intTypePromotion=1

Công văn 16/10/2001 của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
3
download

Công văn 16/10/2001 của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 16/10/2001 của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 16/10/2001 của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 4566/TC H Q­K T T T   q n g µy  16 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc thu Õ  n h Ë p   h È u v k KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  5/10/2001,Bé      Tµi chÝnh  C«ng  cã  v¨n  9521  sè  TC/TCT    vÒ viÖc  ph©n  i Æt   lo¹  m hµng van.§Ó     thùc hiÖn    thèng  nhÊt,Tæng    côc    H¶i quan híng  dÉn    c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh  ­ C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp  khÈu  u ®∙i ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh  1803/1998/Q§­BTC   ngµy  11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  193/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  5/12/2000  cña  Tµi Bé    chÝnh. ­C¨n  Th«ng   37/1999/Q§­   cø  tsè  BTC   ngµy  7/4/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    M Æt  hµng: Van    ®Ó truyÒn khÝ (valves for pnuematic transmission)         thuéc nhãm   8481, m∙  84812000, thuÕ    sè    suÊt thuÕ  nhËp khÈu   ®∙i 0%   u    (kh«ng phÇn  tr¨m). Yªu cÇu    c¸c ®¬n   kiÓm     s¬  vÞ  tra hå  gèc, c¨n  hµng    cø  ho¸ thùc nhËp  khÈu      ®Ó x¸c®Þnh  hµng thùc nhËp    khÈu    lµvan truyÒn khÝ hay van  toµn, an    van  ®èi chiÕu    x¶    víiBiÓu thuÕ nhËp  khÈu híng dÉn        trªn®Ó tÝnh thuÕ  theo  ®óng quy  ®Þnh. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng      b¸o c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2