intTypePromotion=1

Công văn 1601/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
5
download

Công văn 1601/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1601/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thuỷ của nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1601/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n Cña Bé tµi chÝnh Sè 1601 TC/TCT ngµy 04 th¸ng 2 n¨m 2005 vÒ viÖc ThuÕ ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµu thñy cña níc ngoµi KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña mét sè doanh nghiÖp vÒ vÊn ®Ò thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµu thñy cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi. C¨n cø C«ng v¨n sè 697 TC/TCT ngµy 19/1/2004 vµ Th«ng t sè 05/2005/TT-BTC ngµy 11/1/2005 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi tæ chøc níc ngoµi kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: - Tõ ngµy 1/1/1999 ®Õn ngµy 16/2/2005 - ngµy cã hiÖu lùc cña Th«ng t sè 05/2005/TT-BTC: Doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµu thñy cña níc ngoµi thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 697 TC/TCT ngµy 19/1/2004 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp kª khai nép thuÕ kh¸c víi híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 697 TC/TCT vµ ®· ®îc c¬ quan thuÕ quyÕt to¸n thuÕ c¸c n¨m tõ 1999 ®Õn n¨m 2003 th× kh«ng ph¶i ®iÒu chØnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép theo C«ng v¨n 697 TC/TCT nªu trªn. - KÓ tõ ngµy Th«ng t 05/2005/TT-BTC ngµy 11/1/2005 cã hiÖu lùc thi hµnh (ngµy 16/2/2005), doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµu thñy cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña §iÓm 2.1, Môc II, PhÇn B Th«ng t nµy. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2