Công văn 1607/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Công văn 1607/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1607/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1607/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 1607tct/nv5 ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ viÖc hoµn thuÕ GTGT ®èi víi dù ¸n ODA KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh Hoµ B×nh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 170 CT/NV ngµy 14/4/2003 cña Côc thuÕ tØnh Hoµ B×nh vÒ viÖc thùc hiÖn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi dù ¸n ODA, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. Thêi ®iÓm tríc khi cÊp m· sè thuÕ: C¨n cø híng dÉn t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000, Th«ng t sè 41/2002/TT-BTC ngµy 3/5/2002 cña Bé Tµi chÝnh trêng hîp trong thêi gian ®Çu thùc hiÖn Dù ¸n, do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan, c¸c chñ dù ¸n cha ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Ó ®îc cÊp m· sè thuÕ nhng cã mua mét sè hµng ho¸, dÞch vô phôc vô cho c¸c Dù ¸n th× sè thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ghi trªn c¸c ho¸ ®¬n cha cã m· sè thuÕ cña chñ dù ¸n nhng cã tªn ng- êi mua lµ chñ dù ¸n vµ ®Çy dñ néi dung kh¸c cña ho¸ ®¬n sÏ ®îc hoµn l¹i nÕu chñ dù ¸n cam kÕt hµng ho¸, dÞch vô mua vµo sö dông cho dù ¸n vµ c¬ quan thuÕ kiÓm tra ®èi chiÕu x¸c minh bªn cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô ®· kª khai ®èi víi c¸c ho¸ ®¬n nªu trªn. 2. Thêi ®iÓm sau khi ®îc cÊp m· sè thuÕ: - §èi víi c¸c ho¸ ®¬n tríc ngµy 30/9/2001 ®Ò nghÞ Côc thuÕ híng dÉn c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ thùc hiÖn viÖc kª khai hoµn thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 1804TC/TCT ngµy 5/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh. - §èi víi c¸c ho¸ ®¬n tõ ngµy 30/9/2001, ®Ò nghÞ Côc thuÕ híng dÉn c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ thùc hiÖn viÖc kª khai hoµn thuÕ GTGT nh híng dÉn t¹i ®iÓm 1, Môc III, PhÇn B Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. 3. C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 116/2002/TT-BTC ngµy 25/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 108/2002/N§-CP ngµy 25/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc b·i bá quy ®Þnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo theo tû lÖ (%) ®èi víi mét sè hµng ho¸, dÞch vô th× Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/2003. V× vËy, sè thuÕ GTGT ®îc hoµn n¨m 2002 cña chñ dù ¸n sö dông nguån vèn ODA thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT bao gåm c¶ sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ theo tû lÖ (%) quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2.b, môc III, phÇn B Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC, ®iÓm 1.b, phÇn thø IV Th«ng t sè 82/2002/TT-BTC ngµy 18/9/2002 cña Bé Tµi chÝnh. Thêi gian x¸c ®Þnh ®îc tÝnh khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ GTGT theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 116/2002/TT-BTC ngµy 25/12/2002 nªu trªn ®îc c¨n cø theo thêi gian ghi trªn ho¸ ®¬n. Nh÷ng trêng hîp b¶ng kª thu mua vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng thêng ph¸t sinh tríc ngµy 1/1/2003 nhng kª khai chËm so víi thêi gian quy ®Þnh th× kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ GTGT theo tû lÖ Ên ®Þnh.
  2. 2 Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ tØnh Hoµ B×nh biÕt vµ híng dÉn ®¬n vÞ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản