Công văn 1587/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
114
lượt xem
13
download

Công văn 1587/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1587/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu và thực hiện chế độ BHXH cho người lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1587/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam Sè 1587/BHXH-QLT ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2001 vÒ viÖc Thu vµ thùc hiÖn chÕ ®é BHXH cho ngêi Lao §éng KÝnh göi: Gi¸m ®èc BHXH c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ngµy 6/8/2001, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®· cã C«ng v¨n sè 2321/L§TBXH-TL "VÒ tiÒn l¬ng ®èi víi lao ®éng ViÖt Nam trong doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi", nay b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam híng dÉn nh sau: §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¬ quan, tæ chøc níc ngoµi kh«ng quy ®Þnh tiÒn l¬ng b»ng ®ång ViÖt Nam mµ thùc hiÖn quy ®Þnh tiÒn l¬ng tèi thiÓu, c¸c møc l¬ng kh¸c b»ng §«la Mü vµ chi tr¶ b»ng ®ång ViÖt Nam th× viÖc thu, ghi sæ vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é BHXH thùc hiÖn theo néi dung C«ng v¨n sè 1457/BHXH-QLT ngµy 5/11/1998 cña Tæng gi¸m ®èc B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam "VÒ viÖc thùc hiÖn B¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng hëng tiÒn l¬ng cã gèc b»ng ngo¹i tÖ" Gi¸m ®èc B¶o hiÓm X· héi c¸c tØnh, thµnh phè híng dÉn c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản