Công văn 16/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
299
lượt xem
3
download

Công văn 16/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 16/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn chỉ định thầu theo QĐ 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 16/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------- ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009. S : 16/BXD-HðXD V/v: Hư ng d n ch ñ nh th u theo Qð 49/2007/Qð-TTg ngày 11/4/2007 c a Th tư ng Chính ph . Kính g i: H c vi n chính sách và phát tri n - B K ho ch và ð u tư. B Xây d ng nh n ñư c công văn s 01/CS&PT-XDCB ngày 06/01/2009 c a H c vi n chính sách và phát tri n - B K ho ch và ð u tư ñ ngh hư ng d n áp d ng hình th c ch ñ nh th u gói th u l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 d án ñ u tư xây d ng H c vi n chính sách và phát tri n. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo Kho n 1 ði u 1 Quy t ñ nh 49/2007/Qð-TTg ngày 11/04/2007 c a Th tư ng Chính ph v các trư ng h p ñ c bi t ñư c ch ñ nh th u có quy ñ nh ñ i v i gói th u l p ñ án .vn quy ho ch xây d ng. Do v y, theo n i dung công văn thì gói th u l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 thu c d án ñ u tư xây d ng H c vi n chính sách và phát tri n - B K ho ch và ð u tư áp am d ng hình th c ch ñ nh th u là phù h p v i quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành. Tuy nhiên, ñ áp tn d ng hình th c này ch ñ u tư c n l a ch n nhà th u có ñ ñi u ki n năng l c và kinh nghi m theo quy ñ nh c a pháp lu t v xây d ng ñáp ng yêu c u c a gói th u. ie Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng ñ ngh H c vi n chính sách và phát tri n - B K tV ho ch và ð u tư nghiên c u, th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành. ua .L TL. B TRƯ NG Ni nh n: ww V TRƯ NG V QU N LÝ HO T ð NG XÂY - Như trên; D NG - Lưu: VP, V HðXD, (V.A.M - 03). w Tr n Ng c Thi n
Đồng bộ tài khoản