã    cña  ban  Uû  nh©n  d©n  phêng      x∙n¬i®¨ng  hé  ký  khÈu  êng    th tró(®èivíi gia®×nh, c¸nh©n).     hé        2.  khai LPTB,    Tê    ghi ®Çy     ®ñ c¸c chØ     tiªu quy ®Þnh   ghi râ    vµ    tµu thuyÒn      lµtµis¶n    hîp ph¸p  cña  chøc,c¸ nh©n  tæ      (nhng thiÕu  s¬,chøng    hå    tõ chøng minh). 3. PhiÕu    b¸o hoÆc     x¸c nhËn cña  quan  c¬  ®¨ng  (c¬  ký  quan Thuû s¶n  hoÆc   giao th«ng  së    vËn    tµu,thuyÒn  t¶i)vÒ    thuéc ®èi t   îc®¨ng     îng ®   ký. 4.Khicã  giÊy têtrªn, quan      ®ñ        c¬  thuÕ kiÓm    s¬  thu LPTB  trahå  vµ    theo  quy  ®Þnh. Sau      khid∙ nép LPTB,  chøc,c¸ nh©n  tæ      ®Õn  d¨ng  nhng  ký  kh«ng  ® îcc¬    quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp  giÊy chøng    nhËn ®¨ng  quyÒn  h÷u,sö  ký  së    dông  lýdo    v×    ph¸thiÖn  chøc,c¸ nh©n  t×nh  tæ      cè  khaiman   s¬    hå  hoÆc    tµi s¶n  kh«ng    hîp ph¸p..   c¬  .th×  quan  , thuÕ  kh«ng ph¶itho¸i         l¹ tiÒn  tr¶ i LPTB  ®∙ 
  2. 2 nép.Trêng    quan    hîp c¬  thuÕ      thu saiLPTB    th× ph¶ihoµn    tiÒn LPTB    tr¶sè    ®∙  thu saicho      ngêinép    theo ®óng        thñ tôcquy  ®Þnh. §Ò  nghÞ Côc  thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè  phèi hîp    chÆt      Giao  chÏ víiSë  th«ng  vËn    t¶i(hoÆc  Giao  Së  th«ng c«ng  chÝnh) vµ  quan    c¬  ®¨ng  kiÓm     tµu c¸ c¸c tØnh,thµnh        phè    ®Ó híng dÉn    chøc,c¸nh©n  tµu thuyÒn      c¸ctæ      cã    (tµu c¸ vµ  vËn    i   tµu  t¶i)   lo¹ nhá thiÕu  s¬  hå  gèc  thuéc diÖn  îc ®¨ng  theo  ®   ký  quy  ®Þnh  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn,  thùc hiÖn  khai,nép    kª    LPTB   theo híng  dÉn    trªn®©y. 
Đồng bộ tài khoản