Công văn 16/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Công văn 16/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 16/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 16/TCT-KK của Tổng cục Thuế

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C THU ð c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 16/TCT-KK Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 V/v chính sách thu Kính g i: C c Thu thành ph H i Phòng T ng c c Thu nh n ñư c công văn s 1591/CT-THNVDT ngày 23/10/2008 c a C c Thu thành ph H i Phòng ñ ngh hư ng d n v chính sách thu . V v n ñ này, T ng c c thu có ý ki n như sau: 1. D ch v tư v n và x lý ch ng t c a Ngân hàng thương m i: T i ñi m 3.19, m c II Ph n B Thông tư s 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 158/2003/Nð-CP ngày 10/12/2003, Ngh ñ nh s 148/2004/Nð-CP ngày 23/7/2004 và Ngh ñ nh s 156/2005/Nð-CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng và Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a .vn Lu t thu giá tr gia tăng quy ñ nh m c thu su t 10% ñ i v i hàng hóa, d ch v : “D ch v tư v n pháp lu t và các d ch v tư v n khác. am Căn c các quy ñ nh nêu trên, trư ng h p Ngân hàng thương m i khi bán ngo i t cho các doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u có thu kèm m t kho n thu “phí d ch v tư v n và ietn x lý ch ng t ” thì Ngân hàng l p hóa ñơn GTGT v i thu su t thu GTGT là 10%. S GTGT th hi n trên các hóa ñơn tr cho kho n phí d ch v tư v n và x lý ch ng t ñư khai kh u tr , hoàn thu . thu c kê uatV 2. Kh u tr , hoàn thu GTGT ñ i v i hóa ñơn l p sai thu su t: T i ñi m 1.2.b, m c III Ph n B Thông tư s 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 c a B Tài .L chính quy ñ nh “… N u thu su t thu GTGT ghi trên hóa ñơn cao hơn thu su t ñã ñư c quy ww ñ nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t v thu GTGT thì kh u tr thu ñ u vào theo thu su t quy ñ nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t v thu GTGT…” w Căn c quy ñ nh nêu trên trư ng h p bên bán ñã l p hóa ñơn GTGT theo m c thu su t cao hơn so v i quy ñ nh thì bên mua hàng ñư c kê khai kh u tr thu GTGT ñ u vào theo thu su t ñư c quy ñ nh t i văn b n hi n hành. T ng c c Thu tr l i ñ C c Thu thành ph H i Phòng và hư ng d n ñơn v th c hi n. Ni nh n: KT. T NG C C TRƯ NG - Như trên; PHÓ T NG C C TRƯ NG - Các Ban: PC, CS; - Lưu: VT, KK (2b) Ph m Văn Huy n
Đồng bộ tài khoản