Công văn 1611/BKH-KCN-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
58
lượt xem
3
download

Công văn 1611/BKH-KCN-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1611/BKH-KCN-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1611/BKH-KCN-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t s è  1611/B K H­K C N ­ V P T §   g µ y  18 th¸ng 3  BK h n n¨ m  1997  Ò  vi Ö c h í ng d É n   Ë p h å  s ¬  d ù  ¸n v l K Ý nh   öi:­C¸c  é,  g    B Tæng   ôc,c¬  c   quan  ùc thuéc  Ý nh  ñ tr   Ch ph  ­UBND        c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ Ch Ýnh  ñ  ∙  ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 2  ng 18    n¨m   1997 quy  nh    Õtthihµnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   îcQuèc  ®Þ chiti     Lu   tn    i    ®  héith«ng    qua  µy  th¸ng11  ng 12    n¨m  1996. Nh»m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho    µ  u  , Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  t  ki thu l   i c¸c nh ®Ç t  K ho v§ T  ban  µnh  Ìm  h k theo H íng dÉn  Ëp hå  ¬  ù    u    ícngoµi.     l   s d ¸n ®Ç tn   Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B K Õ   ¹ch vµ  Çu . ho   § t
 2. 2 H íng  É n d l Ë p h å   ¬   ù  ¸n ® Ç u    n íc n g o µ i v µ o  k h u  c«n g  n g hi Ö p sd t § ¬ n  xin ® Ç u    v µ o  K h u  c«n g  n g hi Ö p....... t K Ý nh   öi ban  g  qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp... . . .. ­ C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam   îcQuèc  éinícCéng  µ     cø    tn    i Vi   ®  h    ho X∙  éiChñ  Üa  ÖtNam   h  ngh Vi   th«ng  qua  µy  th¸ng11  ng 12    n¨m 1996  µ      v c¸cv¨n b¶n ph¸p lýkh¸ccã  ªnquan;      li   ­ C¨n  Quy  Õ   cø  ch Khu  c«ng nghiÖp ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ sè..  µy..  .ng .th¸ng..  .n¨m  1997  ña  Ýnh   ñ   íc Céng  µ   héi Chñ   c Ch ph n   ho X∙    nghÜa  ÖtNam; Vi   ­ C¨n  tho¶  Ën    cø  thu nguyªn  ¾c  Ò   Öc  t v vi thuª m Æt     b»ng  ¹  ti Khu c«ng  nghiÖp.. ®∙  ý  íi   . k v  C«ng    tykinhdoanh  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  Khu  c«ng nghiÖp.. . . Chóng  : t«i +  ä   µ  . . .  H v tªn: . .... +  N¨m  sinh:. . ... . . .  . +  èc  Þch:. . .. Qu t . . .. +  è  é  Õu.. . . µy  Êp... .  ¬i cÊp S h chi . ..  Ng c ..   . N +  Chøc  ô:. . .... v . . ... +  Þa  § chØ  êng  ó: . ... th tr . . .. lµ§¹idiÖn  ã  Èm  Òn     c th quy cho: ­C«ng  . . ..   ty. . ... ­Thµnh  Ëp theo luËtph¸p cña.. . ...   l       . . ... ­GiÊy  Ðp  ¨ng  ý  ¹t®éng  è.. .ngµy  Êp...  ¬icÊp... .   ph ® k ho   s .  . c .n   . . ­§Þa    chØ  ña  ôsë  Ýnh:. . . .. c tr   ch . . ... ­Sè  iÖn  ¹i . ....  ® tho : . .... ­Sè    fax:. . .. . . .. (NÕu  ã  Òu  ñ  u    × m«     c nhi ch ®Ç tth   t¶riªngtõng chñ     ®Ç u    ttheo c¸cnéidung      trªn). lµm  n  µy    ùc hiÖn  ù  ®Ç u    ¹  ®¬ n xin th   d ¸n  tt i(c¸c)l« ®Êt  è..      s . trong Khu  .   c«ng  nghiÖp..   .theo hå  ¬  Ìm  .   s k theo.
 3. 3 Chóng      t«i cam  Õt: xin k 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  Ýnh    ña  éi     ch x¸c c n   dung  ¬n  µ  å  ¬  Ìm  § v h s k theo. 2. Ch Êp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam,    lu     c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v Khu  c«ng nghiÖp  µ  Êy  Ðp  u  . v Gi ph ®Ç t Lµ m   ¹ . . µy..   t i .. ng .th¸ng..  . .n¨m... . . Ng êilµm  n   ®¬       ý    ng  Êu)     (K tªn,®ã d TµiliÖu ®Ýnh  Ìm:    k ­ Tho¶  Ën    thu nguyªn  ¾c  Ò   t v thuª,m Æt     b»ng, thuª/mua  µ  ëng  ý  íi   nh x k v  C«ng    tykinhdoanh  ¬  ë  ¹ tÇng.   c s h  ­  îp  ng  îp    H ®å h t¸ckinh  doanh  Õu  îp    (n H t¸ckinh  doanh    ¬  ë  îp  trªnc s h ®ång), Hîp  ng  ªndoanh  µ  Òu  Ö    ®å li   v §i l doanh  nghiÖp  ªndoanh  Õu  µ li   (n l  doanh  nghiÖp  ªn doanh), §iÒu  Ö  li     l doanh nghiÖp  Õu  µ  (n l doanh  nghiÖp  100%   èn  ícngoµi). v n  ­Gi¶itr×nh kinh tÕ  ü  Ëtcña  ù         k thu   d ¸n. ­ C¸c  µiliÖu chøng    t    minh   tc¸ch ph¸p lý,      n¨ng  ùctµichÝnh  ña  ñ  u   l   c ch ®Ç t . (Theo  íng dÉn    i víi   h  nh ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µiKCN) ngo   Gi¶i tr× nh kinh t Õ   ü  thu Ë t d ù   ® Ç u  t k ¸n  v µ o  K h u  c«n g  n g hi Ö p I. h ñ  ® Ç u  t:  C C«ng  . . .. ty. . . . ­§Þa    chØ  ña  ôsë  Ýnh:. . . .. c tr   ch . . .. ­Sè  iÖn  ¹i . ....  ® tho : . .... ­Sè    fax:. . ... . . ... ­LÜnh  ùc    v s¶n  Êtkinh doanh  Ýnh:. . . xu     ch . .. ­GiÊy  Ðp  ¨ng  ý  ¹t®éng  è:. .Ngµy  Êp...N¬i cÊp... .   ph ® k ho   s .  . c    . . ­Ng êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn:      c th quy +  ä   µ  . . .. H v tªn: . ..   +  N¨m  sinh:. . .. . . .. +  èc  Þch:. . .. Qu t . . ..
 4. 4 +  è  é  Õu.. . . µy  Êp... .  ¬i cÊp... . . S h chi . ..  Ng c ..   . N .. +  Chøc  ô:. . ... v . . ... +  Þa  § chØ  êng  ó. . ... th tr . . ... (NÕu  ã  Òu  ñ  u    × m«     c nhi ch ®Ç tth   t¶riªngtõng chñ     ®Ç u    ttheo c¸cnéidung      trªn). II. o a n h  n g hi Ö p  xin th µ nh l Ë p  D 1.Tªn  äicña    g  doanh  nghiÖp: ­Tªn  Õng ViÖt:   ti   ­Tªn  Õng Anh:   ti   2.  ×nh  H thøc  u   : (100%   èn  íc ngoµi,Liªn doanh, Hîp    ®Ç t   v n        t¸c kinh  doanh    ¬  ë  ¹ tÇng). trªnc s h   3. M ôc    ¹t®éng  Ýnh  ña    tiªuho   ch c doanh nghiÖp  hoÆc   îp  ng  îp t¸c H ®å h   kinhdoanh:   .. . ............... . . .............. 4.Danh  ôc      m c¸cs¶n  È m   ñ  Õu  µ  ù  Õn  Þ  êng    ô: ph ch y v d ki th tr tiªuth a.Sè îng s¶n  È m:  l  ph N¨m   1 thø  N¨m  s¶n  Êtæn   nh xu   ®Þ Tªn  Sè îng l Tû  Ö  l thiªu  Sè îng l Tû  Ö  l thiªu  s¶n  thô (%)   N¨m... thô (%)   phÈ m §¬n  Sè ­ Trong  XuÊt  l §¬n  Sè ­ l Tron XuÊt  vÞ îng níc khÈu vÞ îng g  íc khÈu n b.Th«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu  µ    Èn  Êtl ng cña    s k thu   y v tiªuchu ch  î   s¶n  È m. ph c.C¨n  lùachän    cø    quy    m« s¶n  Êtvµ  Þ  êng    ô s¶n  È m. xu   th tr tiªuth   ph 5.Vèn  u  :   ®Ç t a.Tæng  èn  u    ù  Õn.. . ...USD,    v ®Ç td ki . . ..  .. trong ®ã:   ­Vèn  è  nh:.. . ..   c ®Þ . ..  USD,  bao  å m: g
 5. 5 +  µ   ëng:.. . ..m2,  Þgi¸. . .. Nh x . . .  .. tr   . . .USD     . +  V¨n  phßng... . ..m2,  Þgi¸. . .  . .. . . tr   . . .USD . . +  M¸y  ãc  ÕtbÞ:.. . ..  m thi   . . ..USD, . . +  èn  è  nh  V c ®Þ kh¸c:. . ...USD . . ..  .. ­Vèn u  ng:.. . ..    l ®é . . ..USD . . b.Nguån  èn:   v Tæng  è:. . ...USD,  s . . ..  . . trong®ã:   ­Vèn    ph¸p ®Þnh    (hoÆc  èn  ãp).. . ...USD,  vg . . ..  .. trong ®ã:   +  Bªn  ÖtNam   ãp:.. . ..USD,  å m: Vi   g . . .  .. g ­TiÒn:. . ..    . . ..USD . . ­Tµis¶n     kh¸c:. . .. . . .. .. . ... . . ... +  Bªn  ícngoµigãp:. . ...  n    . . ...USD,  . . bao  å m: g ­TiÒn  ícngoµi: . ..USD   n  . . .  .. ­ThiÕtbÞ, m¸y  ãc, vËtt . . .....       m    :. . ......USD .. ­Vèn    kh¸c:. . ....USD     Õt) . . ...  .. (chiti .. . ..... . . .... ­Vèn    vay: 6.Quy  ×nh c«ng  Ö   ñ  Õu:   tr   ngh ch y Tr×nh  µy  â quy  ×nh c«ng  Ö,  Õu  Çn  × kÌm  ¬  . b r  tr   ngh n c th   s ®å 7.C«ng  Ö     ngh chuyÓn  giao (nÕu  ã)   c H×nh  thøc chuyÓn    giao: ­  ãp   èn: trÞ  G v   gi¸. . .  . . .USD,    Õtnªu  . chi ti   trong cam   Õt  k chuyÓn giao  c«ng  Ö   Ìm  ngh k theo. ­Tr¶    ô    tr¸v (royal   µng  i ty) h n¨m:.. . .. . .. 8.Danh  ôc  ÕtbÞ, m¸y  ãc   m thi     m §Æc   Sè îng l Tªn  ÕtbÞ thi   tÝnh  ícgi¸   Gi¸trÞ   kü  thuËt I.   ÕtbÞ    Thi   s¶n  Êt   xu II   ÕtbÞ  ô  î   .Thi   ph tr II   ÕtbÞ  Ën  IThi   v chuyÓn . IV.  ÕtbÞ     Thi   v¨n phßng                                                            
 6. 6 (nÕu  µ thiÕtbÞ   ∙  l    ® qua  ö  ông  Çn    sd c bæ sung n¨m  Õ   ¹o,®¸nh    ch t   gi¸ chÊt l ng vµ    Þ cßn  ¹     Ön   î   gi¸tr   l ic¸c bi ph¸p  ©n  , t trang,söa  ÷a  µ  ©ng  Êp  Ï   ch v n c s  ® îc¸p dông).    9.§Êt ®ai,nhµ  ëng     x a.DiÖn  Ých  t  Çn  ö  ông:.. . ...    t ®Ê c s d . ....m2 .. Quy  c¸ch:. . ..    .. . .. . . ..m x  . . .m . .   . b.DiÖn  Ých  µ  ëng    Èn  Çn  ö  ông:. . ..   t nh x quichu c s d . . .m2   . Trong  : ®ã Nhµ   ëng  x s¶n  Êt:. . ...  xu . . ...m2 . . V¨n  phßng:. . . ......  . . .......m2 .. Kho  µng:.. . .......m2 h . ....... . . B∙ichøa:.. . ......    . . ......m2 . . c.H íng t¹onhµ  ëng:      x ­Mua    hoÆc     thuª(nªuyªu cÇu  ô  Ó).    c th ­Tù  ©y    x (nªurâ sè  Çng,kÌm     t   theo s¬  ).   ®å III.C¸c n h u  c Ç u  c h o  s ¶ n x u Ê t   1. Nhu  Çu  Ò     ng, tiÒn ¬ng  µo    c v lao ®é   l v n¨m thø.. .    t c«ng  Êt . .khi®¹   . su   thiÕtkÕ   a.Nhu  Çu  Ò     ng   c v lao®é No Lo¹ilao®éng    Ng êi Ng êiníc    Céng ViÖtNam   ngoµi   C¸n  é  b qu¶n  ý l   Nh ©n    ü  Ëtvµ  viªnk thu   gi¸m  s¸t   C«ng  ©n  µnh nghÒ nh l    C«ng  ©n  nh gi¶n ®¬n     Nh ©n      viªnv¨n phßng   Tæng  è s b. Dù   Õn    ki møc ¬ng  chia ra møc ¬ng  èithiÓu,tèi®a  l P     l t      cho    ã m   c¸c nh lao®éng  ÖtNam   µ  ícngoµinh  trªn.   Vi   vn    nªu  c. Ph¬ng    thøc  Ón  ông, kÕ   ¹ch  o  ¹o:(nªu râ  ¬ng  tuy d   ho ®µ t     ph thøc,kÕ     ho¹ch thùc hiÖn  µ      Ý  Çn  Õt)     v c¸cchiph c thi
 7. 7 2. Nhu  Çu  Ò   iÖn  µo    c v® v n¨m  thø..     t c«ng  Êt thiÕtkÕ   µ...  . khi ®¹   . su     l . Kwh/n¨m  íi v  c«ng  Êtsö  ông  ùc  ilµ.   su   d c ®¹   .KW. . 3.N íc. .m3/ngµy  ªm   . . ® 4.Th«ng    tin Sè   m¸y  iÖn  ¹i . . ® tho : . . Sè   m¸y  Telex:. . .. Sè   m¸y  fax:. . .. 5.Nguyªn  Öu cho    li   n¨m  s¶n  Êtæn   nh. xu   ®Þ Tªn  äi g Sè ­ ¦ícgi¸ l   Dù   Õn  ån  ki ngu cung  Êpc îng (nhËp  Èu  kh hay  ¹ ViÖtNam) t  i   IV.  Ti Õ n  ® é  th ù c hi Ö n  d ù  ¸n. (k Ó  t õ n g µ y  ® î c c Ê p  gi Ê y p h Ð p) ­Hoµn  µnh  ñ tôc®¨ng  ý  µnh  Ëp xÝ    th th     k th l   nghiÖp:th¸ngthø..     . ­Thuª  a  iÓ m,    µ  ëng    ®Þ ® thuªnh x hoÆc   mua  µ  ëng:th¸ngthø.. . nh x     . ­Khëic«ng  ©y  ùng:th¸ngthø.. . .     xd     . .. ­L ¾p  Æt  ÕtbÞ: th¸ngthø.. . .   ¾t  u   ¹t®éng: th¸ngthø.. . .   ® thi       . . . B ®Ç ho    ­     .. ­§¹tc«ng  ÊtthiÕtkÕ:     su     th¸ngthø.. .   . V. T h ê i h ¹ n h o ¹t ® é n g   Thêih¹n ho¹t®éng  ña  Ý      c x nghiÖp    ¨ng  ý  µ. .  xin® k l . .n¨m  Ó   õngµy  îc . k t  ®  cÊp  Êy  Ðp  u   . N Õ u   Çn  Õt,Ýt  Êt  th¸ng tr c khi h Õt  ¹n,xÝ  Gi ph ®Ç t   c thi   nh 6    í    h  nghiÖp  µm  n      ¹n  ×nh c¬  l ®¬ xingiah tr   quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç txem  Ðt. x VI. ¶ o  v Ö  m «i tr n g  B ê (Tr×nh  µy  â viÖc  Ý  b r  x nghiÖp  ã          ©n  ©y  nhiÔ m     c th¶ira c¸c t¸cnh g «  m«i tr ng  ê kh«ng,n Õu  ã  ×  ×nh bµy    Ön    c th tr   c¸c bi ph¸p  ö  ýcÇn  Õt®Ó   x l  thi   b¶o  Ö   v
 8. 8 m «i  êng  tr kh«ng  Þ   nhiÔm     í h¹n  b «  qu¸ gi   i cho  Ðp; ®èi víic¸c tr ng  îp cÇn  ph        ê h   ph¶i lËp    B¸o c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ×  Çn  tr th c ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó theo quy  nh  ña  é    ®Þ c B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng). tr VII.  §¸nh gi¸ hi Ö u  q u ¶  d ù  ¸n 1.TÝnh      Ý    µnh)s¶n  È m   to¸nchiph (gi¸th   ph 2.HiÖu    qu¶  µichÝnh: t  C¸c  chØ  tiªu N¨m   ùc hiÖn th   N¨m    N¨m   .. thø thø  . N¨m     s¶n 1 xuÊtæn     ®Þnh 1.Tæng    doanh  thu 2. Tæng    Ý  Ó  phÇn  çn¨m    chiph (k c¶  l  tr c) í 3.Lîi     Ën  ícthuÕ nhu tr   4.Thu Õ   îtøc   l  i 5.Lîi     Ën  nhu sau  Õ thu 6.C¸c  ü   qu 7.Lîi     Ën  îcchia nhu ®   Trong  ®ã    ­Bªn  A    ­Bªn  B (Cã  Ó  Ýnh    µ  ¸nh      th t to¸nv ® gi¸c¸c chØ      êih¹n  µn  èn, ®iÓ m   tiªunh th   ho v   hoµ  èn, hiÖn    Çn  v  gi¸thu (NPV),tû suÊt thu  åi néi bé       h     (IRR),ph©n  Ých      t ®é nh¹y,kh¶    n¨ng  ©n  i ngo¹itÖ.. ) c ®è     . 3.HiÖu    qu¶  kinhtÕ     éicña  ù    ­x∙h   d ¸n: ­C¸c  ¹ thu vµ      lo     c¸ckho¶n  ép  i n cho  µ   ícViÖtNam Nh n     ­Møc    Õn tiÕn cña    ®é ti     s¶n  È m   µ  ph v c«ng  Ö     ông ngh ¸p d ­Gi¸trÞs¶n  È m   ¹ora,trong ®ã   ã    ÞxuÊtkhÈu     ph t      c gi¸tr     ­Sè  Öc  µm  îct¹ora bëidù    vi l ®         ¸n VIII.T ù  n h Ë n  x Ð t v µ  ki Õ n n g h Þ  
 9. 9 ­TÝnh    kh¶    µ  Öu  thi hi qu¶  ña  ù  v c d ¸n ­ C¸c  Õn  Þ  Ò   ®∙ivµ    Ön    ki ngh v u    c¸cbi ph¸p m µ   µ   ícViÖtNam   Çn      Nh n     c ¸p dông  ªnquan  n   ù  li   ®Õ d ¸n. Ngµy  th¸ngn¨m    199 §¹i Ön cã  thÈm  quyÒn  cña chñ   di ®Ç u   t    ýtªn, ng  Êu)  (k     ®ã d   H íng  É n d l Ë p  å  s ¬  d ù   ® Ç u  t n íc n g o µ i    g o µ i h ¸n  ën K h u  c«n g  n g hi Ö p M É u  I § ¬ n  xin H î p t¸c kinh d o a n h  trªn c ¬  s ë  h î p  å n g ® K Ý nh   öi:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   g   K ho v§ t(UBND   tØnh...) ­ C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam   îcQuèc  éinícCéng  µ     cø    tn    i Vi   ®  h    ho X∙  éiChñ   Üa  Öt Nam   h  ngh Vi   th«ng qua  µy  th¸ng 11  ng 12    n¨m 1996    ­ C¨n    cø NghÞ  ®Þnh  sè  12/CP  ký ngµy 18  th¸ng 2  n¨m  1997 cña ChÝnh  phñ   CHXHCN   ÖtNam   Ò   Vi   v Quy  nh    ÕtLuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ chiti     tn      i   Nh÷ng  êi ký  íi®©y   öi §¬n    Ðp  u    theo  Ët  u    níc ng   d   g  xin ph ®Ç t Lu ®Ç t   ngoµit¹ ViÖtNam   ×nh Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu      i   tr   K ho   § thoÆc   UBND   tØnh: I.  C¸c bªn h î p d o a n h  g å m : ­Bªn      (c¸cBªn)ViÖtNam     ­Bªn      (c¸cBªn)nícngoµi    Xin  îc cÊp  Êy  Ðp   u    ®Ó   ùc  Ön  îp  ng  îp    ®  Gi ph ®Ç t th hi H ®å H t¸c kinh  doanh  ý  µy.. th¸ng..n¨m  k ng   .   . 199...Víic¸cm ôc    ¹t®éng        . tiªuho   nh sau: ­  ­ ...
 10. 10 II. h ó n g  t«i  C  xin c a m  k Õ t: 1. ChÞu    tr¸chnhiÖm   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù  Ýnh    ña      s ch x¸c c néidung  n    µ  å  ¬  Ìm    ®¬ xinv h s k theo. 2. ChÊp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   ªn lu     li   quan  n   u    ícngoµivµ    ®Õ ®Ç tn     c¸cquy  nh  ña  Êy  Ðp  u  . ®Þ c Gi ph ®Ç t III.C¸c t µi Ö u g ö i k Ì m  theo ® ¬ n  n µ y g å m :    li 1.Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh;   ®å h       2. V¨n b¶n x¸c  Ën   c¸ch  nh t ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña      l  h t  c c¸c Bªn (Chøng  Ën  ña  ©n  µng  nh c Ng h hoÆc   c¸o ho¹t®éng  µichÝnh  b¸o      t  trong 2      n¨m gÇn  Êt); nh 3.Gi¶itr×nh kinh tÕ   ü  Ët;        ­k thu 4.C¸c  å  ¬    h s quy  nh  ¹ c¸c®iÒu      vµ  cña  ®Þ t    i 38,39,45  83  NghÞ   nh  ®Þ 12/ CP   µy  th¸ng2  ng 18    n¨m 1997  Õu  ã). (n c Lµ m   ¹   µy..   t ing , .th¸ng..  . .n¨m  . 199... Bªn    (c¸cBªn)ViÖtNam       Bªn    (c¸cBªn)nícngoµi      (Ký    ng  Êu)    tªn,®ã d   (Ký    ng  Êu  Õu   tªn,®ã d n cã) H í ng d É n L Ë p  h î p  å n g  h î p t¸c ®  kinh d o a n h C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µ      cø    tn    i    v c¸cv¨n b¶n  ph¸p lýkh¸c cã        li   ªnquan, c¸c bªn     nªu  íi®©y   d  mong  èn  îctiÕn hµnh  ¹t®éng  u    ¹  mu ®    ho   ®Ç tt i Céng  µ  héiChñ   Üa  Öt Nam   ho X∙    ngh Vi   theo  ×nh  h thøc Hîp  ng  îp t¸ckinh    ®å h   doanh  íi éidung  µ  ¹m    îcquy  nh  v    n v ph vi®   ®Þ trong Hîp  ng  µy.   ®å n A. Bª n (c¸c Bª n) Vi Ö t N a m : 1.Tªn    C«ng  ty: 2.§¹idiÖn  îcuû  Òn:    ®   quy Chøc  ô v 3.Trô  ë  Ýnh:   s ch
 11. 11 §iÖn  ¹iTelex,Fax: tho   ,   4.Ngµnh    kinhdoanh  Ýnh:   ch 5.GiÊy  Ðp  µnh  Ëp C«ng    ph th l  ty: §¨ng  ý  ¹ . .......Ngµy: k t i . ......  . . Vèn  ¨ng  ý: ® k C«ng    ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng: tym t   t  i h Sè  µi t  kho¶n: B. Bª n (c¸c Bª n) n í c n g o µ i: 1.Tªn    C«ng    tyhoÆc     ©n: c¸nh 2.§¹idiÖn  îcuû  Òn:    ®   quy Chøc  ô: v Quèc  Þch: t §Þa  chØ  êng  ó: th tr 3.Trô  ë  Ýnh:   s ch §iÖn  ¹iTelex,Fax: tho   ,   4.Ngµnh    kinhdoanh  Ýnh:   ch 5.GiÊy  Ðp  µnh  Ëp C«ng      ph th l  ty:§¨ng  ý  ¹ . ......Ngµy: k t i . .....  . . Vèn  ¨ng  ý: ® k C«ng    ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng: tym t   t  i h Sè  µi t  kho¶n: Ghi  ó: N Õ u   ét  ch   m hoÆc   hai Bªn  îp  c¶    h doanh  å m   Òu  µnh  g nhi th viªn,  th×  õng  µnh    Ï m«     y         Õtnªu  t th viªns   t¶ ®Ç ®ñ c¸c chiti   trªn.M çi    Bªn  Çn  c chØ   ®Þnh  idiÖn  îcuû  Òn  ña  ×nh. ®¹   ®   quy c m Cïng tho¶ thuËn  ý  îp  ng  îp t¸ckinh doanh  µy  íi   iÒu    k H ®å h       n v  ® c¸c kho¶n  vµ  iÒu  Ön  ® ki sau  y: ®© §i Ò u 1: M ôc    îp t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång  tiªuh       trªnc s h   (m«      Õtnéidung  t¶ chiti     vµ  ¹m    îp t¸ckinh doanh). ph vih       §i Ò u 2: 1.§Þa  iÓ m   ùc hiÖn:(c¸c)l«®Êt  è..  ña    ® th        s. c Khu c«ng  nghiÖp... 2.N¨ng  ùcs¶n  Êt:   l  xu Hµng  ho¸/dÞch vô   * §¬n  Þ v N¨m   1 thø  N¨m   thø... N¨m   s¶n  Êt xu  
 12. 12 æ n   nh ®Þ * Chia thµnh      s¶n  È m   Ýnh  µ  ô  Õu  Çn  Õt) ph ch v ph (n c thi 3.S¶n  È m   ña  îp  ng  îp t¸ckinhdoanh  µy  Ï® îctiªuthô:   ph c H ®å h       n s      ­T¹ithÞ  êng  ÖtNam:.. .        tr Vi   . .% s¶n  È m.  . ph ­T¹ithÞ  êng  ícngoµi: .        tr n  . .% s¶n  È m. . ph §i Ò u 3: Tr¸ch nhiÖm   ña      c c¸c Bªn  îp  h doanh trong  Öc  ãp  èn    ùc  Ön  vi g v ®Ó th hi Hîp  ng: ®å a. Bªn (c¸c Bªn) ViÖt      Nam:  ãp.. . b»ng..   g . , . (quyÒn  ö  ông  t, m¸y  . sd ®Ê   m ãc  ÕtbÞ,  thi   nguyªn  Ët liÖu,bé  Ën  êi,   Ön,tiÒn  Æt       Ý   v    ph r  linhki   m c¸c chiph kh¸c.. . . .) b. Bªn      (c¸cBªn) níc ngoµi:gãp.. .b»ng..        . , . (m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  . m thi   nguyªn  vËtliÖu,bé  Ën  êi    Ön,tiÒn nícngoµi,     Ý      ph r , linhki        chiph kh¸c.. ) c¸c .. N Õ u   µo  êi®iÓ m   ng  ãp  ùc tÕ,nh÷ng    Þ trªn®©y   v th   ®ã g th     gi¸tr     thay ® æi    so  íi   ÞhiÖn  ¹ th× c¸cBªn  v   tr   gi¸ t      i ph¶itho¶ thuËn  Ò   ÷ng  öa  æi    µ        v nh s® ®ã v b¸o c¸o C¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç txem   Ðt vµ  Èn  x   chu y. Trong  êng  îp m ét  tr h  Bªn kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  µn  µnh  Üa  ô    ∙  ho th ngh v nh ® tho¶  Ën  ×  thu th Bªn    ®ã ph¶i th«ng    b¸o cho    c¸c Bªn    Õt lý do  µ  ÷ng  kia bi     v nh biÖn  ph¸p  ö  ýtr c.   µy.ThiÖth¹ithùc tÕ  µ  Ýnh  ¸ng  sù  Ë m   Ô  x l   í .ng   .      v ch ® do  ch tr hay  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  Üa  ô  ña  ét  th   ngh v c m Bªn  ©y    Ï® îcbåith g ra,s       ­ êng; møc  åith ng  c¸c Bªn    b   ê do    tho¶  Ën;trong tr ng  îp kh«ng  thu    ê h   tho¶  Ën  thu ® îcth×  Ïdo  ¬    s   c quan  Ðt xö x   hoÆc   äng tµiquy  nh  ¹  Òu  Hîp  ng  tr     ®Þ ti §i 10  ®å nµy  Õt ®Þnh. quy   §i Ò u 4: C¸c tr¸chnhiÖm,  Üa  ô    ngh v kh¸c cña      c¸c bªn trong  Öc  ùc  Ön  îp  vi th hi H ®ång: ­Bªn  ÖtNam:...   Vi   . ­Bªn  ícngoµi: .   n  .. (quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th Bªn  Þu  ch tr¸ch nhiÖm,  êih¹n  µn  µnh..    th   ho th .trong  tõng  Öc    chøc  µ  vi nh tæ  v qu¶n  ýs¶n  Êt,qu¶n  ýkü  Ët vµ  l  xu   l   thu   c«ng  Ö,  ngh mua  ¾ m   ÕtbÞ, nguyªn liÖu,tiªuthô s¶n  È m,.. ) s thi           ph ..
 13. 13 §i Ò u 5: Trong    ×nh thùc hiÖn  îp  ng, c¸cBªn  qu¸ tr     H ®å     tho¶ thuËn  ¬  Õ     c ch gi¸m    s¸t nh  sau: (Miªu t¶ cô  Ó  ¬  Õ,      th c ch trong ®ã   ã  Ó  µnh  Ëp    c th th l Ban  iÒu  èibao  ® ph   gå m   ¬ng  ph thøc thµnh  Ëp,ho¹t®éng, quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m,.. )   l     h    .. §i Ò u 6: Thêih¹n  îp  ng  µy  µ..    H ®å n l .n¨m  Ó   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp  u  . . k t  ®  gi ph ®Ç t  BÊt  ú  ù  k s thay  æi  µo  Ò   êih¹n  ña  îp  ng  ® n v th   c H ®å ph¶i ® îc c¸c     Bªn tho¶  thuËn  µ      ¬   v b¸o c¸o C quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç txem   Ðt chuÈn  x  y. N Õ u   ét  m Bªn  îp doanh  èn  Ðo  µithêih¹n  îp  ng  µithêih¹n h  mu k d     H ®å ngo       ®∙  îctho¶ thuËn  ®    ph¶ith«ng      b¸o cho (c¸c)Bªn    t  Êt lµ..th¸ngtr cngµy    kiaÝ nh     .   í  Hîp  ng  Õt  ¹n.N Õ u     ®å h h   c¸cBªn  tho¶ thËn  Ðo  µithêih¹n  îp  ng  × ph¶i   k d     H ®å th     tr×nh §¬n    ¬     lªnC quan  Êp  Êy  Ðp  u    c gi ph ®Ç t xem   Ðt  t  Êt lµ 6  x Ý nh     th¸ng tr c  í  khih Õt  ¹n Hîp  ng.   h  ®å N Õ u     iÒu  Ön  Õt  óc Hîp  ng  ∙  îc quy  nh  c¸c ® ki k th   ®å ®®  ®Þ trong b¶n  îp    H ®ång  kh«ng  ùc hiÖn  îcth× Hîp  ng  Æc   ï ®∙  Õt  ¹n  Én  ã  Öu  ùc, th   ®   ®å m d   h h v c hi l   n Õu  Öc  Ðo  µithêih¹n Hîp  ng  îcC¬   vi k d       ®å ®   quan  Êy  Ðp  u    Èn  Gi ph ®Ç tchu y. §i Ò u 7: K Ó   õ ngµy  îccÊp  Êy phÐp  u  ,Hîp  ng  µy  îcthùc hiÖn  t  ®  gi   ®Ç t  ®å n ®     theo  tiÕn ®é     sau: 1.Khëic«ng  ©y  ùng:tõth¸ngthø..     xd      . 2.L ¾p  Æt  ÕtbÞ: tõth¸ngthø..   ® thi         . 3.VËn  µnh  ö:tõth¸ngthø..   h th       . 4.S¶n  ÊtchÝnh    xu   thøc:tõth¸ngthø..      . §i Ò u 8: 1. (C¸c)Bªn  íc ngoµithùc hiÖn  y     Üa  ô  Õ  µ    Üa      n      ®Ç ®ñ ngh v thu v c¸c ngh vô  µichÝnh  t  kh¸c theo    quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u      â ph¬ng  ®Þ ti   ph ®Ç t(ghir   thøc nép    thuÕ  î tøc vµ  Õ  l     thu chuyÓn  î nhuËn  ña  i l  i c Bªn  íc ngoµi:nép  ùc tiÕp,Bªn  n    tr     ViÖtNam   ép  é    n h v.v. . . .) 2. (C¸c)Bªn  Öt Nam   ùc hiÖn  y    Üa  ô  Õ  µ    Üa       Vi   th   ®Ç ®ñ ngh v thu v c¸c ngh vô  µichÝnh  t  kh¸c theo    Ët  dông  i  íiDoanh    c¸c Lu ¸p  ®è v   nghiÖp trong níc vµ     c¸cquy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  .   ®Þ t i ph ®Ç t (L ý: C Ç n     nh  â  u    x¸c ®Þ r Bªn  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ép    ¹  Õ    n c¸c lo ithu chung  li   ªnquan  n   ùc  Ön  îp  ng   thuÕ   Êt  Èu,  Õ   Ëp  Èu, ®Õ th hi H ®å nh xu kh thu nh kh   thuÕ doanh thu.. )..
 14. 14 §i Ò u 9: C¸c Bªn tham    îp  ng  gia H ®å tho¶  Ën  thu chia s¶n  È m   µ/hoÆc  êilç   ph v l   th«ng qua  Öc  ùc hiÖn  îp  ng    vi th   H ®å nh sau: ­(C¸c)Bªn  ÖtNam     â tõng bªn  Õu  Çn  Õt)     Vi   (ghir    n c thi : ­(C¸c)Bªn  ícngoµi(ghirâ tõng bªn  Õu  Çn  Õt)     n        n c thi : §i Ò u 10: Tranh  Êp  ÷a c¸c Bªn  ã  ªnquan, hoÆc   ch gi     c li     ph¸tsinh tõ Hîp  ng  íc      ®å tr   h Õt  ph¶i® îcgi¶iquyÕt      th«ng qua  ¬ng îng vµ  µ  th l   ho gi¶i  .Trong  êng  îp c¸c tr h   Bªn tranh chÊp  Én    v kh«ng  tho¶ thuËn  îcvíi   ®    nhau  ×  ô  th v tranh chÊp  îc® a    ®  ra.. .    â tªnvµ  a  .. . r     ®Þ chØ  ña  µ    (ghi c To ¸n hoÆc   chøc  ängtµi) tæ  tr   . Quy Õt  nh  ña..   chøc  ®Þ c .(tæ  . trªn) µquyÕt ®inh  èicïng m µ        l   cu     c¸cBªn  Ï s  ph¶itu©n    theo. §i Ò u 11: Hîp  ng  îp    ®å h t¸ckinh doanh  µy  ã  Ó  Ê m     n c th ch døt  ¹t®éng  íc thêi ho   tr     h¹n vµ/hoÆc  Õt  óc trong c¸ctr ng  îp sau:   k th      ê h   (m«      Õtc¸c tr ng  îp,phïhîp víi   Çn  ña  Òu  LuËt ®Ç u   t¶ chiti     ê h         tinhth c §i 52    tnícngoµi).    §i Ò u 12: Khi Hîp  ng  Õt  ¹n,c¸c Bªn    ®å hh   tho¶  Ën  Öc  thu vi thanh  ýc¸c tµis¶n  ªn l      li   quan  n   Òn  î vµ  ®Õ quy l   nghÜa  ô  ña    i v c c¸c Bªn  trong  îp  ng  îp    H ®å h t¸ckinh   doanh    nh sau: (m«      Õtc¸c®iÒu  Ön  ã  ªnquan  n   Òn  ¹n,nghÜa  ô,tµi t¶chiti     ki c li   ®Õ quy h  v   s¶n.. ) .. §i Ò u 13: M äi  iÒu  ® kho¶n kh¸c cã  ªnquan    li   kh«ng  îc quy  nh  ô  Ó  ¹  îp  ®  ®Þ c th t i H ®ång  îp    h t¸ckinh  doanh  µy  Ï ® îc c¸c Bªn  ùc  Ön  n s      th hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   µ  Êy  Ðp  u  .      v Gi ph ®Ç t §i Ò u 14: Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh  µy  ã  Ó  îcsöa  æi, bæ   ®å h     n c th ®   ®   sung sau    khi cã tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  ÷a c¸cBªn  µ  gi     v ph¶i® îcC¬       quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph ®Ç u    Èn  tr ckhithùc hiÖn. tchu y  í       §i Ò u 15: Hîp  ng  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  îccÊp  Êy phÐp  u  . ®å n c hi l   t   ®  gi   ®Ç t
 15. 15 §i Ò u 16: Hîp  ng  îp    ®å h t¸ckinh doanh  µy  îc ký  µy..   ¹ . ., å m...    n ®   ng . t i . .g ,   .b¶n  èc  g b»ng  Õng  Öt Nam   µ  ti Vi   v b»ng  Õng..   iÕng nícngoµi® îcsö  ông  éng  i  ti .(t .      d r r∙ ). C¶    haib¶n  Õng  ÖtNam   µ  Õng.. ®Ò u   ã    Þph¸p lýnh  ti Vi   v ti   . c gi¸tr       nhau.     Bªn  ícngoµi      n       Bªn  ÖtNam     Vi   (Ch÷  ý,chøc  ô  µ  Êu) k  vvd   (Ch÷  ký, chøc vô  vµ  dÊu) Trêng  îp cã  Òu  h   nhi Bªn:tõng    Bªn  Ïký,ghirâ chøc  ô  êi®¹idiÖn  ý  s        v ng     k vµ  ng  Êu  Õu  ã). ®ã d (n c MÉu  II § ¬ n  xin T h µ n h  l Ë p  o a n h  n g hi Ö p   d liªn o a n h  d K Ý nh   öi:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   g   K ho v§ t(UBND   tØnh...) ­ C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam   îcQuèc  éinícCéng  µ     cø    tn    iVi   ®  h    ho X∙  éiChñ  Üa  ÖtNam   h  ngh Vi   th«ng  qua  µy  th¸ng11  ng 12    n¨m 1996.  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 12/CP  ý  µy  th¸ng2  k ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh   c Ch phñ CHXHCN   Öt Nam   Ò   Vi   v Quy  nh    ÕtLuËt ®Ç u    ícngoµit¹  Öt  ®Þ chiti     tn    i Vi Nam. Nh÷ng  êi ký  íi®©y   öi §¬n    Ðp  u    theo  Ët  Çu   níc ng   d   g  xin ph ®Ç t Lu § t   ngoµit¹ ViÖtNam   ×nh Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu      i   tr   K ho   § thoÆc   UBND   tØnh: I.  C¸c Bª n liªn o a n h  g å m :  d ­Bªn      (c¸cBªn)ViÖtNam     ­Bªn      (c¸cBªn)nícngoµi    Xin  îc cÊp  Êy  Ðp  u    ®Ó   ùc  Ön  îp  ng  ªndoanh  ý  ®  gi ph ®Ç t th hi H ®å li   k ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 19..  íi   ôc    ¹t®éng    .  m v c¸c tiªuho   nh sau: ­  ­ ...
 16. 16 II. h ó n g  t«i  C  xin c a m  k Õ t: 1. ChÞu    tr¸chnhiÖm   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù  Ýnh    ña      s ch x¸c c néidung  n    µ  å  ¬  Ìm    ®¬ xinv h s k theo. 2. ChÊp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   ªn lu     li   quan  n   u    ícngoµivµ    ®Õ ®Ç tn     c¸cquy  nh  ña  Êy  Ðp  u  . ®Þ c Gi ph ®Ç t III.C¸c t µi Ö u k Ì m  theo ® ¬ n  n µ y  g å m :    li 1.Hîp  ng  ªndoanh;   ®å li   2.§iÒu  Ö    l Doanh  nghiÖp  ªndoanh; li   3. V¨n b¶n x¸c  Ën   c¸ch  nh t ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña      l  h t  c c¸c Bªn (Chøng  Ën  ña  ©n  µng  nh c Ng h hoÆc   c¸o ho¹t®éng  µichÝnh  b¸o      t  trong 2      n¨m gÇn  Êt); nh 4.Gi¶itr×nh kinh tÕ   ü  Ët;        ­k thu 5. C¸c  å  ¬    h s quy  nh  ¹ c¸c §iÒu      vµ  cña  ®Þ ti     38, 39, 45  83  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng2  ng 18    n¨m  1997  Õu  ã). (n c Lµ m   ¹   µy..   t ing , .th¸ng..  . .n¨m  . 19... Bªn    (c¸cBªn)ViÖtNam       Bªn    (c¸cBªn)nícngoµi        ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d   (Ký    ng  Êu  Õu   tªn,®ã d n cã) H í ng d É n  l Ë p H î p ® å n g  liªn o a n h  d C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µ      cø    tn    i     v c¸cv¨n b¶n ph¸p lýkh¸c cã        li   ªnquan,c¸c bªn     nªu  íi y   ∙  ý  îp  ng  ªndoanh      µnh  Ëp  ¹  d  ®© ® k H ®å li   ®Ó xinth l ti Céng  µ  héiChñ   Üa  Öt Nam   ét  ho X∙    ngh Vi   m Doanh  nghiÖp  ªndoanh  íinéi  li   v  dung  µ  iÒu  v® kho¶n sau: A. Bª n (c¸c Bª n) Vi Ö t N a m : 1.Tªn    C«ng  ty: 2.§¹idiÖn  îcuû  Òn:    ®   quy Chøc  ô: v
 17. 17 3.Trô  ë  Ýnh:   s ch §iÖn  ¹iTelex,Fax: tho   ,   4.Ngµnh    kinhdoanh  Ýnh:   ch 5.GiÊy  Ðp  µnh  Ëp C«ng    ph th l  ty: §¨ng  ý  ¹   µy: k t iNg: Vèn  ¨ng  ý: ® k C«ng    ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng: tym t   t  i h Sè  µi t  kho¶n: B. Bª n (c¸c Bª n) n í c n g o µ i: 1.Tªn    C«ng    tyhoÆc     ©n; c¸nh 2.§¹idiÖn  îcuû  Òn:    ®   quy Chøc  ô: v Quèc  Þch: t §Þa  chØ  êng  ó: th tr 3.Trô  ë  Ýnh:   s ch §iÖn  ¹iTelex,Fax: tho   ,   4.Ngµnh    kinhdoanh  Ýnh:   ch 5.GiÊy  Ðp  µnh  Ëp C«ng    ph th l  ty: §¨ng  ý  ¹   µy: k t iNg: Vèn  ¨ng  ý: ® k C«ng    ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng: tym t   t  i h Sè  µi t  kho¶n: Ghi  ó: N Õ u   ét  ch   m hoÆc     c¸c Bªn  ªndoanh  å m   Òu  µnh  li   g nhi th viªn,th×    tõng  µnh    Ï m«     y       th viªns   t¶ ®Ç ®ñ c¸c chØ  Õtnªu  ti   trªn.M çi    Bªn  Çn  c chØ  i ®¹   diÖn  îcuû  Òn  ña  × nh. ®   quy cm §i Ò u 1: 1. C¸c    bªn tho¶  Ën  µnh  Ëp  thu th l Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ¹  éng  µ  li   ti C ho X∙  éiChñ  Üa  ÖtNam   h  ngh Vi   nh»m   ôc  ch: m ®Ý (M«      ôc    t¶c¸cm tiªus¶n  Êtkinh doanh  ña  xu     c Doanh  nghiÖp  ªndoanh). li   2. Tªn Doanh nghiÖp  ªndoanh  µ. . iÕng  Öt  li   l . (t   Vi Nam)    tªn giao  Þch  d b»ng  Õng nícngoµicña  ti       Doanh  nghiÖp  ªndoanh  µ.. li   l.
 18. 18 §i Ò u 2: 1.§Þa    chØ  ña  c Doanh  nghiÖp  ªndoanh: li   ­Trô  ë  Ýnh:   s ch ­Nhµ     m¸y/x ng  ë s¶n  ÊtchÝnh: xu   ­Chi nh¸nh:    ­V¨n    phßng  idiÖn: ®¹     2.N¨ng  ùcs¶n  Êt:   l  xu Hµng  ho¸/dÞch vô   * §¬n  Þ v N¨m   1 thø  N¨m   thø... N¨m   s¶n  Êt xu   æn   nh ®Þ * Chia thµnh      s¶n  È m   Ýnh  µ  ô  Õu  Çn  Õt) ph ch v ph (n c thi 3.S¶n  È m   ña    ph c Doanh  nghiÖp  ªndoanh  µy  Ï® îctiªuthô: li   n s      ­T¹ithÞ  êng  ÖtNam:.. .%       tr Vi   .  s¶n  È m. . ph ­T¹ithÞ  êng  ícngoµi: . .       tr n  . .  s¶n  È m. . % ph 4. C¸c    cam   Õt  k chung kh¸c cña      c¸c Bªn  ªndoanh  li   trong viÖc  ùc hiÖn    th   dù    Õn ®é   µ  éidung  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh néi®Þa    i víi     ¸n:ti   v n   th   ch tr     ho¸ ®è     s¶n c¸c phÈ m   ¬  Ý,®iÖn,®iÖn  ö.. c kh     t. §i Ò u 3: 1.Tæng  èn  u    ña    v ®Ç tc Doanh  nghiÖp  µ.. l. 2.Vèn    ph¸p ®Þnh  ña    c Doanh  nghiÖp  µ..  l .trong ®ã: ,   a.Bªn  ÖtNam   ãp..   Õm...   èn    Vi   g .chi ,   v ph¸p ®Þnh, b»ng: %     ­TiÒn:. .   . ­Gi¸trÞm¸y  ãc, thiÕtbÞ:..     m     . ­ Gi¸trÞ chuyÓn      giao c«ng  Ö:.. . . Ìm    ngh . . . (k theo  îp  ng  H ®å chuyÓn  giao  C«ng  Ö) ngh ­ Gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t, nhµ  ëng      sd ®Ê   x hoÆc     c¸c kho¶n  ãp  èn  g v kh¸c   theo LuËt ®Ç u    ícngoµi. .     tn   . b.Bªn  ícngoµi: ãp...chiÕm...   èn    n   g   ,   v ph¸p ®Þnh, b»ng: %     ­TiÒn:. .   .
 19. 19 ­Gi¸trÞm¸y  ãc, thiÕtbÞ:..     m     . ­ Gi¸ trÞ chuyÓn      giao c«ng nghÖ:..  Ìm  .(K theo  îp  ng  H ®å chuyÓn giao  C«ng  Ö) ngh ­C¸c    kho¶n  ãp  èn  g v kh¸ctheo LuËt ®Ç u    ícngoµi. .       tn   .. Trêng  îp  h Liªn doanh  å m   Òu    g nhi Bªn, tr×nh  µy    Õttû lÖ, ph¬ng    b chi ti       thøc gãp  èn    v ph¸p ®Þnh  ña  õng Bªn.   ct  3.Vèn    vay: Nªu    ÕtvÒ   chi ti   quy  m«;  Bªn  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   µn  Õp  èn    d x v vay; c¸c    ®iÒu  Ön  ki vay   tr¶,b¶o  l∙nh. . . §i Ò u 4: C¸c  Bªn  cam   Õt  ãp  èn  y    k g v ®Ç ®ñ theo ®óng  Õn ®é       ti   nh sau:. . . (miªut¶chitiÕttiÕn ®é   ãp  èn           g v ph¸p ®Þnh  ña  õng Bªn).   ct  §i Ò u 5: Bªn  µo  n kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  µn  µnh  Õn ®é   ãp  èn    ∙  ho th ti   g v nh ® cam   Õt  k t¹ §iÒu  th× Bªn      i 4    ®ã ph¶ith«ng  cho    b¸o  (c¸c)Bªn    ýdo  µ  Ön    kial   v bi ph¸p xö  ý   l  tr c.   µy  µ  í . ng v ph¶ibåi th ng  ÷ng  Öth¹icho  .     ê nh thi     (c¸c)Bªn    Õu  ã; møc     kia n c  båi th ng  c¸c Bªn    ê do    tho¶  Ën, tr ng  îp  thu   ê h kh«ng  tho¶  Ën  îc sÏ do  ¬  thu ®     c quan  Ðt xö  x   hoÆc   ängtµi tr     quy  nh  ¹ §iÒu  Hîp  ng  µy  Õt ®Þnh. ®Þ t i 10  ®å n quy   §i Ò u 6: Thêi h¹n  îp  ng  ªndoanh  µy  µ. .   H ®å li   n l . n¨m  Ó   õ  µy  îc cÊp  Êy   k t ng ®   gi   phÐp  u  .B Êt  ú  ù  ®Ç t  k s thay ® æi  µo  Ò   êih¹n    n v th   ph¶i® îctÊtc¶          c¸c Bªn tho¶  thuËn  µ      ¬   v b¸o c¸o C quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç txem   Ðt chuÈn  x  y. §i Ò u 7: K Ó   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  u  , dù  nµy  îc thùc t  ®  gi ph ®Ç t  ¸n  ®    hiÖn  theo tiÕn ®é       sau: 1.Khëic«ng  ©y  ùng:tõth¸ngthø..     xd      . 2.L ¾p  Æt  ÕtbÞ: tõth¸ngthø..   ® thi         . 3.VËn  µnh  ö:tõth¸ngthø..   h th       . 4.S¶n  ÊtchÝnh    xu   thøc:tõth¸ngthø..      . §i Ò u 8: Tr¸chnhiÖm    kh¸ccña      c¸cBªn  ªndoanh  îcquy  nh    li   ®  ®Þ nh sau: (Ph©n  nh  â tr¸chnhiÖ m   ña  õng  ®Þ r    ct Bªn  trong viÖc    Êp  Êy  Ðp    xinc gi ph ®Ç u  ,thÞ  ùc nhËp  t  th   c¶nh,thuª®Êt,cung       øng  iÖn, níc,tµichÝnh,vËt liÖu ®          x©y  ùng,thiÕtbÞ, c«ng  Ö,  Þ  êng,qu¶n  ý, o  ¹o. . . d      ngh th tr   l ®µ t . )
 20. 20 §i Ò u 9: Sau    µn  µnh  äi  Üa  ô  µichÝnh  i víiNhµ   ícViÖt Nam,  khiho th m ngh v t  ®è     n    c¸c Bªn    chia lî nhuËn  µ  ñiro  ña     i v r   c Doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   theo  û lÖ  ãp  t  g vèn  ña  çi  c m Bªn,trõtr ng  îp c¸cBªn  ã     ê h     c tho¶ thuËn    kh¸cphïhîp víi        ph¸p luËt    ViÖt Nam   îc quy  nh   ®  ®Þ trong  îp  ng  ªndoanh. Ghi  â  û  Ö  H ®å li     r t l chia lî  i nhuËn  µ  ñiro cho  õng Bªn  ªndoanh. v r   t  li   §i Ò u 10: Tranh  Êp  ÷a c¸c Bªn  ã  ªnquan, hoÆc   ch gi     c li     ph¸tsinh tõ Hîp  ng  íc      ®å tr   h Õt ph¶i® îcgi¶iquyÕt      th«ng  qua  ¬ng îng vµ  µ  th l   ho gi¶i  .Trong  êng  îp c¸c tr h   Bªn  tranh chÊp  Én    v kh«ng  tho¶  Ën  îc víinhau  ×  ô  thu ®     th v tranh chÊp  Ï ® îc   s    ® a  . .   â tªnvµ  a  ra.. .  . r     ®Þ chØ  µ    (ghi To ¸n hoÆc   chøc  äng tµi) tæ  tr   . Quy Õt  nh  ña.. (   ®Þ c . tæchøc  trªn)lµquyÕt  nh  èicïng m µ        ®Þ cu     c¸cBªn  Ï s  ph¶itu©n    theo. §i Ò u 11: Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ã  Ó  Ê m     ¹t®éng  li   c th ch døt ho   trong c¸ctr ng  îp    ê h   sau: (m«      Õtc¸c tr ng  îp,phïhîp víi t¶chiti     ê h         quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt ®Ç u    ®Þ ti   52    t nícngoµi).   §i Ò u 12: Trong qu¸  ×nh  ¹t®éng  ña  tr ho   c Doanh nghiÖp  ªndoanh, c¸c Bªn  li      tho¶  thuËn    Çn  ûlÖ  ãp  èn  t¨ngd t   g v ph¸p ®Þnh  ña    c Bªn  ÖtNam   Õu  ã)nh  Vi   (n c   sau: (m«      ÕttiÕn  ,  ¬ng  t¶ chiti   ®é ph thøc  µ    iÒu  Ön  ªnquan, phï hîp v c¸c ® ki li       víi  quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt ®Ç u    ícngoµi). ®Þ t  i 8    tn   §i Ò u 13: M äi  iÒu  ® kho¶n kh¸c cã  ªnquan    li   kh«ng  îc quy  nh  ô  Ó  ¹  îp  ®  ®Þ c th t i H ®ång  ªndoanh  µy  Ï ® îc c¸c Bªn  ùc  Ön  li   n s      th hi theo  ph¸p  Ët ViÖt Nam   µ  lu     v GiÊy  Ðp  u  . ph ®Ç t §i Ò u 14: Hîp  ng  ªndoanh  ã  Ó  îcsöa  æi,bæ   ®å li   c th ®   ®   sung theo NghÞ   nh  ña    ®Þ c Héi  ng  ®å qu¶n  Þ vµ  tr   ph¶i ® îc C¬      quan  Êp  Êy  Ðp  u    níc ngoµi c Gi ph ®Ç t     chuÈn  tr ckhithùc hiÖn. y  í       §i Ò u 15: Hîp  ng  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  îccÊp  Êy phÐp  u  . ®å n c hi l   t   ®  gi   ®Ç t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản